Pakiet przewozowy – projekt nowelizacji

Analizy

Pakiet przewozowy – rozszerzenie obowiązków monitorowania na tłuszcze roślinne i zwierzęce

Ekspres Akcyzowy 9/2017 | 13 czerwca 2017 r.

W dniu 12 czerwca 2017 r. do podpisu Ministra Rozwoju i Finansów zostało przekazane rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania (dalej: „rozporządzenie”).

Przepisy rozporządzenia rozszerzają zakres towarów objętych obowiązkiem monitorowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (t.j.: Dz. U. poz. 708, dalej: „pakiet przewozowy”) m.in. o oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce, klasyfikowane do wybranych pozycji CN i podkategorii PKWiU.

Cel wprowadzenia rozporządzenia

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do rozporządzenia, z uwagi na wnioski płynące z przeprowadzonej analizy, wskazujące na występowanie nieprawidłowości w zakresie obrotu olejami roślinnymi, do których stosuje się stawkę 5% albo 23% podatku od towarów i usług, w szczególności w obrocie olejem rzepakowym, zasadnym jest włączenie towarów klasyfikowanych do pozycji CN od 1507 do 1517 do systemu monitorowania drogowego przewozu, jako sposobu na uszczelnienie systemu podatkowego.

Zakres towarów podlegających monitorowaniu

Przepisy rozporządzenia zakładają objęcie obowiązkiem monitorowania towarów z pozycji CN 1507 do 1517 (m.in. oleju palmowego, kokosowego, sojowego, słonecznikowego, tłuszczy roślinnych i zwierzęcych oraz ich frakcji), jeżeli masa brutto przesyłki przekraczać będzie 500 kg lub objętość 500 litrów.

Monitorowaniu nie będzie podlegał przewóz towarów w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 26 kg albo 26 litrów.

Co warte podkreślenia, rozporządzenie nie zawęża zakresu towarów podlegających monitorowaniu jedynie do wyrobów akcyzowych w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 43).

Dodatkowo, odmiennie niż w przedstawionym w dniu 30 maja 2017 r. projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz ustawy o drogach publicznych, nie zrezygnowano z posługiwania się PKWiU przy określaniu zakresu towarów objętych nowymi wymogami.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji, uwzględniono uwagi strony społecznej, dotyczące wyłączenia z przepisów rozporządzenia towarów z podkategorii PKWiU 10.41.41-10.41.42 (m.in. makuchy), jak i w przypadku CN 1517 margaryny oraz margaryny płynnej.

Zwolnienia przedmiotowe

Rozporządzenie, podobnie jak same przepisy pakietu przewozowego, zakładają zwolnienia przedmiotowe przewozu towarów.

Zwolnieniu z obowiązków przewidzianych dla towarów objętych rozporządzeniem będzie podlegać przewóz towarów: (i) przewożonych przez operatorów pocztowych w paczkach pocztowych; (ii) objętych procedurami celnymi tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnego wywozu; (iii) przewóz olejów roślinnych przeznaczonych do celów opałowych lub napędowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Co dalej?

Obecnie rozporządzenie zostało przekazane do podpisu Ministra Rozwoju i Finansów. Same regulacje mają wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia.

Przepisy rozporządzenia zakładają objęcie obowiązkiem monitorowania szerokiej gamy towarów, stosowanych w wielu branżach (w szczególności spożywczej). Sama klasyfikacja towarów pod kątem ich podlegania do pozycji CN oraz podkategorii PKWiU, jak również brak zawężenia wyłącznie do wyrobów akcyzowych, może w efekcie powodować nałożenie nowych obowiązków na liczne grono przedsiębiorców.

Rekomendujemy dokonanie analizy towarów, będących przedmiotem Państwa działalności w poszczególnych scenariuszach dokonywanych transakcji, w celu identyfikacji ewentualnego zakresu podlegania nowym obowiązkom.

Czy ta strona była pomocna?