Raport: Trendy Technologiczne 2020

Artykuł

Raport: Trendy Technologiczne 2020

Trendy technologiczne 2020 | Polska | luty 2020

Niektóre spośród tegorocznych trendów technologicznych stanowią odpowiedź na znane od dawna wyzwania z dziedziny IT. Inne odnoszą się do wymiaru technologicznego większych możliwości biznesowych. Wszystkie zapowiadają istotne zmiany organizacyjne.

Oglądasz stronę archiwalną, zobacz aktualny Raport: Trendy Technologiczne 2024

Kolejny etap ewolucji cyfrowej wita nas w 2020 roku obietnicą interfejsów posiadających inteligencję emocjonalną oraz hiperintuicyjne zdolności poznawcze, które odmienią biznes na sposoby, których nie można przewidzieć. Jednak przygotowując się do nadchodzącej dekady rewolucyjnych zmian, z pewnością mądrze jest pamiętać o pewnej ważnej kwestii związanej z wcześniejszymi innowacjami: architekci z lat 80. opracowali systemy mainframe, które nadal funkcjonują i wciąż generują wartość biznesową. Rzecz jasna, według dzisiejszych standardów są one przestarzałe, lecz ilu z nas zbuduje systemy, które będą funkcjonować przez całe dekady? I jak nam się podoba taka spuścizna?

Projektowanie z myślą o długowieczności i możliwościach przystosowawczych wymaga głębokiego zrozumienia zarówno dzisiejszych realiów, jak i możliwości jutra. Wymaga dostrzeżenia sił technologicznych i rynkowych, które napędzają zmiany. Ponadto niezbędne jest długoterminowe zaangażowanie w skoncentrowany i przyrostowy postęp.

 

Raport: Trendy Technologiczne 2020

Dokument dostępny w języku angielskim.

Zarejestruj się by pobrać PDF

Tak wygląda kontekst otaczający jedenaste wydanie raportu Trendy technologiczne 2020. Kilka spośród tegorocznych trendów technologicznych jest odpowiedzią na znane od dawna wyzwania z dziedziny IT. Inne odnoszą się do wymiaru technologicznego większych możliwości biznesowych. Wszystkie mogą doprowadzić do istotnych zmian.

Nasze omówienie tegorocznych trendów zaczniemy od przedstawienia zaktualizowanego obrazu dziewięciu sił makrotechnologicznych, które analizowaliśmy w zeszłorocznym raporcie. Siły te – doświadczenia cyfrowe, analityka, technologia chmury, modernizacja działalności podstawowej, ryzyko, biznes IT, rzeczywistość cyfrowa, technologie kognitywne oraz blockchain – stanowią fundament technologiczny, na którym przedsiębiorstwa będą budować przyszłość. Tegoroczna aktualizacja przedstawia świeże spojrzenie na wpływ tych makrosił na przedsiębiorstwa oraz na sposób, w jaki kształtują one trendy, które wedle naszych przewidywań będą rewolucjonizować biznes w ciągu następnych 18 do 24 miesięcy. Przyglądamy się również trzem technologiom, które same staną się prawdopodobnie siłami makrotechnologicznymi: doświadczeniu człowieka, inteligencji wykładniczej oraz technologii kwantowej.

Podcast „Człowiek. Biznes. Technologia”

o trendach technologicznych Deloitte

Odsłuchaj rozmowę

W kolejnych rozdziałach omawiamy trendy, które – choć zakorzenione w dzisiejszych realiach – decydować będą o naszych jutrzejszych metodach działania. W rozdziale poświęconym etyce w technologii analizujemy dogłębnie, w jaki sposób każdy aspekt działalności przedsiębiorstwa dotknięty zmianami technologicznymi dostarcza okazji do zyskania – lub utracenia – zaufania klientów, pracowników i interesariuszy. Następnie omawiamy platformy ludzkich doświadczeń, które umożliwią jutrzejszym systemom rozumienie kontekstu i wyczuwanie ludzkich emocji oraz podejmowanie działań na ich podstawie. Pionierzy już teraz badają sposoby, w jakie tego rodzaju platformy mogą zaspokajać ludzką potrzebę bliskości.

Trendy rozwijają się w sposób nieoczekiwany. Często najbardziej interesujące możliwości pojawiają się w punktach przecięcia poszczególnych trendów. Kilka spośród tegorocznych tendencji stanowi fascynujące połączenie sił makrotechnologicznych oraz innych postępów technologicznych. Na przykład bliźniaki cyfrowe stanowią połączenie zmodernizowanych podstaw, zaawansowanych modeli kognitywnych, wbudowanych czujników oraz innych technologii, a formuła ta sama w sobie jest trendem, nawet jeżeli opiera się na pojedynczych ewoluujących technologiach. Mamy nadzieję, że Trendy technologiczne 2020 dostarczają spostrzeżeń i inspiracji, które okażą się przydatne podczas czekającej nas podróży cyfrowej. Droga od dzisiejszych realiów do jutrzejszych możliwości będzie długa i pełna niespodzianek, zatem warto mieć wielkie marzenia i dostosowaną do nich architekturę.

TRENDY TECHNOLOGICZNE 2020

Makro moce technologii

W zeszłorocznym raporcie Trendy technologiczne analizowaliśmy dziewięć sił makrotechnologicznych, które stanowią podstawę innowacyjności i transformacji w biznesie. Od dekady śledzimy pojawianie się i wzrost znaczenia doświadczeń cyfrowych, analityki, technologii chmury, rzeczywistości cyfrowej, technologii kognitywnych, blockchain, biznesu IT, ryzyka oraz modernizacji działalności podstawowej. Tegoroczna aktualizacja przedstawia świeże spojrzenie na oddziaływanie tych sił makrotechnologicznych na przedsiębiorstwa oraz bada, w jaki sposób kształtują one trendy technologiczne, które według naszych przewidywań spowodują prawdziwą rewolucję w przedsiębiorstwach w ciągu następnych 18 do 24 miesięcy. Aby w pełni wykorzystać potencjał tych sił, przedsiębiorstwa badają występujące między nimi powiązania, dążąc do generowania większej wartości oraz znalezienia nowych sposobów na zarządzanie technologią i pionem technologicznym. Znaczenie tych działań wzrasta, w miarę jak przedsiębiorstwa przygotowują się do stawienia czoła nowym siłom, które wyłaniają się właśnie zza horyzontu: doświadczeniu otaczającemu, inteligencji wykładniczej oraz technologii kwantowej.

Trendy Technologiczne 2020

Etyka i zaufanie w technologii

Coraz częściej największe firmy zaczynają rozumieć, że każdy aspekt ich działalności, którego dotyczą zmiany technologiczne, stanowi okazję do zyskania bądź utracenia zaufania. Traktują zaufanie nie, jako kwestię zgodności albo public relations, lecz jako cel o krytycznym znaczeniu dla biznesu, do którego należy dążyć. Przy takim podejściu, zaufanie staje się szeroko zakrojonym przedsięwzięciem, mającym na celu zapewnienie, by rozliczne aspekty związane z technologią, procesami i pracownikami przedsiębiorstwa harmonijnie ze sobą współgrały, utrzymując wysoki poziom zaufania, którego oczekują liczni interesariusze. Liderzy biznesowi dokonują obecnie ponownej oceny sposobów, w jakie ich produkty i usługi oraz podejmowane przez nich decyzje – dotyczące m.in. zarządzania danymi, budowy ekosystemu partnerów czy szkolenia pracowników – budują zaufanie. Szefowie IT podkreślają znaczenie „etycznej technologii” oraz tworzenia zestawów narzędzi pomagających w dostrzeganiu dylematów etycznych przy podejmowaniu decyzji dotyczących stosowania rewolucyjnych, destabilizujących technologii. Liderzy, którzy wprowadzają wartości organizacyjne i etykę technologiczną w całej swojej organizacji, wykazują zaangażowanie w „czynienie dobra”, które może stanowić długotrwałe podstawy zaufania interesariuszy.

Trendy Technologiczne 2020

Finansowanie i przyszłość IT

Strategia technologiczna staje się coraz istotniejszą częścią strategii biznesowej przedsiębiorstw, w związku z czym wzrasta zapotrzebowanie na lepsze wyniki. Spodziewamy się, że aby to osiągnąć, coraz więcej liderów działów IT oraz działów finansowych będzie współpracować w celu stworzenia elastycznego podejścia do innowacyjności i działania w tempie agile. Czy to w celu wspierania innowacyjności, obrony przed destabilizującymi zmianami, czy też umożliwienia transformacji cyfrowej, działy IT będą potrzebować wsparcia działów finansowych, by skutecznie zrewidować zarządzanie innowacjami technologicznymi, dostosować się do „zwinnych” metodologii (ang. Agile) i zabezpieczyć kapitał kreatywny. Przejście na nowe, proinnowacyjne procesy zarządzania finansami, budżetowania i rachunkowości nie dokona się z dnia na dzień. Jednak zarówno CIO, jak i CFO mają poważne powody, by szukać sposobów na skutecznie finansowanie innowacji. Niektóre firmy już teraz podążają za tym trendem i badają możliwości. Zajmują one pozycję w czołówce i możliwe, że to one jako pierwsze zdobędą przewagę konkurencyjną, która pojawia się, gdy działy finansowe wspierają innowacje w tempie agile.

Trendy Technologiczne 2020

Cyfrowe bliźniaki: połączenie świata fizycznego z cyfrowym 

Koncepcja wykorzystywania modeli wirtualnych do optymalizacji procesów, produktów i usług nie jest niczym nowym. Jednak przedsiębiorstwa odkrywają, że coraz bardziej zaawansowane możliwości symulacji i modelowania, potężna wizualizacja, zwiększona interoperacyjność i czujniki IoT, jak również szerzej dostępne platformy i narzędzia, umożliwiają tworzenie symulacji, które są bardziej szczegółowe i bardziej dynamiczne niż kiedykolwiek przedtem. Bliźniaki cyfrowe mogą zwiększać wydajność produkcji, optymalizować łańcuchy dostaw, usprawniać konserwację predykcyjną czy pomagać w ograniczaniu zatorów drogowych – a potencjalnych zastosowań jest o wiele więcej. Organizacje, które przechodzą ze sprzedaży produktów na sprzedaż produktów i usług wiązanych albo na sprzedaż „jako usługę”, wykorzystują bliźniaki cyfrowe w coraz większym stopniu. W miarę, jak zwiększają się możliwości i złożoność tych technologii, możemy spodziewać się, że coraz więcej przedsiębiorstw będzie wykorzystywać bliźniaki cyfrowe do optymalizowania procesów, podejmowania decyzji na podstawie danych w czasie rzeczywistym oraz opracowywania nowych produktów, usług i modeli biznesowych. W dłuższej perspektywie, wykorzystanie pełnego potencjału bliźniaków cyfrowych może wymagać integracji systemów i danych w całych ekosystemach.

Trendy Technologiczne 2020

Platformy ludzkich doświadczeń

Rozwijająca się grupa rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji – określanych mianem „informatyki afektywnej” bądź „emocjonalnej SI” – definiuje na nowo sposób, w jaki doświadczamy technologii. W nadchodzących miesiącach coraz więcej przedsiębiorstw będzie odpowiadać na rosnące, lecz w dużym stopniu niezaspokojone zapotrzebowanie na technologię, która będzie lepiej rozumieć ludzi i lepiej z nimi współpracować. Do tej pory komputery nie były w stanie powiązać wydarzeń z ludzkimi emocjami bądź czynnikami emocjonalnymi, lecz ten stan rzeczy ulega zmianie, w miarę jak innowatorzy wzbogacają inteligencję technologii o inteligencję emocjonalną (EQ), i to na dużą skalę. Dzięki połączeniu SI, technik projektowych ukierunkowanych na człowieka oraz technologii wykorzystywanych obecnie w badaniach neurologicznych, platformy ludzkich doświadczeń będą lepiej rozumieć ludzkie potrzeby, co umożliwi im rozpoznawanie stanu emocjonalnego użytkownika oraz związanego z nim kontekstu i wybranie odpowiedniej reakcji. Zdolność wykorzystania emocjonalnie inteligentnych platform do rozpoznawania i wykorzystywania danych emocjonalnych na dużą skalę jest jedną z największych i najważniejszych możliwości dostępnych dla przedsiębiorstw wkraczających w przyszłość.

Trendy Technologiczne 2020

Przebudzenie architektury 

Coraz więcej liderów technologicznych i przedstawicieli kadry zarządzającej dostrzega, że architektura technologiczna ma obecnie większe znaczenie strategiczne niż kiedykolwiek przedtem. Aby zachować konkurencyjność na rynkach destabilizowanych innowacjami technologicznymi, organizacje o ugruntowanej pozycji będą musiały rozwinąć swoje podejście do architektury, a pierwszym etapem tego procesu może być przekształcenie roli, jaką odgrywają architekci technologii w przedsiębiorstwie. Możemy spodziewać się, że w nadchodzących miesiącach coraz więcej organizacji będzie wyciągać architektów z ich tradycyjnych wieży z kości słoniowej i wysyłać ich do okopów. Ci utalentowani, choć nie w pełni wykorzystywani technolodzy zaczną brać większą odpowiedzialność za usługi i systemy. Będą się również angażować w operacje systemowe. Cel tych zmian jest jasny: przenieść jak większą liczbę doświadczonych architektów do obszarów, w których są najbardziej potrzebni – do zespołów tworzących oprogramowanie, które projektują złożone technologie. Inwestowanie w architektów i architekturę oraz promowanie ich wartości strategicznej w całym przedsiębiorstwie może sprawić, że funkcja IT stanie się wyróżnikiem konkurencyjnym w gospodarce cyfrowej.

Trendy Technologiczne 2020

Na horyzoncie: Wypatrywanie przyszłych trendów

Przedsiębiorstwa coraz częściej starają się wybiegać wzrokiem poza to, co nowe, by dostrzegać to, co będzie następne, i nie ma w tym nic dziwnego – wiedza o tym, co nadchodzi, może stanowić podstawę do wczesnego planowania oraz umożliwić nawiązywanie relacji pozwalających na czerpanie przyszłych korzyści. Wiodące organizacje dysponują uporządkowanymi, wyważonymi programami innowacji, które dostosowują innowacje do strategii biznesowej i długoterminowego krajobrazu technologicznego. Przyjmują one programowe podejście do wyczuwania, badania i weryfikowania przyszłych sił makrotechnologicznych – takich jak doświadczenie otaczające, inteligencja wykładnicza czy technologia kwantowa – oraz do eksperymentowania z tymi siłami i przyczyniania się do ich zaistnienia, do momentu, gdy technologie, rynek i zastosowania biznesowe będą gotowe w skali całego przedsiębiorstwa. Pozostałe organizacje powinny rozważyć pójście ich śladem, wykorzystanie nabytej wiedzy do zdefiniowania na nowo i przekształcenia swoich przedsiębiorstw, agencji i organizacji, zanim dosięgnie je destabilizacja. W świecie, w którym niewiadome wydają się nie mieć końca, wciąż można skupić się na grupie istotnych, znanych technologii, które razem mogą wytyczyć drogę wiodącą ku kolejnemu horyzontowi.

Trendy Technologiczne 2020
Czy ta strona była pomocna?