Uchodźcy z Ukrainy w Polsce

Artykuł

Uchodźcy z Ukrainy w Polsce

Wyzwania i potencjał integracji

Październik 2022 r.

Wojna w Ukrainie doprowadziła do migracji, których nasz kraj nie doświadczył w przeszłości. Napływowi uchodźców na masową skalę towarzyszyła powszechna akcja pomocowa, w którą miliony Polaków włączyło się w pełni dobrowolnie. Polska stanęła w obliczu ogromnej szansy, która przy braku strategicznego planu i dobrej koordynacji, może przekształcić się w wielki problem. Do rozwiązania pozostaje wiele strukturalnych wyzwań, które będą blokować wykorzystanie pełnego potencjału ludzkiego. W obliczu dalszego przedłużania się konfliktu, już teraz musimy przygotowywać się na następne fale uchodźców, spowodowane pogarszającą się jakością życia w Ukrainie.

Wyniszczająca wojna w Ukrainie trwa od kilku miesięcy. Napływ uchodźców, będący następstwem tego konfliktu wymaga zdecydowanych działań. Trudna sytuacja wymaga postawienia kilku pytań: co oznacza napływ uchodźców do Polski? Jakie zasoby należy uruchomić? Jak upewnić się, że imigranci są bezpieczni i mają możliwość włączenia się w nasze życie gospodarcze?

Doświadczenia z innych krajów pokazują, że imigracja spowodowana wojną (tymczasowa), może przekształcić się w długoterminowe osiedlenie - albo nawet stałą zmianę kraju zamieszkania. Musimy być przygotowani na taki scenariusz i wykorzystać szanse, które z niego wynikają. Spowodowany imigracją wzrost liczby ludności wzmocnił problemy, z którymi borykaliśmy się jeszcze przed wojną. Długoterminowa integracja Ukraińców będzie wymagać znacznych inwestycji, tymczasem społeczna mobilizacja i ogólny zapał, który obserwowaliśmy na początku konfliktu powoli wygasają.

Uchodźcy z Ukrainy w Polsce

Aby upewnić się, że ograniczone zasoby, którymi dysponujemy, są wykorzystane jak najbardziej efektywnie, przeprowadziliśmy wnikliwe analizy i stworzyliśmy rekomendacje dot. pięciu obszarów: pracy, edukacji, ofert łączonych, mieszkalnictwa i budownictwa. Zarządzenie nimi zdecydowanie zwiększy szansę na skuteczną integrację i przyczyni się do poprawy stanu polskiej gospodarki. Pierwszych pięć lat emigracji determinuje, czy uchodźca zostanie w kraju na dłużej (powyżej 21 lat) czy po tym okresie wróci do ojczyzny.

Refugees from Ukraine in Poland | English version
Zespół Deloitte przygotował 5 rekomendacji. Ich wdrożenie pozwoli uniknąć niepokojów społecznych i wpłynie pozytywnie na jakość życia uchodźców z Ukrainy jak również wszystkich obywateli.

Sprawny, ujednolicony przepływ informacji oraz walka z fałszywymi informacjami - to niezbędne do spełnienia warunki, które skutecznie włączą uchodźców z Ukrainy w polskie społeczeństwo i rynek pracy; Ułatwienie dostępu do rynku pracy i aktywizacja zawodowa uchodźców poprzez aktywne polityki rynku pracy i usunięcie przeszkód w podjęciu zatrudnienia przyczynią się do zwiększenia ich wkładu w polską gospodarkę oraz osiągnięcia przez nich wyższego poziomu życia; W tych procesach widzimy potrzebę zwiększenia potencjału Urzędów Pracy.

Większość uchodźców nie mówi po polsku, a bariera językowa jest zdaniem pracodawców największą przeszkodą w podejmowaniu zatrudnienia przez obywateli Ukrainy. Niezwykle ważne więc jest stworzenie programu wsparcia, dzięki któremu imigranci będą mogli nauczyć się języka polskiego; 61% uchodźców posiada wyższe wykształcenie, jednak często nie jest ono rozpoznawane w Polsce. Potrzebujemy procesu, który ułatwi weryfikację zagranicznych dokumentów poświadczających wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe.

2/3 dorosłych uchodźców przyjechało do Polski z przynajmniej jednym dzieckiem. Zapewnienie dostępu do opieki przedszkolnej jest warunkiem niezbędnym dla rodziców, by weszli na rynek pracy. Potrzebujemy wobec tego zwiększyć dostępność usług opiekuńczych; Żeby napływ uchodźców rozkładał się na terenie całej Polski, a nie tylko w kilku największych ośrodkach, potrzebujemy ofert wspólnych - łączonych ofert pracy z ofertą mieszkalną. W ten sposób imigranci będą mogli znaleźć zatrudnienie również w mniejszych miastach i na obszarach wiejskich.

W celu zakwaterowania potencjalnej kolejnej fali uchodźców Polska powinna mieć plan na szybki wzrost podaży zasobów mieszkaniowych poprzez tymczasowe lub stałe przekształcenie niewykorzystanych nieruchomości; Zachęty dla właścicieli niewykorzystanych lokali mieszkalnych poprzez redukcję barier na rynku najmu, zwiększyłoby podaż nieruchomości.

W 2019 roku w Polsce na tysiąc mieszkańców przypadało 386 mieszkań, podczas gdy średnia w Unii Europejskiej wynosiła to 495. Uproszczenie regulacji w dziedzinie budownictwa przyspieszy zwiększenie podaży zasobów mieszkaniowych; Poprzez przyjęcie przepisów regulujących działalność funduszy inwestujących w nieruchomości w celu ich wynajmu oraz zmniejszenie dyskryminacji fiskalnej najmu względem posiadania lokalu na własność, Polska może w znaczący sposób wesprzeć rozwój najmu długoterminowego.

Utrudniony dostęp, lub opóźnienia w dostępnie uchodźców do rynku pracy mają poważne implikacje finansowe dla gospodarki. Szacowany potencjalny wzrost PKB, wynikający z napływu imigrantów z Ukrainy waha się od 0,2 proc. do 3,5 proc. Wobec tego zwiększenie elastyczności rynku pracy a także efektywności rynku mieszkaniowego zdają się być palącymi problemami, którymi musimy zając się w pierwszej kolejności. To jednak tylko część obrazka - w przypadku niezaadresowania wielu innych potrzeb, potencjalny wzrost PKB pozostanie tylko “potencjalnym”.