Czy obowiązek stosowania kas fiskalnych on-line obejmuje również JST?

Analizy

Czy obowiązek stosowania kas fiskalnych on-line obejmuje również JST?

Kolejne branże objęte obowiązkiem wprowadzenia kas fiskalnych w 2021 r.

Biuletyn „VAT w samorządzie” (5/2021) | 8 marca 2021 r.

W przypadku coraz większej liczby branż następuje zmiana co do rodzaju stosowanych kas fiskalnych, a wejście w życie istotnych przepisów w tym zakresie przewidziano właśnie na 2021 rok. Z punktu widzenia JST konieczne jest zatem zwrócenie uwagi, czy prowadzone przez nie rodzaje działalności obligują do stosowania kas nowego typu.

Istota zmian

Intencją ustawodawcy jest stopniowe wycofywanie aktualnie funkcjonujących kas „dwurolkowych” oraz z zapisem elektronicznym kopii na rzecz tzw. kas on-line. Zgodnie z celem nowych regulacji, zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych ma przyczynić się do uszczelnienia systemu podatkowego, pozwalając na efektywniejszą kontrolę nad przeprowadzanymi transakcjami. Wprowadzenie kas on-line ściśle wiąże się z także z ustanowieniem Centralnego Repozytorium Kas (CRK), będącego systemem teleinformatycznym Krajowej Administracji Skarbowej służącym do odbierania i gromadzenia informacji z kas rejestrujących.

Branże objęte obowiązkiem stosowania kas on-line

W przypadku niektórych branż obowiązek stosowania kas on-line został wprowadzony od 1 stycznia 2020 r. Zasadniczo zmiany te nie dotyczyły jednak działalności samorządów.

Z kolei od 1 stycznia 2021 r. obowiązkiem stosowania kas on-line objęto:

  • świadczenie usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
  • usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, a także
  • sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Przepisy rozszerzające obowiązek stosowania kas fiskalnych on-line na kolejne branże wejdą w życie 1 lipca 2021 r. i będą odnosić się do świadczenia m.in. usług budowlanych oraz usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

Co istotne, od 1 stycznia 2023 r. obowiązek stosowania kas fiskalnych będzie dotyczył wszystkich podmiotów (w tym także JST), niezależnie od branży, w jakiej działają. Zasadniczo pozostawiona zostanie jednak możliwość używania kas rejestrujących starego typu do czasu ich wyeksploatowania lub, w przypadku kas z papierowym zapisem kopii, konieczności wymiany pamięci fiskalnej.

Kasy fiskalne on-line a specyfika działalności JST

Co do zasady większość branż, których od 2020 lub 2021 roku dotyczy obligatoryjne stosowanie kas on-line, nie mieści się w zakresie typowej działalności JST. Mimo to można wyróżnić kilka obszarów, w których czynności bywają wykonywane także przez podmioty z sektora publicznego. W pierwszej kolejności można zauważyć, że potencjalnie istotną z punktu widzenia JST branżą obligującą do stosowania kas fiskalnych on-line – i to już od 1 stycznia 2021 r. – mogą być usługi związane z wyżywieniem. Jakkolwiek świadczenie tego typu usług w ramach typowej działalności JST zazwyczaj w ogóle nie podlega opodatkowaniu VAT, gdyż ich beneficjentami są uczniowie lub personel placówek oświatowych (zob. interpretacja ogólna z 10.06.2020 r., nr PT1.8101.3.2019), w praktyce niekiedy zdarza się, że JST wykonują tego typu działalność również na rzecz do osób trzecich, wykazując obrót dla celów VAT. Na wskazaną kategorię transakcji zwrócić uwagę powinny w szczególności jednostki, w ramach których funkcjonują obiekty takie jak, przykładowo, ogólnodostępne stołówki czy też internaty / bursy / szkolne schroniska młodzieżowe. W przypadku tych ostatnich, obowiązek stosowania kas on-line może wynikać także ze świadczenia usług krótkotrwałego zakwaterowania.

W niedalekiej przyszłości (od 1 lipca 2021 r.) obowiązek wymiany kas może natomiast zaktualizować się w odniesieniu do JST, w których funkcjonują obiekty sportowe. Wskazujemy przy tym na istniejące wątpliwości co do zakresu stosowania nowych kas. W świetle literalnego brzmienia przepisów wydaje się, że kasy on-line nie muszą być stosowane w przypadku udostępniania obiektów sportowych w formie najmu czy dzierżawy (np. najmu sal gimnastycznych na rzecz osób fizycznych czy klubów sportowych), jako że naszym zdaniem nie są to usługi, które można zaklasyfikować jako „usługi w zakresie wstępu”. Jeśli zaś chodzi o sprzedaż „biletowaną”, wątpliwości powstają co do zakresu obiektów, których dotyczyłaby obowiązkowa wymiana kas. W praktyce działalności JST sprzedaż biletów / karnetów następuje przede wszystkim do obiektów takich jak np. aquaparki, baseny czy lodowiska. Kwestią problematyczną jest jednak to, na ile tego typu obiekty są „obiektami służącymi poprawie kondycji fizycznej” – a tylko do takich ograniczony został obowiązek stosowania kas on-line. W tym zakresie zwrócić uwagę należy na Polską Klasyfikację Działalności (PKD), zgodnie z którą działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej obejmuje wprost działalność centrów i klubów fitness oraz innych obiektów służących poprawie kondycji fizycznej i kulturystyce, podczas gdy działalność obiektów takich jak aquaparki, baseny czy lodowiska została sklasyfikowana zupełnie odrębnie. W oparciu o wskazaną klasyfikację można argumentować, że obowiązek wymiany kas zaktualizowałby się co do obiektów takich jak np. siłownie, ale nie w stosunku do obiektów takich jak wspomniane aquaparki, baseny czy lodowiska. Powyższe podejście znajduje potwierdzenie w znanych nam interpretacjach indywidualnych (zob. np. interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26 listopada 2020 r., sygn. 0112-KDIL3.4012.552.2020.1.MS)

Kwestie związane z zakresem stosowania kas nowego typu przez JST nie zostały jednak jednoznacznie rozstrzygnięte przez organy podatkowe. Mając to na uwadze, rekomendujemy przeprowadzenie pogłębionej analizy w celu ustalenia ewentualnego obowiązku stosowania kas on-line.

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach biuletynu "VAT w samorządzie".

Zapisz się

Newsletter: Vat w samorządzie

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach biuletynuCzy ta strona była pomocna?