Zawieszenia lub kontyngenty taryfowe – szansa na ograniczenie kosztów celnych

Analizy

Zawieszenia lub kontyngenty taryfowe – szansa na ograniczenie kosztów celnych

Ekspres celny 1/2019

System zawieszeń pozwala na import towarów do Unii Europejskiej (UE) z zastosowaniem obniżonej lub zerowej stawki celnej przez okres 3-5 lat (z możliwością przedłużenia).

Na czym polega unijny system zawieszeń celnych?

System zawieszeń pozwala na import towarów do Unii Europejskiej (UE) z zastosowaniem obniżonej lub zerowej stawki celnej przez okres 3-5 lat (z możliwością przedłużenia).

System jest przeznaczony dla unijnych importerów i producentów, którzy sprowadzają komponenty, surowce lub półprodukty spoza UE, które są niedostępne na rynku wspólnotowym, a kraje eksportu nie mają preferencyjnych umów handlowych z UE (np. GSP, FTA). Aby wnioskować o zawieszenie konieczne jest spełnienie szeregu warunków. Przede wszystkim sprowadzane towary powinny służyć dalszej produkcji w UE i nie mogą być przeznaczone do sprzedaży finalnym konsumentom. Nie może też istnieć umowa na wyłączność w dostawie, jak również nie może być powiązania między stronami posiadającymi wyłączne prawa własności intelektualnej do tych towarów.

Takie rozwiązanie w założeniu ma wspierać unijnych producentów poprzez ograniczenie kosztów związanych z importem. Tylko ekonomicznie uzasadnione wnioski są rozpatrywane, to znaczy, jeśli zaoszczędzone cło przekroczy próg
15 000 EUR rocznie.
 

Zakończona czerwcowa runda składania wniosków na lipiec 2020 r. Kolejna runda kończy się w grudniu 2019 r.

Zasadą jest, że wnioski o ustanowienie zawieszenia są przyjmowane w dwóch rundach (do końca czerwca i końca grudnia w każdym roku). Zawieszenia zaczynają obowiązywać, o ile proces zostanie przeprowadzony zgodnie z oczekiwaniami importera, po roku, od końca rundy, w której wniosek był złożony. Obecnie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) procesuje wnioski złożone w rundzie czerwcowej (do końca czerwca 2019 r.), które po pomyślnym przejściu procedury, będą obowiązywać od 1 lipca 2020 r. Kolejny termin i tym samym szansa dla polskich producentów na złożenie wniosku o zawieszenie celne, upływa 31 grudnia 2019 r. Wnioski przyjęte w tym terminie, po pozytywnym rozpatrzeniu przez MPiT oraz Komisję Europejską (KE), będą skutkować zawieszeniami obowiązującymi od 1 stycznia 2021 r.

Zasady składania wniosków krok po kroku:

  1. Polski przedsiębiorca składa wniosek do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
  2. Po analizie i zatwierdzeniu wnioski są przekazywane do KE.
  3. KE publikuje listę wniosków złożonych przez kraje członkowskie UE oraz Turcję, do których można składać zastrzeżenia lub poparcia.
  4. W toku weryfikacji wniosków przez MPiT lub KE może się pojawić konieczność przedstawienia dodatkowych informacji lub wyjaśnień. 
  5. Informacja o zawieszeniu poboru ceł zawarta jest w rozporządzeniach unijnych.
  6. Rozporządzenia Rady UE w tym zakresie wchodzą w życie z dniem 1 stycznia i 1 lipca każdego roku. Prace nad wnioskami w kraju i na forum UE trwają ok. roku.

Na co zwrócić uwagę:

Procedura ustanawiania zawieszeń celnych jest mocno sformalizowana, a wnioski są poddawane wnikliwej weryfikacji zarówno na poziomie krajowym (MPiT) jak i unijnym (KE). Istotne jest nie tylko spełnienie warunków formalnych, precyzyjne opisanie towaru ale również uzasadnienie celowości przyznania preferencji celnej w postaci zawieszenia. Z tej perspektywy staranne wypełnienie wniosku oraz precyzyjne uzasadnienie zwiększają szanse na powodzenie wniosku oraz zmniejszają ryzyko dodatkowych pytań w toku postępowania przed MPiT i KE.

Czy ta strona była pomocna?