Wydatki kwalifikowane a lokalizacja inwestycji w SSE

Punkty widzenia

Wydatki kwalifikowane a lokalizacja inwestycji w SSE

Najnowszy wyrok NSA

Newsletter SSE (5/2016) | 10 listopada 2016 r.

Przedmiot wydatku kwalifikowanego musi znajdować się na terenie specjalnej strefy ekonomicznej („SSE”) – takie podejście prezentuje Naczelny Sąd Administracyjny w najnowszym wyroku z dnia 11 października 2016 roku, sygn. II FSK 2702/14. Od początku istnienia SSE kluczowa pozostawała relacja poniesienia wydatku z terenem SSE. Ma to istotne znaczenie w przypadku, gdy środek trwały znajduje się jednocześnie na terenie działki objętej SSE oraz poza jej terytorium.

Dawne brzmienie – „związek z realizacją inwestycji”

Regulacje dotyczące SSE obowiązujące przed 2007 r. przewidywały, że za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną uznaje się koszty inwestycji poniesione w trakcie obowiązywania zezwolenia w związku z realizacją inwestycji na terenie SSE (tak m.in. pierwotne brzmienie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 228, Poz. 1667 r.)).

Powyższe można rozpatrywać w kategoriach wykładni celowościowej: wydatek kwalifikowany to wydatek, który został poniesiony w związku z prowadzoną na terenie SSE inwestycją, o której mowa w konkretnym zezwoleniu. Potwierdził to m.in. Naczelny Sąd Administracyjny („NSA”) w wyroku z dnia 13 czerwca 2012 roku, sygn. II FSK 2352/10., stwierdzając, że można skalkulować wysokość zwolnienia w oparciu o kwotę wydatków inwestycyjnych poniesionych na budowę obiektów zlokalizowanych poza terenem SSE, ale związanych z inwestycją w SSE i koniecznych do funkcjonowania działalności na terenie SSE. 

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach newslettera na adres e-mail (zobacz: wszystkie wydania newslettera).

Zasubskrybuj się

Wydatki kwalifikowane - obecne brzmienie

W 2007 r. ustawodawca wyeliminował pojęcie „związku kosztu z inwestycją”. W obecnym kształcie § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (dalej: „Rozporządzenie Strefowe”) za wydatki kwalifikowane uznaje się „koszty inwestycji poniesione na terenie specjalnej strefy ekonomicznej”.

Zastosowanie reguł ścisłej wykładni językowej w procesie interpretacji pojęcia „wydatku kwalifikującego się do objęcia pomocą publiczną” może prowadzić do następującej konkluzji: jeśli SSE – zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 282 z późn. zm.) – oznacza wyodrębnioną, niezamieszkałą część terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na której terenie może być prowadzona działalność gospodarcza na zasadach określonych ustawą, to za wydatek kwalifikowany należy uznać wydatek, którego przedmiot (grunt, nieruchomość czy środek trwały) fizycznie znajduje się na terenie SSE.

NSA w wyroku II FSK 2702/14: rurociąg zlokalizowany poza SSE nie jest wydatkiem kwalifikowanym

Problem położenia środka trwałego dotyczył Spółki, która w związku z otrzymanym w 2013 r. zezwoleniem zamierzała wybudować i wyposażyć fabrykę krzemionki. Ze względu na konieczność odprowadzania wód odpadowych poprzez stację uzdatniania wody znajdującą się poza SSE, Spółka planowała wybudować rurociąg pomiędzy fabryką a stacją uzdatniania wody.

Mając na względzie powyższe, Spółka zadała pytanie, czy koszty poniesione w związku z budową rurociągu w całości stanowią wydatki kwalifikowane. Zdaniem Spółki odpowiedź w tym aspekcie powinna być twierdząca.

Do przeciwnego wniosku doszedł Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 11 grudnia 2013 r., sygn. ILPB3/423-427/13-2/KS, który odpowiedział, że zgodnie z przepisami, aby korzystać ze zwolnienia przedmiotowego, inwestycja musi być umiejscowiona na terenie SSE: „Fakt, że (…) >>bez dokonania inwestycji polegającej na budowie rurociągu cały proces inwestycyjny na terenie SSE nie będzie mógł zostać zakończony, a fabryka nie zostanie uruchomiona i nie będzie funkcjonować”<< nie warunkuje jeszcze, że całość wydatków poniesionych w związku z budową rurociągu należy zakwalifikować jako wydatki inwestycyjne kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną, zwiększające limit dostępnej pomocy publicznej”. Konsekwentnie, wydatki przypadające na część rurociągu znajdującą się poza terenem SSE nie będą mogły zostać uznane za kwalifikowane.

Wojewódzki Sąd Administracyjny („WSA”) w Gorzowie Wielkopolskim (wyrok z dnia 7 maja 2014 roku, sygn. I SA/Go 139/140, jak i NSA w wyroku z dnia 11 października 2016 roku, sygn. II FSK 2702/14, przychyliły się do literalnej interpretacji zastosowanej przez organ w omawianej sprawie. Zdaniem WSA w Gorzowie Wlkp. na ścisłe rozumienie pojęcia „wydatek poniesiony na terenie SSE” wskazuje porównanie wcześniejszego brzmienia przepisów z obecną treścią § 6 ust. 1 Rozporządzenia Strefowego. Obecna regulacja mówi wprost o „kosztach inwestycji poniesionych na terenie SSE”, przy czym teren SSE odwołuje się do geograficznych granic SSE, a nie do celowościowego związku inwestycji z zezwoleniem strefowym. Inwestycja strefowa jest zlokalizowana na konkretnym terenie, a zatem wydatek na część rurociągu znajdującą się poza działką SSE nie może być wydatkiem kwalifikowanym. Stanowisko to spotkało się z aprobatą NSA wyrażoną we wspomnianym wyżej orzeczeniu. 

Środki trwałe wykorzystywane tymczasowo poza SSE

Niezależnie od powyższego pragniemy wskazać, że według obecnej linii interpretacyjnej organy podatkowe coraz przychylniej odnoszą się do możliwości przejściowego użycia środków trwałych poza terenem SSE w przypadku tzw. dużych przedsiębiorców. Dla przykładu w interpretacji indywidualnej z dnia 9 sierpnia 2016 r. o sygn. IBPB-1-2/4510-703/16-1/MM Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyznał podatnikowi rację, że wydatki poniesione na maszyny przejściowo używane poza SSE, które docelowo mają się znaleźć na jej terenie, mogą zostać uznane za wydatki kwalifikowane.

Do podobnego stanowiska przychylił się Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 16 maja 2016 r., sygn. IBPB-1-2/4510-332/16/AK. Organ uznał, że tymczasowe używanie linii do produkcji zamknięć metalowych poza SSE - do momentu zakończenia inwestycji strefowej - nie wpływa na możliwość kwalifikacji kosztu za wydatek kwalifikujący się do objęcia pomocą publiczną.

Kluczowy dla powyższych rozstrzygnięć okazuje się finalny zamiar wykorzystania maszyn na terenie SSE oraz tymczasowość ich wykorzystania poza SSE. 

Dochód generowany poza SSE

Należy jednocześnie pamiętać, że dochód generowany przy pomocy maszyn wykorzystywanych tymczasowo poza terenem SSE nie będzie, co do zasady, objęty zwolnieniem podatkowym na podstawie zezwolenia strefowego.

Jeśli powyższe zagadnienia budzą Państwa zainteresowanie, nasi eksperci pozostają do Państwa dyspozycji.

O wydatkach kwalifikowanych w SSE pisaliśmy również m.in. w jednym z poprzednich wydań - Newsletter SSE (3/2015).

Czy ta strona była pomocna?