Pakiet przewozowy – projekt nowelizacji

Analizy

Pakiet przewozowy – projekt nowelizacji

Ekspres Akcyzowy 8/2017 | 1 czerwca 2017 r.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został przedstawiony projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz ustawy o drogach publicznych (dalej: „projekt” lub „nowelizacja”) zakładający modyfikację przepisów tzw. pakietu przewozowego (o którym wspominaliśmy m.in. w wydaniu Ekspresu Akcyzowego z 4 kwietnia 2017 r.).

Projektowane zmiany wprowadzają przede wszystkim obowiązek rejestrowania przewozu towarów podlegających obowiązkom ustawy przy użyciu urządzeń GPS, pozwalających na śledzenie przemieszczania towarów w czasie rzeczywistym.

Przepisy projektu przewidują również istotne zmiany w zakresie towarów podlegających obowiązkom monitorowania (m.in. zawężając część z nich wyłącznie do towarów, będących wyrobami akcyzowymi).

Obowiązek monitorowania przewozu przy użyciu urządzeń GPS

Projektowane przepisy nakładają na przewoźnika nowe obowiązki związane z zapewnieniem przekazywania do rejestru bieżących danych geolokalizacyjnych środka transportu w trakcie całej trasy przewozu na terytorium kraju towarów objętych zgłoszeniami.

W tym celu przewoźnicy będą mieli do wyboru skorzystanie z dedykowanego dla własnych potrzeb zewnętrznego systemu lokalizacji. Przesyłanie danych z zewnętrznego systemu lokalizacji wymagało będzie zatwierdzenia systemu przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub upoważniony przez niego podmiot, np. właściwy instytut naukowy lub organ Krajowej Administracji Skarbowej.

W sytuacji, gdy środek transportu nie będzie wyposażony w zewnętrzny system lokalizacji przewoźnik będzie mógł przesyłać dane z urządzenia mobilnego zwanego na potrzeby ustawy lokalizatorem, t.j. smartfonu, tableta, czy laptopa, wykorzystującego technologie oparte na standardzie GSM/GPRS i pozycjonowania satelitarnego na którym zostanie zainstalowane oprogramowanie udostępnione przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Aplikacja zmieniająca elektroniczne urządzenie mobilne w lokalizator, dostępna będzie na stronach internetowych Platformy Usług Elektronicznych Celno-Skarbowych.

Każdy lokalizator lub urządzenie przekazujące dane do zewnętrznego systemu lokalizacji będzie posiadać indywidualny numer pozwalający na jego identyfikację oraz powiązanie ze zgłoszeniami z rejestru. Urządzenia te będą musiały być umieszczone w środku transportu przewożącym towary.

Nowelizacja przewiduje możliwość nakładania dodatkowych kar na uczestników transportu. W przypadku zaistnienia nieprawidłowości związanych z dostarczaniem aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu, przewoźnik będzie podlegał karze w wysokości 10 000 zł. Dodatkowo, jeżeli m.in. w trakcie kontroli przewozu towaru stwierdzono nieprawidłowe funkcjonowanie lokalizatora, na kierującego nakładana będzie kara pieniężną w wysokości od 5000 zł do 7500 zł.

Zmiany w zakresie towarów podlegających monitorowaniu

W odniesieniu do katalogu towarów podlegających monitorowaniu, zrezygnowano ze stosowania ich klasyfikacji do podkategorii PKWiU. Tym samym, ewentualnym obowiązkom będą mogły podlegać wybrane towary przypisane do określonych w przepisach pozycji CN.

Jednocześnie doprecyzowano, że w stosunku do towarów klasyfikowanych do pozycji CN 2905,3820, 3824 systemowi monitorowania podlegają tylko i wyłącznie te towary które są wyrobami akcyzowymi.

W przypadku alkoholu etylowego skażonego całkowicie, doprecyzowano, że przedmiotem monitorowania będzie tylko i wyłącznie alkohol etylowy będący wyrobem akcyzowym.

W odniesieniu do towarów z pozycji CN 2710, w tym m.in. paliw ciekłych w ilościach przekraczających 500 litrów, sprzedawanych na stacjach paliw, zakłada się, że ich przewóz nie będzie podlegał monitorowaniu, o ile ich sprzedaż będzie dokumentowana fakturą.

Dodatkowe zmiany

W przypadku korzystania z wyłączenia z obowiązku monitorowania przewozu, związanego z przesunięciami międzymagazynowymi, rozszerzono katalog informacji, jakie należy zamieścić na dokumencie MM o numer rejestracyjny środka transportu i datę wystawienia dokumentu.

Ponadto wprowadzono pojęcie działalności gospodarczej, celem doprecyzowania definicji podmiotu wysyłającego i podmiotu odbierającego.

Kolejną z istotnych zmian jest umożliwienie wezwania przewoźnika ujawnionego w rejestrze do przedstawienia środka transportu wraz z towarem we wskazanym miejscu, w określonym czasie celem przeprowadzenia kontroli.

Ten tryb czynności kontroli wykorzystywany będzie przez Służbę Celno-Skarbową, jeżeli w wyniku analizy danych stwierdzono, że przewóz towarów wskazany w zgłoszeniu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem.

Wezwanie do dostarczenia towaru do miejsca kontroli przewoźnik otrzyma za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Niedostarczenie środka transportu wraz z towarem do wskazanego miejsca w określonym czasie spowoduje, że na przewoźnika będzie nałożona kara pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Co dalej?

Obecnie nowelizacja została przekazana do konsultacji publicznych, które mają potrwać do 2 czerwca 2017 r.

Termin wejścia w życie projektu został wyznaczony na 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W przypadku przepisów nakładających kary pieniężne, za nieprzekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych, projektodawca zakłada wejście ich w życie w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji, co ma pozwolić na przygotowanie się przewoźników i kierujących do nowych obowiązków.

Mając na uwadze dotychczasowy przebieg prac nad regulacjami związanymi z monitorowaniem przewozu towarów, można spodziewać się szybkiego tempa dalszych prac legislacyjnych. Powyższe może skutkować koniecznością dostosowania się w krótkim czasie do nowych obowiązków.

Dodatkowo, z uwagi na modyfikacje zakresu towarów podlegających obowiązkom zgłoszenia, podmioty dokonujące zgłoszeń powinny dokonać dodatkowej weryfikacji wyrobów, będących przedmiotem ich transakcji.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o dalszych pracach legislacyjnych w powyższym zakresie.

Czy ta strona była pomocna?