Zmiany w zakresie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych

Analizy

Zmiany w zakresie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych

Ekspres Akcyzowy 14/2021 | 20 września 2021 r.

W ostatnich dniach w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych (dalej: „Rozporządzenie ws. kontroli”), na podstawie którego m.in. rozszerzono katalog wyrobów akcyzowych, objętych kontrolą celno-skarbową.

O co chodzi?

Od 22 września 2021 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie ws. kontroli. Do najważniejszych zmian przewidzianych w przedmiotowym rozporządzeniu należy rozszerzenie katalogu wyrobów akcyzowych, które zostaną objęte kontrolą celno-skarbową. Są to: 

  • Preparaty smarowe o kodzie CN 3403;
  • Biodiesel i jego mieszaniny o kodzie CN 3826 00;
  • Pozostałe produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych, przeznaczone do celów opałowych lub napędowych klasyfikowane m.in. do kodu CN 3824 99 86, czy też 3824 99 93; oraz
  • Wybrane środki przeciwstukowe klasyfikowane do kodu CN 3811;
  • Wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli są przemieszczane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy do zużywającego podmiotu gospodarczego.

Dodatkowo Rozporządzenie ws. kontroli określa zakres i sposób wykonywania kontroli w tzw. małych gorzelniach, a także nowe zasady kontroli obrachunkowej stanu zapasów i obrotu wyrobami akcyzowymi.

Co to oznacza?

W związku z faktem, że katalog wyrobów akcyzowych określony w Rozporządzeniu ws. kontroli, zostanie rozszerzony o nowe wyroby, podmioty które w ramach prowadzonej działalności dokonują czynności w zakresie tych wyrobów, zostaną zobowiązane do dopełniania dodatkowych obowiązków formalnych.

Przykładowo podmioty dokonujące wysyłki wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie, będą zobowiązane do złożenia stosownej informacji do właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego przed dokonaniem wysyłki tych wyrobów.

Natomiast zużywające podmioty gospodarcze zostaną zobowiązane m.in. do informowania właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego o ustalaniu rzeczywistego stanu zapasów wyrobów akcyzowych czy też o planowanym przyjęciu wyrobów akcyzowych, poprzez podanie daty i godziny planowanego przyjęcia przesyłki oraz rodzaju i planowanej ilości przyjmowanych wyrobów akcyzowych.

Przy czym, co istotne rozporządzenie przewiduje wyłączenie z obowiązku kontroli w zakresie wysyłki i przyjęcia w odniesieniu do wyrobów akcyzowych z zerową stawką akcyzy, przemieszczanych na podstawie e-AD lub e-DD, a dodatkowo do 31 styczni 2022 r. również w odniesieniu do wyrobów przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy. Oznacza to, iż nowe obowiązki informacyjne w przypadku wyrobów akcyzowych z zerową stawką akcyzy będą dotyczyły podmiotów dokonujących ich wewnątrzwspólnotowego nabycia na podstawie UDT bądź dokumentu handlowego.

Rozporządzenie wprowadza również zmiany w zakresie kontrolowania stanu zapasów i obrotu wyrobami, gdzie w przypadku przekroczenia norm dopuszczalnych ubytków konieczne będzie dokonanie porównania przekroczonych ubytków z przedłożoną przez podmiot dokumentacją potwierdzającą naturalny charakter tych ubytków, a w przypadku alkoholu etylowego, z dokumentacją potwierdzającą zużycie tych wyrobów zgodnie z przeznaczeniem.

Co dalej?

Z uwagi na fakt, że Rozporządzenie ws. kontroli zacznie obowiązywać od 22 września 2021 r. podmioty prowadzące działalność gospodarczą związaną z wyżej wymienionymi wyrobami akcyzowymi, które dotychczas nie były przedmiotem wskazanej regulacji, powinny dokładnie przeanalizować jakie czynności należy podjąć w celu dopełniania nowych obowiązków.

Szkolenie on-line: Wyzwania na 2021 r. i 2022 r. w podatku akcyzowym

18 października 2021 r., godz. 10:00 - 15:00

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?