NSA rozstrzygnął kwestię opodatkowania podatkiem VAT wpłat do związku metropolitalnego

Analizy

Fundusze otrzymywane przez JST od WFOŚIGW w ramach programu „Czyste powietrze ” a podatek VAT.

Czy środki finansowe przekazywane przez WFOŚIGW na rozpoczęcie realizacji oraz z tytułu realizacji programu „Czyste powietrze” podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

Biuletyn „VAT w Samorządzie” (14/2021) | 16 lipca 2021 r.

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) zawierają z Jednostkami Samorządu Terytorialnego (JST) porozumienia mające na celu wspólną realizację programu Czyste Powietrze (Program). W ramach programu Gminy tworzą punkty konsultacyjne, których zadaniem jest obsługa osób fizycznych wnioskujących o dofinansowanie. WFOŚiGW na podstawie porozumień przekazują JST niezbędne środki na utworzenie i funkcjonowanie ww. punktów (wynajem pomieszczeń, zakup sprzętu, wynagrodzenia dla konsultantów, promocja Programu).

Ponadto, do zadań organu wykonawczego JST (wójt, burmistrz lub prezydent miasta), wykonywanych w ramach Programu, należy wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Jest to niezbędny załącznik do wniosku o dofinansowanie składanego przez mieszkańców. Co istotne, jeśli mieszkaniec zdecyduje się złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu, JST otrzymają dodatkowe środki finansowane z tytułu wydania przedmiotowego zaświadczenia.

Tym samym, uwzględniając dotychczasowe podejście organów skarbowych do różnego rodzaju dotacji/dofinansowań wypłacanych JST, rodzi się pytanie: czy otrzymywane w ramach Programu środki finansowe podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

Pragniemy w tym miejscu przypomnieć o trwających od kilku lat sporach pomiędzy JST a organami podatkowymi w zakresie ewentualnego opodatkowania podatkiem VAT otrzymywanych od instytucji finansujących środków/dofinansowań/dotacji. W wydawanych interpretacjach indywidualnych Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zazwyczaj stwierdza, iż dofinansowania/dotacje, które otrzymują JST, podlegają opodatkowaniu VAT. Jednocześnie linia orzecznicza sądów administracyjnych nie jest w przedmiotowej sprawie jednolita, w efekcie czego JST nie mogą mieć pewności, czy właściwy sąd administracyjny uwzględni złożoną skargę/skargę kasacyjną na negatywną interpretację indywidualną.

W naszej ocenie istnieje potencjalne ryzyko uznania przez organy podatkowe, iż Gminy w wykonują pewne usługi na rzecz WFOŚiGW lub mieszkańców.

Zgodnie z założeniami Programu, JST otrzymują środki pieniężne na organizację i zapewnienie funkcjonowania punktów oraz za złożone przez mieszkańców wnioski o dofinansowanie. W rezultacie organy podatkowe mogłyby próbować twierdzić, iż WFOŚiGW zleca wykonanie części swoich obowiązków zewnętrznym podmiotom, z tytułu czego wypłaca wynagrodzenie. Tym samym należałoby uznać, iż porozumienia mają charakter cywilnoprawny, a w konsekwencji Gminy występują w roli podatnika podatku VAT.

Należy mieć również na uwadze, iż JST w ramach działalności punktów zapewniają mieszkańcom niezbędną pomoc w wypełnianiu wniosków oraz przygotowaniu wymaganych dokumentów. Tym samym, organy podatkowe mogłyby zakwalifikować tego rodzaju działalność jako świadczenie usług na rzecz mieszkańców, za które JST otrzymują wynagrodzenie od WFOŚIGW zamiast bezpośrednio od zainteresowanych.

W naszej ocenie istnieje ryzyko, iż organy podatkowe przyjmą argumentację, którą opisaliśmy powyżej. W takim wypadku należałoby uznać, iż wynikający z poniesionych wydatków podatek VAT w Programie stanowi koszt niekwalifikowany, a otrzymane od WFOŚiGW fundusze należy opodatkować podatkiem VAT. Tym niemniej, JST byłyby co do zasady jednocześnie uprawnione do odliczenia podatku VAT od kosztów związanych z realizacją Programu.

Jednakże w naszej ocenie istnieją również argumenty, aby uznać, iż JST podejmują działania na zlecenie WFOŚiGW (a nie mieszkańców, jak ma to miejsce w innych projektach dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych), natomiast głównym celem JST oraz WFOŚiGW jest wspieranie mieszkańców w zakresie zdobycia oraz wykorzystywania środków na cele związane z ochroną środowiska. W konsekwencji należałoby przyjąć, iż JST działają jako organy władzy publicznej (charakter publicznoprawny), środki otrzymane od WFOŚiGW nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, a co za tym idzie - JST nie posiadają prawa do odliczenia podatku VAT.

Podsumowując: w naszej ocenie ryzyko uznania przez organy podatkowe, iż przekazywane przez WFOŚIGW środki finansowe należy opodatkować podatkiem VAT jest ograniczone - niższe niż w przypadku np. dotacji do montażu OZE lub usuwania azbestu. Jednakże, mając na uwadze, iż organy podatkowe co do zasady przyjmują postawę profiskalną, rekomendujemy przeprowadzenie pogłębionej analizy sytuacji danej JST i w razie konieczności wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego.

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach biuletynu "VAT w samorządzie".

Zapisz się

Zapisz się na "VAT w samorządzie"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?