Analizy

Organy administracji zespolonej a centralizacja VAT

Stanowisko WSA w Gliwicach

Biuletyn „VAT w samorządzie” (03/2017) | 20 września 2017 r.

Jednostki budżetowe takie jak Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej powinny podlegać wspólnemu „scentralizowanemu” rozliczeniu dla celów VAT – tak jak inne jednostki budżetowe na terenie powiatu – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Stanowisko dotychczasowe

Sprawa urzędów obsługujących organy państwowej administracji zespolonej – a zatem jednostek budżetowych takich jak wymienione powyżej – budziła wątpliwości w związku z tak zwaną centralizacją podatku VAT w województwach, powiatach oraz miastach na prawach powiatu od końca 2016 r. (czyli od czasu, gdy JST podlegały obowiązkowej centralizacji VAT). Dotychczas organy skarbowe w wydawanych interpretacjach jednolicie wskazywały, że tego typu jednostki nie podlegają centralizacji. Takie stanowisko oznacza, że obrót generowany przez te jednostki nie podlega ujęciu w rozliczeniu VAT powiatu, miasta czy województwa. Takie też stanowisko organów skarbowych podtrzymywane jest nadal.

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach biuletynu "VAT w samorządzie".

Zapisz się

Stanowisko gliwickiego sądu

Odmienne podejście zaprezentował WSA w Gliwicach w niedawnym wyroku z 2 sierpnia 2017 r. (sygn. III SA/Gl 568/17). Gliwicki sąd stwierdził, powołując się m.in. na odpowiednie przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o samorządzie powiatowym, że wymienione urzędy nie stanowią odrębnych od powiatu organów, ale są jednostkami budżetowymi powiatu. Przesądzającymi w tym zakresie okolicznościami są ścisłe związki organizacyjno-finansowe łączące przedmiotowe jednostki z powiatem, w szczególności jednostki te są finansowane za pośrednictwem budżetu powiatu, który nadaje im statut oraz dysponuje mieniem po likwidacji, a powiat za ich pośrednictwem realizuje swoje zadania własne. To z kolei przemawia za ich „konsolidacją” z pozostałymi jednostkami powiatu.

Niektóre konsekwencje

Powyższe orzeczenie wskazuje, że sprawa nie jest jednoznaczna dla wszystkich sądów i może mieć swój dalszych ciąg, pomimo jednoznacznego stanowiska organów podatkowych. Rozwój linii orzeczniczej „w kierunku konsolidacji” jednostek administracji zespolonej może mieć wpływ na rozliczenia powiatów, miast na prawach powiatów oraz województw. JST byłyby wówczas zmuszone do włączenia takich jednostek organizacyjnych do swoich rozliczeń VAT. Zmiana linii orzeczniczej może również powodować ewentualnie konieczność odpowiednich korekt okresów przeszłych (w zakresie podatku należnego, jak i naliczonego). Z drugiej strony, istnieją również argumenty za utrzymaniem aktualnej praktyki stosowanej przez JST i organy podatkowe.

Zapisz się na "VAT w samorządzie"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?