Możliwość objęcia zwolnieniem podatkowym całości dochodu na podstawie decyzji o wsparciu

Punkty widzenia

Możliwość objęcia zwolnieniem podatkowym całości dochodu na podstawie decyzji o wsparciu

Korzystna praktyka interpretacyjna dla przedsiębiorców działających w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Newsletter SSE (2/2019) | 14 maja 2019 r.

W ostatnich miesiącach Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej („DKIS”) wydał już co najmniej kilka interpretacji indywidualnych potwierdzających możliwość zwolnienia z podatku dochodowego, na podstawie decyzji o wsparciu, całości dochodu z działalności wskazanej w tej decyzji, prowadzonej na terenie tam wskazanym, do wysokości limitu przyznanej pomocy publicznej.

DKIS potwierdził zatem brak ograniczenia korzystania ze zwolnienia tylko w stosunku do dochodu, który zostanie wygenerowany w związku z realizacją nowej inwestycji. Oznacza to, że na kanwie tych interpretacji indywidualnych nie zastosowano tzw. podejścia projektowego, zgodnie z którym zwolnieniu z CIT/PIT podlegałby tylko i wyłącznie dochód związany z daną inwestycją początkową.

Konieczność (lub jej brak) stosowania podejścia projektowego była jedną z kwestii budzących największe zainteresowanie przedsiębiorców zarówno w trakcie prac nad projektem ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (wprowadzającej tzw. Polską Strefę Inwestycji), jak również po jej uchwaleniu. Pomimo jasnych deklaracji Twórców przepisów na etapie prac Komisji Sejmowych, brak było jasnych wytycznych ze strony organów udzielających wsparcia dot. tego czy na podstawie decyzji o wsparciu („DoW”) można zwalniać cały dochód uzyskany na obszarze wskazanym w DoW, w zakresie przedmiotu działalności w niej określonym, czy też tylko dochód uzyskany z inwestycji stanowiącej podstawę do wydania DoW (a zatem np. tylko dochód uzyskany z wykorzystaniem maszyn i urządzeń nabytych w ramach inwestycji).

Niniejsze zagadnienie ma szczególne znaczenie w przypadku inwestycji, przeprowadzanych na terenie istniejących zakładów, przykładowo polegających na zwiększeniu zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu. Dzieje się tak dlatego, że w takim przypadku kalkulacja wyniku z działalności zwolnionej byłaby bardzo utrudniona i obciążona dużym ryzykiem zakwestionowania przez organy podatkowe. Ponadto, różnica w wysokości dochodu uzyskanego z całości działalności objętej zakresem DoW a wysokością dochodu powiązanego tylko z niektórymi aktywami, mogłaby być znacząca.

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach newslettera na adres e-mail (zobacz: wszystkie wydania newslettera).

Zasubskrybuj się

Więcej nt. nowego systemu wsparcia dla inwestorów w ramach tzw. Polskiej Strefy Inwestycji opowiemy podczas naszego webcastu:

Interpretacje indywidualne – brak podejścia projektowego

W związku z faktem, że opisywane zagadnienie ma kluczowe znaczenie dla prawidłowości kalkulacji wartości dochodu zwolnionego, wielu przedsiębiorców zdecydowało się wystąpić z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego, mającymi na celu potwierdzenie, że nie ma obowiązku stosowania podejścia projektowego.

DKIS w odpowiedzi na te wnioski, wydał w ostatnich miesiącach kilka interpretacji indywidualnych potwierdzających możliwość zwalniania z podatku dochodowego, na podstawie DoW, całości dochodu z działalności wskazanej w DoW, prowadzonej na terenie wskazanym w DoW, do wysokości limitu przyznanej pomocy publicznej. Konsekwentnie, na kanwie tych interpretacji indywidualnych DKIS nie zastosował wzmiankowanego podejścia projektowego.

Odnośnie powyższego, przykładowo można przywołać interpretację indywidualną DKIS z dn. 19 kwietnia 2019 r. o sygn. 0111-KDIB1-3.4010.69.2019.1.MO lub też interpretację indywidualną DKIS z dn. 9 kwietnia 2019 r. o sygn. 0112-KDIL3-3.4011.96.2019.1.AM.

Praktyczne konsekwencje

Wydanie przez DKIS wskazanych interpretacji indywidualnych, powinno istotne zwiększyć zainteresowanie przedsiębiorców uzyskaniem DoW, w związku z planami przeprowadzenia projektów inwestycyjnych typu brownfield. Ponieważ, w przypadku stosowania podejścia projektowego, faktyczna możliwość skorzystania z nowej ulgi byłaby znacząco ograniczona.

W tym miejscu nadmienić trzeba, że organy interpretacyjne często zmieniały swoje podejście dot. korzystania ze zwolnień podatkowych na niekorzyść podatnika, pomimo jednolitej praktyki interpretacyjnej w danym zakresie. Warto zatem na bieżąco monitorować wydawane interpretacje indywidualne, ewentualnie rozważyć można złożenie swojego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Czy ta strona była pomocna?