Ostatni moment na złożenie wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Nowości

Ostatni moment na złożenie wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

10 sierpnia br. upływa termin składania wniosków w ramach pierwszego etapu programu.

Biuletyn „VAT w samorządzie” (15/2020) | 7 sierpnia 2020 r.

Wnioski o dofinansowanie poszczególne JST mogą składać elektronicznie do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem właściwych wojewodów (skrzynki podawczej urzędów wojewódzkich). Wzór wniosku o wsparcie w ramach pierwszego etapu RFIL określa załącznik nr 3 do uchwały Rady Ministrów powołującej RFIL. Warunkiem skutecznego złożenia wniosku jest także potwierdzenie go podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. W razie wątpliwości co do kwestii technicznych przy składaniu wniosku warto uprzednio skontaktować się z właściwym dla Państwa urzędem wojewódzkim. Została także uruchomiona ogólnopolska infolinia dotycząca programu (link).

Celem programu jest umożliwienie JST pozyskania środków na realizację zadań inwestycyjnych z Funduszu Środków Przeciwdziałania COVID-19. RFIL przewiduje dla JST łączne wsparcie w wysokości 6 mld zł w ramach pierwszego etapu programu oraz kolejne 6 mld w ramach drugiego etapu. Wsparcie może dotyczyć wydatków majątkowych JST oraz nie może być przyznane na refundację poniesionych wydatków. Dotacja może być przeznaczona także na wkład własny do inwestycji finansowanych z udziałem innych środków publicznych w zakresie, w jakim zakładano finansowanie tego wkładu z dochodów JST. Beneficjenci programu będą składać coroczne sprawozdania z wykonania wydatków sfinansowanych z RFIL.

Maksymalną wysokość wsparcia w ramach pierwszego etapu programu dla poszczególnych gmin i miast na prawach powiatu określa załącznik nr 1 do uchwały Rady Ministrów, a dla poszczególnych powiatów - załącznik nr 2 do uchwały. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków RFIL zostaną przekazane na wskazany we wniosku wyodrębniony rachunek bankowy JST, zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.).

Pierwsze środki z RFIL powinny trafić do samorządów we wrześniu br. W 2020 r. przewiduje się także co najmniej dwa nabory do drugiego etapu programu. Terminy będą ogłaszane odrębnie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zachęcamy także Państwa do zapoznania się ze szczegółami RFIL w naszym poprzednim newsletterze z 27 lipca 2020 r.

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach biuletynu "VAT w samorządzie".

Zapisz się

Newsletter: Vat w samorządzie

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach biuletynuCzy ta strona była pomocna?