Software Asset Management

Rozwiązania

Software Asset Management (SAM)

Zarządzanie oprogramowaniem

Globalny rozwój nowoczesnych technologii sprawił, że dzisiaj każda organizacja korzysta na co dzień z oprogramowania komercyjnego. Okazuje się jednak, że w większości firm ilość i rodzaj wykupionych licencji nie odpowiada ich realnym potrzebom. Rozwiązaniem tego problemu jest efektywne zarządzanie oprogramowaniem (SAM), dzięki któremu Twoja organizacja może zredukować ponoszone koszty, ograniczyć ryzyko kar wynikających z braku posiadania wystarczającej liczby licencji i istotnie wpłynąć na podniesienie poziomu bezpieczeństwa IT w długiej perspektywie.

Dlaczego efektywne zarządzanie oprogramowaniem (SAM) jest ważne?

Na przestrzeni ostatnich lat, cele i zadania stawiane przed działami IT zmieniły się i obecnie w dużo większym stopniu pokrywają się ze strategią i priorytetami biznesowymi całej organizacji. Działy IT uczestniczą w realizacji dużych i skomplikowanych projektów, jednocześnie zapewniając firmie efektywne kosztowo, bezpieczne i wydajne usługi podstawowe. Skuteczne i efektywne zarządzanie zasobami IT (ITAM) oraz zarządzanie oprogramowaniem (SAM) stają się coraz istotniejszymi aspektami sukcesu organizacji, gdyż wpisują się w kluczowe wyzwania biznesu:

Ograniczenie kosztów

Wydatki na oprogramowanie stanowią 20-40% budżetu IT firmy. W wielu miejscach świadome zarządzanie oprogramowaniem daje możliwość ograniczenia tych wydatków nawet o kilkadziesiąt procent. Wiele organizacji widzi potencjał oszczędnośći tkwiący w zagadnieniach ITAM/SAM, gdyż obok wirtualizacji dają one największe możliwości ograniczenia kosztów IT.

Zapewnienie zgodności

Ilość audytów oprogramowania realizowanych przez licencjodawców lub w ich imieniu z roku na rok rośnie. U wielu dostawców programy zgodności wpisane są w cykl sprzedaży oprogramowania. W niedalekiej przyszłości audyty legalności nie będą już sporadycznymi przypadkami, a raczej rutynowym działaniem każdego z dostawców. Firmy nieprzygotowane do audytu narażają się na ryzyko wykorzystania oprogramowania niezgodnie z warunkami licencyjnymi lub ponad nabyte uprawnienia, co wiąże się z wysokimi karami nakładanymi przez licencjodawców. Świadome zarządzanie oprogramowaniem umożliwia organizacji przygotować się do audytu
zawczasu i co za tym idzie ograniczyć ewentualne niezgodności licencyjne. Dodatkowo, proaktywne działanie pozwala firmie ograniczyć koszty wynikające z zaangażowania w audyt personelu IT, departamentów bezpieczeństwa i prawnego oraz ewentualnych doradców zewnętrznych, którzy pomagają przejść przez proces audytu.

Cyberbezpieczeństwo

Zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem są jednym z kluczowych wyzwań identyfikowanych przez dyrektorów finansowych. Grupa robocza przy rządzie USA jako dwa działania, które pomagają zapobiegać incydentom bezpieczeństwa wskazała utrzymanie rejestru autoryzowanego sprzętu i utrzymanie rejestru autoryzowanego oprogramowania (źródło: Consensus Audit Guidelines: www.sans.org/cag). Świadome zarządzanie oprogramowaniem pozwala zdefiniować i utrzymywać te rejestry, przez co istotnie podnosić
poziom bezpieczeństwa środowiska informatycznego firmy. Dodatkowo okresowa inwentaryzacja oprogramowania pozwala ustalić poziom poprawek bezpieczeństwa i pomaga wyeliminować potencjalne podatności.

Akademia SAM – Jesień 2023

Wpływ szerszej organizacji IT na Zarządzanie Zasobami IT

Wydarzenie hybrydowe: 4 października 2023 r., godz. 9:30 - 13:00

Dowiedz się więcej

 

Software Asset Management - wartości dla klientówi:

Zespół ekspertów Deloitte SAM łączy szczegółową wiedzę licencyjną oraz wyspecjalizowane kompetencje techniczne, przez co jest w stanie dostarczyć kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania licencjami.

Wiedza – zwiększona świadomość realnie wykorzystywanego oprogramowania oraz możliwość dostosowania działań do posiadanych uprawnień licencyjnych.

Przewidywalność – ustandaryzowany produkt dla użytkowników końcowych oprogramowania, usprawniony proces zakupu licencji, redukcja zbędnych działań z zakresu SAM, precyzyjnie zdefiniowane warunki korzystania ze wsparcia oprogramowania oraz możliwość prognozowania przyszłych kosztów w oparciu o szczegółową analizę rzeczywistych potrzeb licencyjnych.

Oszczędność – utrzymanie stanu posiadanych licencji na optymalnym poziomie, stały monitoring i efektywne zarządzanie niewykorzystywanymi przez firmę licencjami, umożliwiający ich ponowne użycie, identyfikacja możliwości przechodzenia na najbardziej aktualne wersje oprogramowania oraz eliminacja ewentualnych braków licencyjnych.

Efektywność – standardowy proces do weryfikacji i akceptacji umów licencyjnych, spójne podejście do audytów zlecanych przez dostawców oraz proaktywne identyfikowanie niezgodności licencyjnych.

Eliminacja nadmiarów – redukcja nieautoryzowanego wykorzystania oprogramowania oraz zbędnych zakupów licencji oraz inwentaryzacja warunków wynikającymi z podpisanych
umów licencyjnych.

Kontrola – zapewnienie lepszej kontroli nad dystrybucją, rozwojem i utrzymaniem oprogramowania oraz doprecyzowanie warunków korzystania ze wsparcia dostawców.

Monitorowanie i raportowanie – identyfikacja przypadków wykorzystania oprogramowania niezgodnie z warunkami licencyjnymi oraz zapanowanie nad nadwyżkami i niedoborami licencyjnymi.

Bezpieczeństwo – redukcja ryzyka wykorzystania oprogramowania niezgodnie z wewnętrznymi regulacjami oraz oprogramowania posiadającego ujawnione luki bezpieczeństwa lub podatnego na powszechnie znane zagrożenie bezpieczeństwa.

Zarządzanie oprogramowaniem (SAM) - potencjał oszczędności

Jak możemy wesprzeć Twoją firmę w efektywnym wykorzystaniu Software Asset Managment?

 • Przegląd i ocena procesów SAM – na pierwszym etapie dokonujemy przeglądu obowiązujących w firmie procesów dotyczących zarządzania oprogramowaniem, a następnie przeprowadzamy analizę porównawczą z opracowanym przez Deloitte programem SAM, opartym o normy ISO-19770-1 oraz ITIL. Ocena obejmuje model organizacyjny, praktyki zarządzania, wykorzystywane narzędzia, a także procesy, procedury i operacje SAM.
 • Opracowanie strategii SAM – opracowujemy koncepcję i szczegółowy plan długofalowej strategii zarządzania oprogramowaniem dla całego przedsiębiorstwa. Kluczowym elementem tej usługi jest zdefiniowanie i udokumentowanie przez nasz zespół zasad ogólnofirmowego podejścia do zarządzania oprogramowaniem, określenie jego celów oraz rozpisanie wszystkich koniecznych działań.
 • Zaprojektowanie procedur i zasad SAM  opracowujemy skalowalne i dostosowane do indywidualnych potrzeb firmy zasady, procedury i procesy SAM oraz przygotowujemy plan podziału odpowiedzialności za realizację i nadzór poszczególnych zadań z obszaru SAM.
 • Transformacja SAM – projektujemy plan wdrożenia strategicznych działań z zakresu zarządzania oprogramowaniem, a następnie wspieramy firmę w implementacji nowych rozwiązań w miejsce dotychczasowych. Całościowy plan transformacji SAM obejmuje ludzi zaangażowanych w zarządzanie oprogramowaniem, procesy funkcjonujące w firmie i obowiązujące procedury oraz technologie wspierające SAM.
 • Optymalizacja licencji oprogramowania – w oparciu o aktualne i historyczne dane dokonujemy inwentaryzacji wykorzystywanego przez firmę oprogramowania oraz przeprowadzamy analizę bieżącej sytuacji licencyjnej (posiadane licencje vs ich wykorzystanie). Na ostatnim etapie tej usługi przedstawiamy naszym klientom możliwości optymalizacji w tym zakresie, w odniesieniu do jednego lub wielu dostawców.
 • Racjonalizacja dostaw oprogramowania – pomagamy firmie opracować strategię nabywania oprogramowania, która pozwala wyeliminować nadmiar usług wsparcia i licencji oprogramowania, zwiększyć wydajność firmy poprzez optymalizację inwestycji w oprogramowanie oraz w znaczny sposób zredukować zagrożenia związane z bezpieczeństwem IT.
 • Szkolenia SAM – tworzymy dostosowany do indywidualnych potrzeb firmy program szkoleniowy, uwzględniający istniejące w niej procesy SAM oraz stosowane przez nią narzędzia i technologie.
 • Instalacja i konfiguracja narzędzi SAM  na bazie analizy funkcjonujących w przedsiębiorstwie procesów, przygotowujemy całościową strategię wykorzystania narzędzi wspierających efektywne zarządzanie oprogramowaniem. W oparciu o założenia tej strategii doradzamy i wspieramy firmę na etapie wyboru, a następnie wdrożenia i odpowiedniej konfiguracji narzędzi wykorzystywanych do zarządzania oprogramowaniem.
 • Wdrożenie systemu zarządzania umowami – doradzamy i wspieramy firmę w zakresie wyboru, wdrożenia oraz konfiguracji systemu do zarządzania umowami i licencjami.
 • Zarządzanie kontraktami – wspieramy w dokładnym ustaleniu ilości posiadanych licencji oraz obowiązujących warunków licencyjnych.
 • Monitorowanie zgodności licencyjnej – projektujemy i wdrażamy całościowy proces ciągłej kontroli i samodoskonalenia w zakresie zarządzania oprogramowaniem. Dzięki temu firma ma zapewnioną stałą zgodnośc z obowiązującymi ją warunkami licencyjnymi.
 • Usługi zarządzane SAM – wspieramy firmę w różnych aspektach zarządzania oprogramowaniem (od wybranych, pojedynczych rozwiązań po pełen outsourcing).

Kontakt:

Mariusz Ustyjańczuk

Mariusz Ustyjańczuk

CE Risk Advisory Business Leader

Mariusz jest Partnerem Zarządzającym biznesem Risk Advisory w Europie Środkowej, z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze zarządzania ryzykiem, w szczególności ryzykiem technologicznym. N... Więcej