Wstrząśnięte zostały fundamenty, czyli jak standardy ESG wpływają na biznes, rynki i regulacje

Punkty widzenia

Wstrząśnięte zostały fundamenty, czyli jak standardy ESG wpływają na biznes, rynki i regulacje

Trendy w raportowaniu zrównoważonego rozwoju i ujawnień klimatycznych

Kryzys związany ze zmianami klimatu oraz konieczność zapewnienia przejrzystości działań w tym zakresie przyspieszyły wprowadzenie globalnych wytycznych dotyczących raportowania kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz regulacji w zakresie ujawniania danych ESG. Zarządy oraz kadra kierownicza powinni już dziś podjąć działania z myślą o odkrywaniu nowych możliwości tworzenia wartości.

Wstęp

Obecnie krajobraz biznesowy jest kształtowany przez zagadnienia związane ze zmianami klimatu, utratą terenów naturalnych, powracającym postulatem równości rasowej czy poprawą warunków pracy, pandemią COVID-19 oraz zmieniającymi się wymaganiami dotyczącymi roli korporacji.

Aby móc dalej efektywnie funkcjonować, organizacje muszą zbudować odporność oraz uzasadnić swoją egzystencję poprzez większe zaangażowanie w tworzenie zrównoważonej wartości, która obejmuje szeroko pojęte potrzeby ludzi i naszej planety. Firmy, które przyjęły wobec swoich interesariuszy zobowiązanie zwiększenia przejrzystości działań w perspektywie długoterminowej staną się bardziej konkurencyjne i wartościowe.

Międzynarodowa Rada Biznesu (IBC) działająca przy Światowym Forum Ekonomicznym (WEF), wspierana przez Deloitte oraz inne wiodące organizacje oferujące usługi profesjonalne, wypracowała wspólne stanowisko w zakresie aspektów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) oraz miar istotnych z punktu widzenia tworzenia wartości firmy. Celem projektu jest wskazanie firmom, w jaki sposób należy mierzyć i przedstawiać podejmowane przez nie działania dotyczące ludzi, planety oraz rozwoju, które stały się integralną częścią ich podstawowej działalności.

Jesteśmy gotowi zrobić kolejny krok oraz wzmocnić naszą współpracę, aby opracować podstawowy zestaw globalnie akceptowanych standardów zrównoważonego rozwoju, podobnie jak w przypadku standardów sprawozdawczości finansowej. Aby to osiągnąć, konieczny jest całościowy system zmian.

Niezbędne będzie przyjęcie wspólnego zestawu globalnych standardów zrównoważonego rozwoju oraz uzyskanie poparcia rynków kapitałowych. Ponadto, musimy zwiększyć skuteczność oraz przejrzystość mechanizmów wykorzystywanych przez zarządy spółek do nadzorowania, kontrolowania oraz weryfikowania informacji dot. zrównoważonego rozwoju, w tym zapewnienia ich jakości. Światowe Forum Ekonomiczne oraz Deloitte wspierają zarówno cel sam w sobie, jak i organizacje, które starają się go osiągnąć, a w szczególności Fundację Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych.

Światowe Forum Ekonomiczne oraz Deloitte zachęcają liderów biznesu do zatrzymania się na chwilę oraz zastanowienia się, w jaki sposób przejrzystość ESG oraz obowiązkowe raportowanie wpłynie na ich organizacje oraz jakie działania mogą podjąć, aby wnieść swój wkład w tę inicjatywę. Zmiany, które obecnie mają miejsce oraz towarzyszą nam w procesie przejścia do zrównoważonego, sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz odpornego świata biznesu stanowią jedne z największych wyzwań naszych czasów.

 

Dlaczego nie ma odwrotu od ESG?

We wszystkich systemach prawnych organy regulacyjne są już na półmetku opracowywania nowych zasad nakładających na firmy obowiązek ujawniania informacji z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego w swoich raportach rocznych oraz oświadczeniach. W odróżnieniu od wcześniejszych zmian regulacyjnych, uwzględnienie danych ESG w sprawozdaniach finansowych z pewnością będzie miało długotrwały wpływ na prowadzenie działalności. Przyczyna jest prosta - czynniki ESG dotyczą kwestii, które obecnie mają ogromne znaczenie dla całego świata.

Zarówno konsumenci, których pozycja istotnie wzrasta, jak i inwestorzy-aktywiści przynaglają firmy do podejmowania konkretnych i przejrzystych działań w zakresie kwestii ESG. Szukają organizacji, które prowadzą działalność w oparciu o określoną misję, dbają o obszary istotne z punktu widzenia pracowników, społeczności, branży oraz całego świata. Cenią sobie przejrzystość, jaką zapewnia im era cyfrowa oraz są gotowi wyłożyć pieniądze na inicjatywy zgodne z ich przekonaniami.

Podobnie jak w przypadku ruchu płyt tektonicznych, tak i w środowisku biznesowym wszelkie zmiany zachodzą powoli, ale nieustępliwie. Członkowie zarządów oraz kadra kierownicza wyższego szczebla, będący w stanie wdrożyć zasady ujawniania informacji ESG są na dobrej drodze do zbudowania biznesu, który umiejętnie wplata czynniki ESG w swoje plany strategiczne oraz jest lepiej przygotowany na zarządzanie ryzykiem, a jednocześnie gwarantuje interesariuszom trwałą wartość oraz zwiększa odporność firmy w świecie kierowanym nowymi zasadami.

 

W obecnych czasach firmy prowadzą globalny dialog z interesariuszmi na temat tego, co ma dla nich znaczenie

W erze cyfrowej nie da się nic ukryć. W przeszłości firmy tworzyły produkty skierowane do „konsumentów”, którzy posiadali ograniczoną lub bliską zeru wiedzę na temat funkcjonowania biznesu oraz zasobów potrzebnych do opracowania, wyprodukowania i ostatecznie do utylizacji tychże produktów. Obecnie ludzie na całym świecie, w tym pracownicy, dostawcy, partnerzy biznesowi, członkowie społeczności, aktywiści oraz społeczeństwo, w ogólnym tego słowa znaczeniu, stali się równorzędnymi uczestnikami/interesariuszami - bezpośredniego dialogu na temat oczekiwań wobec różnych firm.

Interesariusze cenią sobie przejrzystość, ponieważ dzięki temu mogą dokonywać świadomych wyborów. Jak wskazują wyniki corocznego badania zaufania Edelman Trust Barometer, przeprowadzonego w 28 krajach w różnych grupach wiekowych, w ocenie blisko dwóch trzecich respondentów „Prezesi [spółek] powinni ponosić odpowiedzialność nie tylko wobec zarządu czy akcjonariuszy, ale również wobec społeczeństwa.”1

Dla pokoleń, które wychowywały się w przeświadczeniu, że muszą poczuwać się do większej odpowiedzialności za swoje czyny tego rodzaju oczekiwania wydają się dosyć duże. Z kolei wyniki badania Deloitte Global 2021 Millennial and Gen Z Survey wskazują, że millenialsi dążą do tego, aby przedsiębiorstwa i władze państwowe realizowały podobne obietnice wobec społeczeństwa, stawiając ludzi ponad zyskami i traktując ochronę środowiska naturalnego jako jeden ze swoich podstawowych priorytetów.

Najpewniej globalny przepływ informacji oraz platformy cyfrowe w dużej mierze pomogły zwiększyć świadomość na temat kryzysu ekologicznego i społecznego na całym świecie.2 Strajki w obronie klimatu oraz innego rodzaju spektakularne akcje takich grup jak Extinction Rebellion czy kampania #MeToo przyciągnęły uwagę całego świata i zelektryzowały opinię publiczną. Przejrzystość działań osiągnięta dzięki cyfryzacji już od jakiegoś czasu wpływa na kształtowanie krajobrazu biznesowego, co z kolei przyczynia się do kolejnego ruchu tektonicznego: zmieniających się oczekiwań społecznych w zakresie działań, jakie firmy powinny podejmować w odniesieniu do wspomnianych kwestii.

Jako konsumenci ludzie coraz chętniej wybierają produkty, które w ich ocenie zostały wyprodukowane w duchu zrównoważonego rozwoju, co oznacza, że idea zrównoważonego rozwoju została wcielona na każdym etapie łańcucha wartości, przy poszanowaniu zasad równości i sprawiedliwości3. Starają się również, aby ich nawyki konsumenckie nie wpływały negatywnie na środowisko, a wielu z nich obawia się całościowego oddziaływania zmian klimatycznych. W kwietniu 2020 roku, wraz z rozprzestrzenianiem się pandemii, badanie przeprowadzone wśród mieszkańców 14 krajów pokazało, że ponad 70 proc. respondentów uważa, że w perspektywie długoterminowej zmiany klimatyczne będą miały tak samo poważne skutki, jak kryzys wywołany pandemią COVID-19.4

Jako pracownicy ludzie na całym świecie coraz częściej zwracają uwagę na działania ESG podejmowane przez swoich pracodawców.5 Trzydzieści procent respondentów badania przeprowadzonego przez Deloitte w 2021 roku przyznało, że rozważyłoby zmianę pracę, gdyby mogło pracować w firmie przykładającej większą wagę do kwestii zrównoważonego rozwoju,6 natomiast wyniki badania Gallupa z tego samego roku wskazują, że w grupie Amerykanów poszukujących pracy siedem osób na dziesięć przynajmniej w pewnym stopniu zwraca uwagę na działania środowiskowe potencjalnego pracodawcy.7Ten komunikat dociera do pracodawców: potwierdzają to wyniki badania z 2019 roku przeprowadzonego przez Environmental Defense Fund wśród liderów biznesu - w ocenie 85 proc. respondentów pracownicy będą zwracać coraz większą uwagą na wpływ, jaki ich firma wywiera na środowisko, co w porównaniu do poprzedniego roku stanowi 13-procentowy wzrost.8

Narastająca presja może sprawić, że zdolność przedsiębiorstwa w zakresie spełniania kluczowych oczekiwań środowiskowych i społecznych wpłynie na poparcie społeczne ich działalności. W niektórych przypadkach brak akceptacji produktów, praktyk biznesowych czy samej marki ze strony interesariuszy może sprawić, że dany model biznesowy przestanie być rentowny. Z tej perspektyw warto dokonać zmiany dotychczasowego podejścia z myślą o lepszym zaadresowaniu kwestii środowiskowych oraz zrównoważonego rozwoju społecznego, co może przyczynić się do przyciągnięcia nowych klientów, zwiększenia zainteresowania wśród potencjalnych pracowników, a następnie ich utrzymania, obniżenia kosztów i zwiększenia skuteczności działań oraz zmniejszenia ryzyka i potencjalnej utraty dobrego imienia. Zapewniając otwartą wymianę informacji z opinią publiczną, interesariusze dostrzegą, że firma liczy się z ich opinią. Tego rodzaju dialog przełoży się z kolei na nową formę wartości rynkowej - zaufanie.

 

Uwzględnienie czynników ESG w swoich działaniach daje firmom szansę na zmianę dotychczasowego podejścia, przyczynienie się do ochrony środowiska oraz stworzenia wartości biznesowej

Oczekiwania społeczne oraz dynamika rynku może skłonić przedsiębiorstwa do przyjrzenia się swojej ofercie, jednak nie chodzi tu o przyjęcie postawy altruistycznej czy filantropijnej. W momencie, gdy firmy zaczynają analizować swój biznes przez pryzmat ESG muszą jasno określić kluczowe czynniki wartości biznesowej oraz podjąć wysiłek, aby zmierzyć i wskazać te elementy, które obecnie mają znaczenie.9

Liderzy kierujący się zintegrowanym podejściem wyznaczają ambitne cele, są gotowi na elastyczność w prowadzeniu biznesu i nie boją się odpowiedzialności. Co więcej, są gotowi zrewidować funkcjonujące modele biznesowe, aby móc lepiej reagować na nowe wyzwania lub czerpać korzyści z pojawiających się możliwości, przekuwając ryzyko w przewagę konkurencyjną.
Wraz ze stopniowym odchodzeniem od energii pochodzącej z węgla, przed firmami pojawią się nowe możliwości rynkowe w zakresie tworzenia produktów i rozwiązań na potrzeby świata, który będzie zużywał mniej energii i surowców naturalnych, emitował mniej gazów cieplarnianych, co pomoże w zahamowaniu zmian klimatycznych oraz odbudowaniu naturalnych systemów przyrodniczych.10

Firmy zaczęły dostrzegać nowe możliwości tworzenia wartości w kontekście kwestii ESG, a inwestorzy poszukują informacji, które pomogłyby im w znalezieniu firm, które skutecznie zarządzają kwestiami ESG i wykorzystują nadążające się możliwości. Obecnie od członków zarządów oczekuje się wyjaśnienia, w jaki sposób podejmowane przez nich decyzje odzwierciedlają interesy ich interesariuszy (oraz środowiska) oraz długoterminową strategię zrównoważonego rozwoju ich organizacji. Przyjmowanie zobowiązań głęboko zakorzenionych w strategii biznesowej firmy oraz wiernych jej misji pokazuje interesariuszom, że liderzy danej organizacji podejmując decyzje biznesowe kierują się ideą ESG. Ta autentyczność buduje zaufanie, a zaufanie jest podstawą wartości biznesu.


Istotne poruszenie zaobserwowano, gdy strategia ESG zaczęła przynosić pieniądze

Fakt, że inwestorzy podejmują decyzje kierując się między innymi danymi ESG ma ogromny wpływ na sprawozdawczość. W momencie, gdy firmy dostrzegły nowe możliwości tworzenia wartości dzięki ESG, społeczność inwestorska szybko zrozumiała, że przedsiębiorstwa z solidnymi programami ESG są w stanie osiągać lepsze zyski. Obecnie inwestorzy przykładają znacznie większą wagę do publicznych zobowiązań i działań ogłaszanych przez dyrektorów, które mają zapewnić przewagę konkurencyjną.

Oprócz samej kondycji finansowej spółek, dzisiejsi akcjonariusze zwracają uwagą na znacznie więcej aspektów działalności biznesowej. W tym celu szukają informacji, dzięki którym odnajdą firmy, które uwzględniły czynniki ESG w swojej podstawowej działalności biznesowej. Z tego też powodu ESG stało się elementem powszechnie występującym w analizach inwestorskich, a co za tym idzie stanowi podstawę podejmowanych decyzji oraz działań.

Według ostatniej analizy Globalnego Sojuszu na Rzecz Zrównoważonych Inwestycji (GSIA) wartość aktywów z tytułu zrównoważonych inwestycji na świecie osiągnęła 35 bln dolarów, co oznacza 15 proc. wzrost na przestrzeni dwóch lat i stanowi 36 proc. wszystkich profesjonalnie zarządzanych aktywów.11 W 2020 roku duże fundusze inwestycyjne spełniające kryteria ESG osiągnęły lepsze wyniki niż reszta rynku.

Inwestorzy stali się coraz bardziej aktywni i otwarcie przedstawiają swoje oczekiwania. Inicjatywa Climate Action 100+, zrzeszająca ponad 600 inwestorów zarządzających ponad połową wszystkich globalnych aktywów12, skupia się na współpracy ze spółkami, które odgrywają istotną rolę w procesie przejścia na zerową emisję netto. Niedawno ponad 70 spółek zarządzających aktywami, w tym BlackRock i Vanguard, podpisało zobowiązanie wobec Net Zero Investors Initiative, organizacji która powstała z myślą o wspieraniu wysiłków osiągnięcia neutralności węglowej do roku 2050.13

Coraz więcej decyzji inwestorskich jest podejmowanych w oparciu o ryzyko ESG oraz wizję potencjalnych możliwości, co przekłada się na wzrost oczekiwań wobec spółek z różnych sektorów, aby bardziej zaangażowały się w kwestie klimatyczne i podejmowały faktyczne działania.14 Inwestorzy potrzebują spójnych i wiarygodnych informacji dotyczących wysiłków firm w zakresie ESG, aby móc dokonywać przemyślanych decyzji w zakresie inwestycji w zrównoważone i odporne biznesy. Dokonanie odpowiedniego wyboru firmy oraz wykorzystanie możliwości inwestycyjnych wymaga pozyskania wysokiej jakości porównywalnych danych. Dlatego też konieczne jest określenie globalnych standardów zrównoważonego rozwoju oraz większe zainteresowanie obowiązkowym raportowaniem ESG ze strony regulatorów. Aktualnie rządy i organy ustawodawcze podejmują pierwsze kroki ukierunkowane na dalsze i szybsze wprowadzanie zmian, przy zapewnieniu większej spójności we wszystkich sektorach, czego sam rynek nie byłby w stanie dokonać.

 

Zmiany wywołały reakcję łańcuchową w zakresie regulacji dotyczących ujawnień ESG

W obliczu braku jasnych, powszechnie obowiązujących standardów jedynie spółki aspirujące do osiągnięcia pozycji lidera podejmują wysiłek i sporządzają raporty. Ograniczona dostępność porównywalnych danych utrudnia inwestorom dokonanie oceny działalności spółek, a w ocenie aktywistów daje przestrzeń do nadużyć (np. greenwashingu).

Obecnie podejmowane działania zmierzają do harmonizacji globalnego podejścia do ujawnień ESG. W czerwcu 2021 roku ministrowie finansów G7 oraz szefowie Banku Centralnego zobowiązali się do zaangażowania się w kwestie ESG oraz szybkiego podjęcia działań w kierunku nawiązania i pogłębienia wielostronnej współpracy gospodarczej.15 Zapowiedzieli włączenie się w prace nad opracowaniem globalnych standardów, które stanowiłyby podstawowe wytyczne dot. raportowania informacji na temat zrównoważonego rozwoju. Porozumienie zawarte w trakcie szczytu G-20 w lipcu 2021 roku jest kolejnym potwierdzeniem istotności podejmowanych wysiłków.16 Jeszcze jedną widoczną oznaką zmian jest raport Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (International Organization of Securities Commissions - IOSCO), który podkreśla kluczową rolę, jaką sektor finansowy powinien odegrać w procesie przejścia do bardziej zrównoważonego modelu funkcjonowania. IOSCO poparła również postulat inwestorów dotyczący porównywalnych danych ESG, wskazując, że wprowadzenie standardów raportowania zrównoważonego rozwoju może zaspokoić istniejące potrzeby.17

W praktyce Fundacja Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, wspierana przez grupę G-7, G-20 oraz IOSCO, ma powołać Radę ds. Międzynarodowych Standardów Zrównoważonego Rozwoju przy Radzie ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (International Accounting Standards Board - IASB), jak również stworzyć globalne standardy, które będą stanowić podstawowe wytyczne dot. raportowania informacji na temat zrównoważonego rozwoju.

Prace nad regulacjami w poszczególnych krajach również postępują. Unia Europejska w dalszym ciągu opracowuje zasady raportowania ESG, domagając się większej szczegółowości informacji dot. szeregu kwestii zrównoważonego rozwoju ujawnianych przez firmy, które wyrażają chęć nawiązania współpracy lub prowadzenia działalności w UE.18 Z kolei w Stanach Zjednoczonych Gary Gensler, przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), powiedział, że oczekuje wprowadzenia obowiązku ujawniania danych nt. ryzyka klimatycznego i spodziewa się podjęcia niezwłocznych działań w tym zakresie.19

Ponadto, prace nad nowymi propozycjami wyceny emisji dwutlenku węgla również nabierają tempa. Każdy kolejny element przyczyni się do zwiększenia kosztów ponoszonych w wyniku zmian klimatycznych, do których już zaliczamy odpisy na zużyte aktywa, rosnące koszty ubezpieczenia oraz coraz większe straty zanotowane w wyniku powodzi lub pożaru.

Wysiłki podejmowane przez organy regulacyjne na poziomie globalnym oraz wiodących rynków są wspierane przez liczne inicjatywy podejmowane na szczeblach rządowych. Wobec obrazu, jaki wyłania się z dotychczasowych prac regulacyjnych w różnych systemach prawnych istnieje zagrożenie ogromnego rozdrobnienia przy i tak wielu trudnościach, z jakimi mierzą się firmy na świecie oraz ogólnym tempie zmian. Dlatego też nawet te przedsiębiorstwa, które dotychczas wykazywały proaktywną postawę w zakresie raportowania, powinny być gotowe na zderzenie z nowym krajobrazem regulacyjnym, a ich liderzy biznesowi powinni nawiązać relacje z organami regulacyjnymi i nie ustawać w wysiłkach na rzecz osiągnięcia zharmonizowanego podejścia.

Przyjęcie podejścia ukierunkowanego wyłącznie na zapewnienie zgodności z regulacjami może być niezwykle ryzykowne, bowiem ogromne zmiany zachodzące w obszarze biznesowym dotyczą nie tylko obowiązku zapewnienia zgodności. Są czymś więcej i stanowią szansę na dokonanie fundamentalnego wyboru: przyjęcia podejścia zakładającego, że zapewnienie jako takiej zgodności z pojawiającymi się regulacjami dot. ujawnień ESG jest koniecznością lub uznanie ich za trwałe zmiany oraz świadome dostosowanie się do nich.

Wydawać by się mogło, że podejście skoncentrowane wyłącznie na zapewnieniu zgodności jest oczywistym wyborem, jednak podążanie tą drogą niesie ze sobą ryzyko zawiedzenia oczekiwań inwestorów i klientów oraz pozostania w tyle za konkurencją. Podjęcie decyzji o dalszym rozwijaniu działalności w obecnym otoczeniu wymaga uwzględnienia opinii interesariuszy w długoterminowych planach biznesowych, zidentyfikowania nowych obszarów ryzyka, które mogą się pojawić w okresie dynamicznych zmian środowiskowych i społecznych, oraz odkrycia nowych możliwości tworzenia wartości w bardziej zrównoważonych warunkach. Przyjęcie wyzwania, aby już dziś wziąć na siebie odpowiedzialność otwiera drzwi, za którymi kryje się droga do transformacji.


Rola kadry zarządzającej w procesie wcielania idei ESG w życie

Chcąc utrzymać swoją pozycję przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad dot. ujawnień ESG, zarządy spółek powinny podjąć szereg fundamentalnych działań, aby zakorzenić ideę ESG w firmie oraz kierować się nią przy ocenie ryzyka czy podejmowaniu decyzji, a następnie zidentyfikować nowe możliwości:

  • Kwestie ESG powinny stać się obowiązkowym punktem wszystkich spotkań zarządu: Czy zarząd spółki posiada znajomość właściwych wymogów regulacyjnych? Czy posiada dane niezbędne do podejmowania strategicznych decyzji w duchu ESG? Czy w trakcie spotkań zarezerwowano czas na konkretne omówienie wpływu czynników ESG na działalność spółki? Jeżeli nie, należy zastanowić się, jaka jest tego przyczyna: Czy istnieje opór po stronie niektórych członków zarządu? Czy problemem jest brak informacji? Czy pokutuje przekonanie, że ten temat nie jest istotny z punktu widzenia firmy?
  • Warto zaangażować zarząd we wsparcie propagowania idea ESG: Czy zarząd ma świadomość, jak istotna jest to kwestia i widocznie wspiera związane z nią działania? Czy zarząd otrzymał informacje oraz dane niezbędne do uzasadnienia roli kwestii ESC oraz ich wpływu na wartość spółki? Każda komunikacja ze strony zarządu jest szansą na zbudowanie zaufania. Przyjmowanie zobowiązań głęboko zakorzenionych w strategii biznesowej firmy oraz wiernych jej misji pokazuje interesariuszom, że dana organizacja podejmując decyzje biznesowe kieruje się ideą ESG.
  • Warto przeznaczyć odpowiednie zasoby na proces włączenia ESG do działalności biznesowej: Czy dokonano oceny, jakich kompetencji i zasobów potrzeba? Jaki jest obecny status tego procesu? Na jakim etapie procesu wdrażania znajduje się firma? Czy spółka dysponuje odpowiednimi zasobami, aby zrealizować proces? Jeśli nie, jaka jest tego przyczyna? Czy proces jest zarządzany przez właściwą jednostkę biznesową? Czy wiadomo, jak czynniki ESG przyczyniają się do realizacji strategii i modelu biznesowego firmy? Czy istnieje ryzyko, że firma może być posądzona o greenwashing?
  • Ocena przyjętej strategii: Czy strategia firmy odpowiada na nowe wyzwania biznesowe? Czy istnieją obszary, w których firma mogłaby się jeszcze bardziej wykazać? Jeżeli firma jeszcze nie wie, który obszar zrównoważonego rozwoju powinien być dla niej najważniejszy, warto dokonać porównania podejmowanych działań z aktywnościami firm o tym samym profilu, zaznajomić się z oczekiwaniami inwestorów oraz pozostałych interesariuszy oraz śledzić doniesienia prasowe. To zawsze dobry sposób na wyjście poza utarte schematy, a w konsekwencji wprowadzenie zmian.
  • Warto też jasno określić miarę sukcesu: Czym jest osiągniecie sukcesu przez firmę w nowych realiach biznesowych? Czy firma posiada wizję wraz z jasnymi celami i wskaźnikami pozwalającymi na określenie skuteczności działań? Jej brak może uniemożliwić utrzymanie dynamiki wprowadzania zmian.

Więcej informacji o tym, jak przygotować organizację do wdrożenia raportowania ESG znajduje się w artykule: Living your purpose: A roadmap to integrated thinking and reporting.

 

Przypisy:

1. Edelman, 2021 Edelman Trust Barometer, accessed May 10, 2021. View in Article
2. Berkley, “#ClimateChange ,” accessed May 10, 2021. View in Article
3. Katherine White, David J. Hardisty, and Rishad Habib, “The elusive green consumer ,” Harvard Business Review, July–August 2019. View in Article
4. Emily Gray and Chris Jackson, “Two thirds of citizens around the world agree climate change is as serious a crisis as Coronavirus ,” Ipsos, April 22, 2020. View in Article
5. Herbert Smith Freehills, “Future of work: Adapting to the democratised workplace ,” December 2, 2019. View in Article
6. Deloitte Global State of the Consumer Tracker, Wave 23, October 2021. View in Article
7. Gallup, “Gallup poll social series: Environment ,” March 1–15, 2021. View in Article
8. Environmental Defense Fund, Business and the fourth wave of environmentalism , 2019. View in Article
9. Partha Dasgupta, The economics of biodiversity: The Dasgupta review , Gov.UK, April 23, 2021. View in Article
10. Scott Corwin and Derek K. Pankratz, Leading in a low-carbon future: A “system of systems” approach to addressing climate change , Deloitte Insights, May 24, 2021. View in Article
11. Global Sustainable Investment Alliance, Global sustainable investment review 2020 , accessed May 10, 2021. View in Article
12. Climate Action 100+, “About ,” accessed May 10, 2021. View in Article
13. Ross Kerber, “Investors BlackRock, Vanguard join net zero effort ,” Reuters, March 29, 2021. View in Article
14. Kiran Vasantham and David Shammai, Institutional investor survey 2020 , Morrow Sodali, 2020. View in Article
15. Gov.UK, “G7 finance ministers and central bank governors communique ,” June 5, 2021. View in Article
16. G20, “Italian G20 presidency: Third finance ministers and central bank governors meeting ,” July 9–10, 2021. View in Article
17. IOSCO, Report on sustainability-related issuer disclosures , June 2021. View in Article
18. European Commission, “Proposal for a directive of the European parliament and of the council as regards corporate sustainability reporting ,” April 21, 2021. View in Article
19. Gary Gensler, “Prepared remarks before the Principles for Responsible Investment ‘Climate and Global Financial Markets’ webinar ,” US Securities and Exchange Commission, July 28, 2021. View in Article
 

Czy ta strona była pomocna?