Raport: Inteligentna Automatyzacja 2020

Artykuł

Raport: Inteligentna Automatyzacja 2020

Dążenie do przeobrażenia całej organizacji

Grudzień 2020

Organizacje, które wprowadzają inteligentną automatyzacją na większą skalę cechuje zupełnie inne podejście do zmiany. Wprowadzając ponad 50 automatycznych rozwiązań, firmy mają okazję nie tylko zmodyfikować istniejące zadania czy procesy, ale przede wszystkim mogą na nowo zdefiniować swoje działania. Przyjmują nowe podejście do wykonywania pracy, co przekłada się na większe ambicje i pozwala na odejście od małych kroków na rzecz osiągania radykalnych zmian.

Rynek zautomatyzowanych technologii, takich jak zrobotyzowana automatyzacja procesów biznesowych (robotic process automation, RPA), rośnie w tempie 40,6 proc. rocznie i prawdopodobnie osiągnie wartość 25,66 miliardów dolarów do 2027 roku. Potwierdzają to wyniki naszego badania przeprowadzonego w połowie tego roku. Do udziału w badaniu dotyczącym strategii w zakresie inteligentnej automatyzacji, roli chmury, automatyzacji, jako usługi (automation as-a-service) oraz wpływu pandemii COVID-19 na biznes zaprosiliśmy przedstawicieli kadry kierowniczej. Na podstawie wyników pięciu dorocznych badań okazało się, że liczba firm, które wprowadziły ponad 50 automatycznych rozwiązań wreszcie osiągnęła dwucyfrowy poziom. Trzynaście procent respondentów badania potwierdziło, że rozpoczynają wprowadzanie automatyzacji na szerszą skalę.

W 2015 r. opublikowaliśmy pierwszy raport dotyczący tego zagadnienia zatytułowany „The robots are coming”. W tamtym czasie jedynie 13% organizacji zakładało w swoich planach zwiększenie automatyzacji w nadchodzących miesiącach poprzez inwestycje w RPA. Obecnie 78% respondentów badania już wdrożyło RPA a 16% planuje to zrobić w ciągu trzech kolejnych lat. Jednak potencjał automatyzacji to o wiele więcej niż sama technologia; to stale rosnąca propozycja technologiczna, szeroka oferta narzędzi i technik, których pełny potencjał jeszcze nie został odkryty. Organizacje, które wprowadzają automatyzacją na większą skalę różnią się od firm, które wprowadziły tego typu rozwiązania, jako pierwsze. Przede wszystkim cechuje je zupełnie inne podejście do zmiany. Wprowadzając ponad 50 automatycznych rozwiązań, firmy mają okazję nie tylko zmodyfikować istniejące zadania czy procesy, ale przede wszystkim mogą na nowo zdefiniować swoje działania. Przyjmują nowe podejście do wykonywania pracy, co przekłada się na większe ambicje i pozwala na odejście od małych kroków na rzecz osiągania radykalnych zmian.

Raport: Inteligentna Automatyzacja 2020

Publikacja w języku angielskim

Zarejestruj się, aby pobrać raport

Metodologia badania „Inteligentna automatyzacja 2020”
Aby uzyskać globalny obraz tego, w jaki sposób organizacje wdrażają i skalują technologie inteligentnej automatyzacji, Deloitte przeprowadził ankietę wśród 441 menedżerów z 29 krajów i wielu branż. 67% Respondentów pochodziło z Europy i Afryki, 21% z obu Ameryk i 12% z Azji i Pacyfiku. Wśród uczestników byli dyrektorzy automatyzacji (20 procent), dyrektorzy finansowi (19 procent), CIO lub dyrektorzy IT (17 procent), liderzy usług wspólnych lub światowi liderzy usług biznesowych (13 procent) i dyrektorzy operacyjni (6 procent), 25 procent to osoby z innych funkcji. Firma Deloitte przeprowadziła również serię pogłębionych wywiadów telefonicznych z klientami i ekspertami ds. automatyzacji, aby zebrać ich historie dotyczące automatyzacji na potrzeby opisanych w raporcie studiów przypadków.

Kluczowe wnioski z raportu „Inteligentna automatyzacja 2020”

Organizacje starają się wykorzystywać potencjał inteligentnej automatyzacji na coraz szerszą skalę; obserwujemy rosnące ambicje w zakresie redukcji kosztów, zwiększenia produktywności, poprawy dokładności i udoskonalenia doświadczenia klienta, jednak tempo wprowadzania nowoczesnych rozwiązań ustępuje szybkości, z jaką pojawiają się innowacje. Likwidacja barier stojących na drodze do pomyślnego ich zastosowania wymaga dodatkowej pracy.

  • Rozdrobnienie procesów: Organizacje reprezentujące wszystkie poziomy dojrzałości są zgodne - technologie służące do monitorowania oraz eksploracji danych (data mining) mogą przyczynić się do osiągania lepszych wyników, jednak jak na razie większość firm waha się przed ich wykorzystaniem. Zastosowanie technologii eksploracji danych pozwoli na uzyskanie dokładnego, opartego o dane obrazu oraz skali rozdrobnienia i złożoności procesów. Co więcej, należy pamiętać, aby każdemu wdrożeniu narzędzi do monitorowania procesów towarzyszył jasny komunikat podkreślający rolę pracowników w firmie, ich produktywność i skuteczność działań, zapewniający o etycznym stosowaniu technologii.

Najważniejsze bariery w skalowaniu inteligentnej automatyzacji:

Weź udział w webinarze

Jak zmienić procesy, by zmaksymalizować korzyści z inteligentnej automatyzacji?

29 stycznia 2021 r.
godz. 10.00 - 11.00

Szczegóły i rejestracja

Źródło: Deloitte Insights: “Automation with intelligence. Pursuing organisation-wide reimagination”, November 2020
 

  • Brak gotowości w sferze IT: Spośród wszystkich interesariuszy to właśnie dział IT jest jednym z największych zwolenników wprowadzania innowacji, jednak organizacje wciąż zmagają się z procesem integracji narzędzi inteligentnej automatyzacji z technologią funkcjonującą w firmie. Infrastruktura chmurowa udowodniła swoją skuteczność w nadążaniu za spełnianiem oczekiwań oraz możliwością wykorzystania jej usług zarówno na szeroką, jak i wąską skalę, przez co powinna być bardziej popularnym rozwiązaniem, zapewniającym ciągłą optymalizację wydajności.

Źródło: Deloitte Insights: “Automation with intelligence. Pursuing organisation-wide reimagination”, November 2020
 

  • Brak jasnej wizji: Solidna i realistyczna strategia na poziomie organizacji pozwoli na wytyczenie jasnego kierunku w zakresie inwestowania w inteligentną automatyzację. W tego rodzaju strategii należy uwzględnić „sztukę osiągania tego, co możliwe”, stosując automatyczne technologie i dokonując przeformułowania dotychczasowych działań. Kolejnym krokiem jest dostosowanie średnio- i długoterminowej wizji organizacji do nowych metod pracy opartych na wzajemnie uzupełniających się narzędziach i technologiach.

Zaledwie ¼ respondentów posiada spójną strategię inteligentnej automatyzacji. A jest ona kluczowa do osiągniecia sukcesu w tym obszarze.

Źródło: Deloitte Insights: “Automation with intelligence. Pursuing organisation-wide reimagination”, November 2020
 

  • Opór na zmianę: Organizacje powinny zmodyfikować szkolenia rozwojowe w taki sposób, aby odzwierciedlały ich oczekiwania dotyczące przyszłych miejsc pracy, skupiały się na typowo ludzkich umiejętnościach oraz wspierały kulturę ciągłego doskonalenia; tradycyjne kwalifikacje i kompetencje stają się przestarzałe, dlatego też wyposażenie pracowników w odpowiedni zestaw umiejętności może pozytywnie na nich wpłynąć. Poza tym warto zastanowić się nad zaangażowaniem pracowników w proces współtworzenia automatyzacji, aby uzyskać ich wsparcie.
Przeprojektowywanie pracy i tworzenie nowego znaczenia środowiska pracy

Źródło: Deloitte Insights: “Automation with intelligence. Pursuing organisation-wide reimagination”, November 2020

Wpływ COVID-19 na zmiany w zakresie inteligentnej automatyzacji

Pojawienie się pandemii COVID-19 dało początek niespotykanym dotąd okolicznościom, które wykreowały potrzebę zastosowania automatycznych rozwiązań oferujących skalowalność i możliwość szybkiego zastosowania. Niektóre organizacje w odpowiedzi na pandemię dokonały całkowitego przeformułowania systemu pracy. Inne dzięki automatyzacji zdołały utrzymać swoje podstawowe usługi w trakcie zakłóceń kadrowych. W ogólnym ujęciu dwie trzecie uczestników naszego badania wykorzystało automatyzację do złagodzenia skutków pandemii, natomiast jedna trzecia z uwagi na pandemię przyspieszyła inwestycje w automatyzację w chmurze.


Pojawienie się pandemii COVID-19 dało początek niespotykanym dotąd okolicznościom, które wykreowały potrzebę zastosowania automatycznych rozwiązań oferujących skalowalność i możliwość szybkiego zastosowania.

Aby w pełni czerpać korzyści z inteligentnej automatyzacji, liderzy automatyzacji powinni pamiętać, że transformacja nie polega wyłącznie na wprowadzaniu nowych technologii, ale również na zadbaniu o kapitał ludzki. Jak dotąd niewiele organizacji zbadało, w jaki sposób wprowadzenie automatyzacji wpłynęło na zakres pracy wykonywanej przez pracowników; taka analiza mogłaby stać się źródłem istotnych wniosków i doprowadzić do zmiany percepcji pracowników na temat automatyzacji. Przyjęcie całościowego, ukierunkowanego na człowieka podejścia do inteligentnej automatyzacji pozwoli organizacjom w pełni wykorzystać dostępne narzędzia i technologie.

Raport: Inteligentna Automatyzacja 2020

Raport: Inteligentna Automatyzacja 2020

Dążenie do przeobrażenia całej organizacji

Poznaj wyniki raportu „Inteligentna automatyzacja 2020” badającego poziom skalowania tego typu rozwiązań w organizacjach. Wprowadzając ponad 50 automatycznych rozwiązań, firmy mają okazję nie tylko zmodyfikować istniejące zadania czy procesy, ale przede wszystkim na nowo zdefiniować swoje działania.

Pobierz raport
Czy ta strona była pomocna?