Zmiany w zwolnieniu od akcyzy skażonego alkoholu

Analizy

Zmiany w zwolnieniu od akcyzy skażonego alkoholu

Ekspres Akcyzowy 07/2017 | 10 maja 2017 r.

27 kwietnia 2017 r. Prezydent podpisał Ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od jej opublikowania w Dzienniku Ustaw (na ten moment ustawa nie została opublikowana). Ustawa zmieniająca przepisy dotyczące skażonego alkoholu stanowi efekt prac nad rządowym projektem, który był tematem Ekspresu Akcyzowego z 15 lutego 2017 r. oraz 18 października 2016 r.

Przyczyny wprowadzanych zmian

Jak już uprzednio informowaliśmy, głównym celem wprowadzanych zmian jest wyeliminowanie nieprawidłowości związanych z obrotem alkoholem etylowym całkowicie skażonym oraz pozbycie się wątpliwości interpretacyjnych odnośnie zwolnienia od akcyzy alkoholu etylowego całkowicie skażonego w Polsce.

Główna zmiana

Ustawa nowelizująca zmienia art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy akcyzowej będący podstawą prawną zwolnienia od akcyzy alkoholu etylowego całkowicie skażonego. W konsekwencji zwolnieniu od akcyzy podlegać będzie jedynie alkohol etylowy całkowicie skażony:

a)   produkowany na terytorium kraju, nabywany wewnątrzwspólnotowo oraz importowany, jeżeli został całkowicie skażony środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich UE (tzw. euroskażalnikiem),

b)   nabywany wewnątrzwspólnotowo, jeżeli został całkowicie skażony dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie UE, w którym skażenie następuje,

c)   produkowany na terytorium kraju oraz importowany, jeżeli został całkowicie skażony dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez Rzeczpospolitą Polską

– na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93.

Mając powyższe na uwadze, zwolnienie nie będzie dotyczyć alkoholu całkowicie skażonego dodatkowymi środkami dopuszczonymi przez państwo członkowskie UE, jeżeli skażenie nie nastąpiło w tym kraju.  W rezultacie, m.in. nie będzie objęty zwolnieniem z akcyzy np. alkohol całkowicie skażony metodą „węgierską” jeżeli jego skażenie odbyło się w Polsce.

Nowe obowiązki

Nowelizacja ustawy akcyzowej wprowadza dodatkowo obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego przez podmiot dotychczas niezarejestrowany dla celów akcyzy, prowadzący działalność gospodarczą, który nabywa wewnątrzwspólnotowo alkohol etylowy całkowicie skażony środkami wskazanymi w punkcie a) i b) powyżej. Dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej.

Dodatkowo, nowelizacja wprowadza obowiązek dla podmiotów dokonujących sprzedaży na terytorium kraju prowadzenia rejestru podmiotów odbierających:

a)   alkohol etylowy całkowicie skażonego środkiem dopuszczonym we wszystkich państwach UE (euroskazalnik), dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie UE, w którym skażenie następuje oraz dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez Rzeczpospolitą Polską

b)    wyroby sklasyfikowane odpowiednio do poniższych kodów PKWiU, które w składzie zawierają alkohol etylowy o objętościowej mocy powyżej 50 %:

  • 20.14.75 (alkohol etylowy skażony i pozostałe skażone wyroby alkoholowe o dowolnej mocy);
  • 20.20.14 (środki odkażające);
  • 20.59.43 (płyny hydrauliczne hamulcowe; środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe)

Rejestr powinien zawierać dane wskazane w ustawie nowelizującej m.in. PKWiU odebranych wyrobów, ich ilość, dane podmiotu odbierającego itd.. Rejestrowi podlega sprzedaż ww. wyrobów jeżeli znajdują się one w opakowaniach jednostkowych o pojemności 20 litrów i powyżej. Co istotne ustawodawca przewidział wyjątek od dokonywania wpisów w rejestrze
w przypadku, gdy sprzedawane wyroby objęte będą obowiązkiem monitorowania przewozu drogowego.

Tak jak wskazywaliśmy, ustawa zmieniająca nie została opublikowana jeszcze w Dzienniku Ustaw, w konsekwencji nie jest znana data jej wejścia w życie. Jak tylko ta data będzie znana, przekażemy Państwu informacje w tym zakresie w ramach ekspresu.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że Komisja Europejska powierzyła Deloitte przeprowadzenie badania mającego na celu analizę opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów energetycznych oraz energii elektrycznej, jak również analizę prawnych i praktycznych aspektów funkcjonowania regulacji tzw. Dyrektywy energetycznej, czyli Dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych oraz energii elektrycznej.

Badanie przeprowadzane jest w oparciu o ankietę wypełnianą przez przedsiębiorców z różnych krajów UE. Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami badania i wypełnienia ankiety.

Przystąp do badania

Badanie ma umożliwić zebranie danych od jak najszerszego kręgu zainteresowanych podmiotów, celem ustalenia kierunku pożądanych oraz wymaganych zmian regulacji Dyrektywy energetycznej.

Uzpełnij ankietę
Czy ta strona była pomocna?