Punkty widzenia

Podatek od nieruchomości jako obszar ryzyka podatkowego

Czym jest podatek od nieruchomości?

Projekt kodeksu urbanistyczno- budowlanego

Czym jest Podatek od nieruchomości?

Z jednej strony jest to podatek o charakterze majątkowym, z drugiej jednak w żaden sposób nie odnosi się do realnej, aktualnej wartości majątku przedsiębiorcy. Opodatkowaniu podlega bowiem powierzchnia gruntów, powierzchnia budynków i historyczna wartość podatkowa budowli. Jednocześnie, nic nie zapowiada wprowadzenia podatku katastralnego, mimo iż jest to dominujący model opodatkowania w Unii Europejskiej.

Dodatkowo, poprzez nie do końca szczęśliwe odwołanie do przepisów Prawa budowlanego, podatek od nieruchomości jest przedmiotem niekończących się sporów i nawet niedawne orzeczenie interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego nie jest całkowitym remedium dla przedsiębiorców.

Podatek od nieruchomości jako obszar ryzyka podatkowego

Co więcej jest to podatek lokalny, tzn. właściwymi organami podatkowymi są organy jednostek samorządu terytorialnego, w którym nieruchomość faktycznie się znajduje. Jednocześnie stanowi on dochód budżetu tej jednostki samorządu terytorialnego. Konsekwentnie, postepowania podatkowe prowadzone są w pierwszej instancji przez organ, który jednocześnie odpowiada za wykonanie budżetu, którego istotną (a nierzadko najistotniejszą) pozycją po stronie przychodowej są wpływy z podatku od nieruchomości.

Wszystkie powyższe okoliczności skutkują tym, iż podatek ten często stanowi istotne obciążenie dla przedsiębiorstw działających na polskim rynku, gdyż jest nie tylko znacznym kosztem operacyjnym, ale również może być dodatkowym obszarem ryzyka podatkowego.

Z drugiej strony obszar ten daje przedsiębiorstwu możliwość osiągnięcia znacznych oszczędności. Praktyka wskazuje, że przedsiębiorstwa na ogół mają skłonność do nadpłacania podatku od nieruchomości. Powodem takiej sytuacji jest przede wszystkim niejasność ustawy dotyczącej podatku od nieruchomości, co przyczynia się do problemów w interpretacji właściwych przepisów.

Czy ta strona była pomocna?