Usługi imigracyjne ilustracja

Usługi

Usługi imigracyjne

Usługi imigracyjne to usługi związane z legalizacją w Polsce pobytu i zatrudnienia cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, a także usługi obejmujące rejestrację na terytorium Polski pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.

Oferowane usługi

Oferowane usługi dotyczące imigracji obejmują:

 • Asystę wizową (pomoc w uzyskaniu wiz wjazdowych do Polski);
 • Uzyskiwanie zezwolenia na pracę;
 • Uzyskiwanie zezwolenia na pobyt czasowy i karty pobytu;
 • Rejestrację pobytu obywatela UE;
 • Uzyskiwanie zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • Uzyskiwanie zezwolenia na pobyt stały;
 • Przygotowywanie zaproszeń;
 • Przygotowywanie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy;
 • Asystę w procesie uzyskiwania polskiego obywatelstwa;
 • Wsparcie w razie kontroli legalnego pobytu/pracy cudzoziemców;
 • Przeglądy imigracyjne (zbadanie poprawności stosowanych procedur)/immigration health-checks oraz doradztwo związane z legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.

Jak możemy pomóc?

Oferujemy wsparcie w następujących obszarach:

 • Bieżące doradztwo w zakresie legalizacji pracy i pobytu w Polsce (ad hoc jak i w ramach stałej współpracy);
 • Prowadzenie w imieniu klienta procedury uzyskania zezwoleń na pracę i pobyt;
 • Reprezentowanie przed organami w zakresie legalizacji pracy i pobytu;
 • Reprezentowanie zagranicznego pracodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy w zakresie dopełniania obowiązków zagranicznego pracodawcy delegującego pracowników do Polski;
 • Przewodniki dla Działów HR dotyczące procesów imigracyjnych i dokumentów, regulaminy i dobre praktyki;
 • Poradniki imigracyjne – procedura uzyskania zezwolenia na pracę oraz wizy/zezwolenia na zamieszkanie wraz z wzorami wniosków i listą dokumentów;
 • Przeglądy poprawności dokumentów legalizujących pracę i pobyt cudzoziemców w Polsce;
 • Przygotowanie informacji / alertów w zakresie wprowadzanych zmian w przepisach imigracyjnych.

Nasi klienci

Naszą ofertę adresujemy do:

• Każdej spółki zatrudniającej osoby spoza krajów UE;

• Podmiotów zatrudniających obywateli unijnych;

• Podmiotów zagranicznych delegujących pracowników na terytorium Polski. 

Dlaczego warto?

 • Przepisy dotyczące legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce zmieniają się bardzo często (w tym ze względu na konieczność dostosowania polskiego ustawodawstwa do przepisów unijnych) a system weryfikacji legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce jest stale uszczelniany (np. ZUS przekazuje kwartalnie informacje do Straży Granicznej i PIP o płatnikach zatrudniających cudzoziemców);
 • Współpracując z Deloitte klienci mają stały dostęp do bieżących informacji o zmianach w zakresie przepisów imigracyjnych i implikacjach jakie te zmiany dla nich niosą. Zespół Deloitte to zespół doświadczonych ekspertów od lat specjalizujących się w uzyskiwaniu dokumentów legalizujących pobyt i pracę cudzoziemców w Polsce, w tym Członków Zarządu dużych globalnych korporacji;
 • Pracodawcom zatrudniającym nielegalnie cudzoziemców grożą dotkliwe sankcje, takie jak:

– grzywna/ kara pozbawienia wolności;

– zakaz dostępu do środków z funduszy unijnych na okres 1-5 lat;

– zwrot środków z funduszy unijnych otrzymanych w okresie 1 roku przed wyrokiem;

– wykluczenie z postępowań w zakresie zamówień publicznych;

– wyłączenie z KUP wynagrodzeń, wypłat i świadczeń dla cudzoziemców bez ważnego dokumentu pobytowego;

 • Deloitte to także globalna sieć z zespołami imigracyjnymi w większości krajów w Europie i na świecie;
 • Oferujemy kompleksowe wsparcie dla cudzoziemców w Polsce obejmujące zarówno usługi imigracyjne jak i doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym przygotowywanie rozliczeń podatkowych) oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych;
 • W trakcie procedur i kontaktów z urzędami oferujemy cudzoziemcom asystę anglojęzycznych doradców.

Kontakt

Joanna Świerzyńska

Joanna Świerzyńska

Liderka Zespołu ds. rozwiązań dla pracodawców | Talent Partnerka

Specjalizuje się w tematyce oddelegowań pracowniczych, doradzając w zakresie konsekwencji jakie niosą one za sobą na gruncie prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społec... Więcej

Marcin Grzesiak

Marcin Grzesiak

Partner w Zespole ds. rozwiązań dla pracodawców

Marcin zajmuje się kwestiami dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych w przypadku oddelegowań międzynarodowych, jak również sprawami imigracyjnymi w ramach zespo... Więcej