Przegląd podatkowy: VAT

Artykuł

Przegląd podatkowy: VAT

Wybrane orzeczenia TSUE i NSA oraz zmiany w zakresie VAT

Wydanie 12/2020 | 16 grudnia 2020 r.

“Przegląd podatkowy: VAT” prezentuje wybrane orzeczenia sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które mogą mieć istotny wpływ na Państwa działalność. To także najważniejsze i najświeższe informacje dotyczące zmian w zakresie VAT.

Informujemy, że w związku z zagrożeniem spowodowanym wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z zarządzeniem Prezesa NSA z dnia 16 października 2020 r., odwołane zostały zaplanowane rozprawy, a Sąd kontynuuje działalność orzeczniczą na posiedzeniach niejawnych. W związku z tym, w niniejszym wydaniu Przeglądu prezentujemy orzeczenie NSA wydane we wcześniejszym okresie, którego pisemne uzasadnienie zostało opublikowane w ostatnim czasie.

Wybrane orzeczenia TSUE i NSA

Publikacja wyroku TSUE w polskiej sprawie dot. ulgi za złe długi

Chcielibyśmy poinformować, że 7 grudnia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym UE (2020/C 423/10) opublikowano wyrok z 15 października 2020 r. w sprawie C-335/19, w którym TSUE orzekł o niezgodności polskich przepisów VAT w zakresie ulgi na złe długi z przepisami prawa unijnego. 

Polskie przepisy VAT w zakresie ulgi na złe długi niezgodne z przepisami prawa unijnego

Omówienie wyroku TSUE oraz jego konsekwencji dla polskich podatników

Dowiedz się więcej

Konsekwencje w praktyce

W związku z opublikowaniem wyroku zaczęły biec terminy istotne dla wierzycieli rozważających odzyskanie VAT na podstawie powyższego wyroku. Warto pamiętać, że np. składając wniosek o stwierdzenie nadpłaty powstałej w związku z przepisami uznanymi przez TSUE za niezgodne z prawem UE w ciągu 30 dni od dnia publikacji, podatnicy mają możliwość otrzymania oprocentowania naliczonego od dnia zapłaty VAT do dnia, w którym podatek zostanie im zwrócony.

Zastosowanie stawki VAT 0% wymaga posiadania dokumentów potwierdzających wywóz towarów (wyrok NSA z 25.08.2020 r., sygn. I FSK 2062/17)

Sprawa dotyczyła podatnika, który ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje dostaw towarów na rzecz kontrahentów spoza Unii Europejskiej. Spór dotyczył sytuacji, w której za wywóz towarów z polskiego magazynu do krajów trzecich będzie odpowiadał nabywca towarów, który na podstawie specjalnego porozumienia o nazwie „Transfer of Title” stanie się ich właścicielem jeszcze przed odbiorem z magazynu. Podatnik wskazał, że powyższe porozumienie będzie zawierane ze względu na fakt, że jego kontrahent nie jest w stanie stwierdzić kiedy będzie mógł zlecić przewoźnikowi wywóz towarów poza Polskę.

Podatnik podkreślił, że na podstawie posiadanych dokumentów i informacji, będzie w stanie jednoznacznie stwierdzić, że dany towar, co do którego własność została już przeniesiona na kontrahenta, jest przeznaczony na eksport. W związku z powyższym wiedząc, iż dokonana dostawa nie będzie dostawą krajową (ponieważ docelowo towar ma opuścić terytorium Polski), uważał, że ma prawo zaraportować tę transakcję ze stawką 0% właściwą dla eksportu.

NSA podzielił stanowisko organu podatkowego, który uznał, że stanowisko podatnika jest nieprawidłowe. Wskazał, że w sytuacji gdy sprzedany towar nie zostanie wywieziony poza terytorium Unii Europejskiej, podatnik powinien opodatkować swoją sprzedaż według stawki VAT właściwej dla dostawy krajowej. Jednocześnie NSA wskazał na możliwość dokonania stosownej korekty i zastosowania stawki VAT 0% właściwej dla eksportu, gdy w końcu dojdzie do wywozu towarów, a podatnik uzyska odpowiedni dokument potwierdzający fakt wywozu.

Konsekwencje w praktyce

Podatnicy dokonujący eksportu towarów powinni pamiętać, że dopóki nie otrzymają dokumentów potwierdzających jego dokonanie, nie są uprawnieni do zastosowania stawki VAT 0%. Okoliczność przeznaczenia towarów na eksport nie jest bowiem wystarczająca, ponieważ wymagane jest potwierdzenie, że towar został wywieziony poza UE.

Zmiany w prawie

Pakiet „Slim VAT” już w Senacie

Tzw. pakiet „Slim VAT”, czyli nowelizacja ustawy o VAT dotycząca m.in. zmian w zakresie momentu ujmowania faktur korygujących „in minus”, a także zmian w zakresie systemu zwrotu VAT podróżnym (TAX FREE), został uchwalony przez Sejm 27 listopada 2020 r. Nowelizacja będzie rozpatrywana przez Senat na najbliższym posiedzeniu (16-18 grudnia br.), a następnie, jeśli zostanie przyjęta bez zmian, ma trafić do podpisu Prezydenta.

Dostawy testów na obecność koronawirusa oraz szczepionek przeciw COVID-19 skorzystają z preferencji

Na stronach Rządowego Centrum legislacji pojawił się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Projekt zakłada wprowadzenie stawki VAT 0% dla dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu testów diagnostycznych oraz szczepionek przeciwko COVID-19. Zakłada się, że rozwiązanie przewidziane w tym projekcie będzie stosowane do 31 grudnia 2022 r.

Zmiany właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych

Trwają rządowe prace nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo. Projekt zakłada m.in. utworzenie jednego wyspecjalizowanego urzędu skarbowego o zasięgu krajowym, zapewniającego kompleksową obsługę podatkowym grupom kapitałowym i spółkom je tworzącym, który będzie prowadził jednolitą politykę w zakresie spraw dotyczących kluczowych podmiotów z całego kraju.

Slim VAT, czyli kolejny projekt zmian w ustawie o VAT

Nowe przepisy od 1 stycznia 2021

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?