Wersja 0.3 beta struktury ram TNFD

Artykuł

Wersja 0.3 beta struktury ram TNFD

TNFD opublikowało wersję 0.3 beta struktury ram dotyczących zarządzania oraz ujawniania ryzyka i szans związanych z naturą

Rozszerzenie ram o nowe elementy, w tym rekomendacje dla instytucji finansowych

Kontekst publikacji

4 listopada Grupa Zadaniowa ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Naturą (z ang. Taskforce for Nature-related Financial Disclosures, TNFD) opublikowała trzecią iterację struktury ram beta dotyczących zarządzania oraz ujawniania ryzyka i szans związanych z naturą.

Wersja 3.0 ram beta została oparta na dwóch poprzednich iteracjach oraz wynikach konsultacji społecznych uwzględniających ponad 500 informacjach zwrotnych pochodzących od ponad 130 uczestników rynku i interesariuszy z 37 krajów obecnie testujących platformę.

Wersja 1.0 oraz 2.0 beta zawierały trzy podstawowe elementy: słownik pojęć, projekt zaleceń dotyczących ujawniania informacji oraz praktyczne wskazówki dotyczące procesu zarządzania ryzykiem związanym z naturą.

Najnowsza aktualizacja struktury beta TNFD zawiera m.in. wytyczne dotyczące tego, co przedsiębiorstwa i instytucje finansowe mogą już teraz zrobić w zakresie zarządzania oraz ujawniania ryzyka i szans związanych z naturą.

 

Kluczowe elementy wersji 0.3 beta

1. Aktualizacja oraz uzupełnienie definicji
Zredagowano opis podstawowych terminów związanych z naturą oraz rozszerzono słownik pojęć o nowe elementy, takie jak „interesariusze” i „posiadacze praw”. Pokazuje to, że TNFD uznaje szersze zaangażowanie interesariuszy jako ważny element oceny ryzyka i szans związanych z naturą.


2. Udoskonalenie analizy LEAP (Locate, Evaluate, Assess, Prepare)
Rozszerzenie wewnętrznego podziału czterech faz analizy na podetapy, które pomagają organizacjom odpowiedzieć na krytyczne pytania i zadania w celu oceny zagrożeń i szans związanych z naturą. Kluczowe zmiany:

  • Rozszerzenie początkowej fazy określania zakresu przed rozpoczęciem fazy lokalizacji. Znaczenie tego elementu zostało wyraźnie podkreślone dla instytucji finansowych oraz korporacji ze złożonymi łańcuchami dostaw;
  • Uzupełnienie fazy ewaluacji o wytyczne dotyczące określania pozytywnych wpływów. Pozytywny wpływ na naturę można osiągnąć poprzez: łagodzenie skutków (zmniejszenie presji na naturę), środki gospodarki o obiegu zamkniętym oraz regenerację;
  • W fazie oceny obok zagrożeń rozważane są również szanse dla natury;
  • Uwzględnienie zaangażowania interesariuszy i posiadaczy praw we wszystkich fazach LEAP.

 

3. Koncentracja na ocenie
Wersja 0.3 skupia się na trzeciej fazie, ocenie, w której wpływy i zależności są przekładane na ryzyko i szanse. Udzielając dodatkowych wskazówek dotyczących:

  • Identyfikacji istotnych ryzyk i szans w oparciu o wyniki dotyczące wpływów i zależności w fazie ewaluacji;
  • Korzystanie z proponowanych przez TNFD mierników wielkości do oceny skutków finansowych ryzyk i szans związanych z naturą;
  • Ustalanie priorytetowych ryzyk i szans poprzez ich skalowanie (od wysokiego do niskiego).

 

4. Dodatkowe wytyczne dla sektora finansowego
TNFD opracowuje szczegółowe wytyczne sektorowe dla określonego zestawu sektorów priorytetowych. W wersji 0.3 wydano pierwszy zestaw dodatkowych wytycznych dla instytucji finansowych dotyczących zaleceń ujawniania informacji dla trzech z czterech filarów TNFD: strategii, zarządzania ryzykiem oraz wskaźników i celów. TNFD zaleca ujawnianie informacji ilościowych i jakościowych dotyczących konkretnych produktów i usług realizowanych przez instytucje finansowe.


Następne kroki

Dalsze wytyczne sektorowe i szczegółowe wytyczne dotyczące wykorzystania ram TNFD są w trakcie opracowywania i zostaną dostarczone w formie projektu do konsultacji w kolejnych aktualizacjach ram w marcu i wrześniu 2023 roku.

Wersja beta 0.4 będzie obejmować dalszy rozwój wskaźników i celów (w tym dostosowanie do struktury SBTN) oraz wytyczne dla sektorów: rolnictwo i żywność, energetyka oraz górnictwo i metalurgia. Dodatkowo czwarta iteracja ma zostać wzbogacona o wytyczne dla określonych ekosystemów, m.in. dla lasów tropikalnych.

Oczekuje się, że wersja ostateczna (wersja 1.0), która ukaże się we wrześniu 2023 r. dostarczy pełnego zestawu rekomendacji dotyczących ujawniania informacji wraz z uzupełniającymi wskazówkami co do danych i scenariuszy oraz rekomendacje dla pozostałych sektorów. Wersja 1.0 będzie również zawierać ostateczną wersję procesu LEAP.

Biorąc pod uwagę rosnące oczekiwania ze strony organizacji, inwestorów instytucjonalnych i organów regulacyjnych spodziewamy się, że TNFD stanie się wiodącymi na rynku ramami dotyczącymi ujawniania informacji związanych z naturą.

Obecnie TNFD zaprasza uczestników rynku z całego świata i różnych sektorów do zapoznania z trzecią iteracją prototypu struktury i dostarczenia informacji zwrotnych za pośrednictwem platformy internetowej TNFD:
https://framework.tnfd.global/