Analizy

Zwrot cła od wadliwych samochodów

Ekspres Celny 4/2017 | 2 listopada 2017 r.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał w dniu 12 października wyrok (X BV (C-661/15)) dotyczący korekty należności celnych, zapłaconych z tytułu importu pojazdów, które w trakcie eksploatacji okazały się wadliwe. Wyrok ten daje spółkom zajmującym się importem pojazdów i znajdującym się w sytuacji opisanej w sprawie realną możliwość uzyskania zwrotu nadpłaconego cła.

Stan faktyczny

X zakupił od japońskiego producenta pojazdy samochodowe i zaimportował je na terytorium Unii Europejskiej, płacąc z tego tytułu cło. Następnie, X sprzedał pojazdy dealerom w celu ich dalszej odsprzedaży konsumentom. Pojazdy te były dotknięte różnego rodzaju ukrytymi wadami. W każdym przypadku, wady te zostały usunięte na terenie kraju przez poszczególnych dealerów. X wypłacił dealerom odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów, po czym sam uzyskał odszkodowanie od japońskiego producenta.

Następnie, X podjął starania w celu uzyskania korekty kwoty należnego cła, argumentując, że płatność z tytułu odszkodowania otrzymana od japońskiego producenta stanowiła korektę ceny zakupu pojazdów.

TSUE orzekł, iż pomimo, że w momencie importu pojazdy były jedynie „potencjalnie” wadliwe, fakt ten jest wystarczający do stwierdzenia istnienia wady na potrzeby korekty wysokości należności celnych. Trybunał orzekł również, że 12-miesięczny termin na dokonanie dostosowania ceny faktycznie zapłaconej lub należnej w związku z ukrytymi wadami towaru (t.j. wadami ujawnionymi po dokonaniu importu), wskazany we Wspólnotowym Kodeksie Celnym (WKC), a obecnie w Unijnym Kodeksie Celnym (UKC), jest nieważny, oraz że termin na wniesienie stosownego roszczenia wynosi trzy lata, tak jak w przypadku innych wniosków o zwrot.  

Co to oznacza?

Można wskazać dwa obszary, dające potencjalną możliwość uzyskania zwrotu nadpłaconego cła:

  1. TSUE orzekł, że podmiot wnioskujący o zwrot cła nie musi udowodnić, że importowany towar faktycznie był wadliwy w momencie złożenia zgłoszenia celnego (czego wymagały przywołane powyżej przepisy). Wystarczy, że istnieje ryzyko związane z jego produkcją, polegające na tym, że podczas użytkowania może on stać się wadliwy. W takim przypadku, jeżeli sprzedawca, wypełniając zobowiązanie gwarancyjne, przewidziane w umowie sprzedaży, udziela kupującemu upustu w formie pokrycia kosztów, poniesionych w celu wyeliminowania wady lub ryzyka jej wystąpienia, wartość transakcyjna ustalona dla danej transakcji może zostać odpowiednio dostosowana.
  2. Przywołane wcześniej przepisy celne, ustanawiające 12-miesięczny termin na dostosowanie ceny faktycznie zapłaconej lub należnej w związku z wadami ukrytymi, są nieważne. Korekty cen mające miejsce po upływie 12-miesięcznego terminu nie znajdowałyby bowiem odzwierciedlenia w wartości transakcyjnej towaru, ustalonej na podstawie stosownych przepisów WKC i UKC. W konsekwencji, termin na dostosowanie cen wynosi trzy lata.

Podsumowując, Wyrok wskazuje, że dla celów uzyskania zwrotu nadpłaconego cła wystarczy, że istnieje ryzyko związane z eksploatacją importowanego towaru, skutkujące korektą ceny na podstawie gwarancji umownej. Termin na złożenie wniosku o korektę, przewidziany w WKC, wynosi trzy lata (analogiczny przepis znajduje się w UKC).

Następne kroki

Wyrok ten ma znaczenie dla wszystkich podmiotów, które zaimportowały towary objęte gwarancją , w których następnie wykryto wady lub ryzyko ich wystąpienia.

Jeżeli w przeciągu ostatnich trzech lat Państwa spółka znalazła się w takiej sytuacji, warto jest sprawdzić, czy nie daje ona Państwu podstaw do dochodzenia zwrotu nadpłaconego cła.

Subskrybuj "Ekspres celny"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?