Artykuł

Zmiany klimatyczne definiują nową rzeczywistość

Artykuł ukazał się w dodatku do Rzeczpospolitej „Odpowiedzialny Biznes w Polsce”

Sustainability Insights 2/2021

Pandemia przyspieszyła potrzebę ponownego przyjrzenia się globalnej gospodarce oraz powtórnego określenia zasad jej funkcjonowania, ponieważ „stara rzeczywistość” została poważnie zaburzona i nie ma do niej powrotu. Firmy muszą obecnie określić oraz spełnić wyższe standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności, szczególnie w kontekście prognozowanych ryzyk i wyzwań spowodowanych zmianami klimatycznymi, bo oczekują tego od nich wszystkie grupy interesariuszy. Teraz gdy świat podąża w kierunku gospodarki niskoemisyjnej oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, firmy będą musiały dokonać fundamentalnych inwestycji oraz strategicznych decyzji dotyczących ścieżek rozwoju i dekarbonizacji w tym również kierunku i zakresu zmian w modelach biznesowych.

Stanowi to zarówno ogromne wyzwanie, jak i niespotykaną dotąd szansę. Wyzwanie, ponieważ przejście na odpowiedzialny klimatycznie model biznesowy wymaga wysiłku, planowania i jasnej wizji. Niezbędne jest stworzenie odpornych, przejrzystych i etycznych łańcuchów dostaw, dużego zaangażowania ze strony interesariuszy oraz narzędzi do mierzenia, oceny i monitoringu postępów w zakresie osiągania celów zrównoważonego rozwoju. Niewątpliwie jest to też szansa - organizacje, którym uda się skutecznie sprostać tym wyzwaniom osiągną wyraźną przewagę konkurencyjną.

Współpraca odpowiedzialnych firm

W dłuższej perspektywie koszt ewentualnego niepodejmowania działań będzie wyższy niż inwestycje potrzebne do osiągnięcia parametrów określonych w Porozumieniu Paryskim. Co ważne, interesariusze biznesowi coraz częściej oczekują od spółek aktywnego i ambitnego zaangażowania w dekarbonizację i zrównoważony rozwój. W nadchodzącej nowej rzeczywistości z dużym prawdopodobieństwem klienci nie będą zainteresowani „niezdrowymi” firmami, pracownicy nie będą chcieli w nich pracować a finansiści zainwestują swój kapitał gdzie indziej.

Nieodzownym elementem tej ewolucji jest tworzenie się nowych koalicji na poziomie globalnym, mających na celu podjęcie wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi. Forum Odpowiedzialnego Biznesu z partnerami oraz we współpracy z Deloitte finalizuje polską odsłonę globalnej inicjatywy Chapter Zero – wyjątkowej platformy wymiany wiedzy, doświadczeń i narzędzi pomagających podejmować najlepsze decyzje w obliczu zmian klimatycznych.

Kluczowe pytania

Poszukując sposobu na osiągnięcie celów związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną i docelowo zero-emisyjną, firmy będą musiały zmienić swoje podejście, na nowo określić reguły biznesowe i zidentyfikować ambicje i wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć. Pomocne w określeniu i zrozumieniu wyzwań mogą okazać się pytania:

  • Czy mamy pełną świadomość wszelkich konsekwencji kryzysu klimatycznego (ryzyk fizycznych i ryzyk transformacji) oraz powiązanych ryzyk tj. utraty bioróżnorodności na nasz model biznesowy?
  • Jakie są nasze priorytety na drodze do stania się bardziej odporną organizacją?
  • Jak możemy połączyć naszą strategię biznesową z celami klimatycznymi i społecznymi, aby uzyskać wsparcie interesariuszy?
  • Czy posiadamy odpowiednią strukturę zarządzania, aby odpowiedzieć na wszystkie istotne wyzwania?
  • Czy posiadamy odpowiednie narzędzia, pozwalające na zaplanowanie, monitorowani i ocenę postępów w zakresie celów zrównoważonego rozwoju?
  • Czy nasi zarządzający, pracownicy i partnerzy biznesowi są gotowi na tę zmianę?

Tego rodzaju zagadnienia przestały być domeną działów ds. społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i znalazły się w centrum zainteresowania zarządów, dyrektorów finansowych i rad nadzorczych.

Kluczowe działania

Nie ma uniwersalnego rozwiązania do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, ale wszystkie branże będą musiały ustalić wspólny zestaw podstawowych kompetencji, obejmujący:

  • Umiejętność pomiaru i zrozumienia wpływu działań biznesowych na klimat i inne istotne cele zrównoważonego rozwoju (SDG). Czy nowa linia produktowa przyczyni się do osiągnięcia postępu w zakresie tych celów czy może utrudni ich realizację? Jaki wpływ będzie miało kolejne przeprowadzone przez nas przejęcie? Jakie działania powinniśmy podjąć wobec partnera z naszego łańcucha dostaw, który zanieczyszcza środowisko?
  • Umiejętność opracowania nowych strategii biznesowych i polityk, które mogą wiązać się z koniecznością zakończenia wieloletnich działań, które nie są spójne z celami zrównoważonego rozwoju. Będzie to również wymagało wyznaczenia nowych kluczowych wskaźników efektywności (KPI) służących do mierzenia zgodności z tymi celami.
  • Opracowanie przejrzystej operacyjnej „Mapy Drogowej” opartej o pragmatyczne działania zmierzające w kierunku osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych (w zakresie działalności bezpośrednie – Scope 1 GHG Protocol. Pośredniej – Scope 2 GHG Protocol oraz pozostałej działalności w łańcuchu wartości – Scope 3 GHG Protocol).
  • Przygotowanie pracowników do funkcjonowania w nadchodzącej nowej rzeczywistości, co będzie od nich wymagało większej zwinności i innowacyjności w coraz bardziej złożonym i niestabilnym świecie (pandemia COVID-19 jest najbardziej aktualnym i obrazowym przykładem, dlaczego jest to tak istotne).

Podsumowanie

Zaszczepianie idei zrównoważonego rozwoju i działań na rzecz środowiska, społeczeństwa i odpowiedzialnego zarządzania (ang. ESG – environmental, social and governance) w strategii przedsiębiorstwa staje się dziś niezbędne, aby firma mogła się swobodnie rozwijać i osiągać dobre wyniki. Zrównoważony rozwój daje przedsiębiorstwom możliwość stymulowania wzrostu gospodarczego i pozwala osiągnąć długoterminową przewagę konkurencyjną poprzez dostarczanie nowych źródeł rozwoju i innowacji, zróżnicowanie marki i lojalność konsumentów, efektywność kosztową dzięki m.in. zmniejszeniu zużycia zasobów, a także przyciąganie i zatrzymywanie talentów.

Podejmowane już dziś działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym w szczególności klimatu, pozwalają przedsiębiorstwom zaoszczędzić koszty i istotnie zmniejszyć ryzyko na przyszłość, poprzez zabezpieczenie wyników finansowych przed ryzykiem wzrostu kosztów, dostępu do zielonej energii, utraty reputacji i akceptacji społecznej dla prowadzonej przez siebie działalności, a także ryzykiem operacyjnym związanym z zakłóconym otoczeniem makroekonomicznym, społecznym i środowiskowym – które istotnie przekładają się już dziś na wycenę firmy w krótkim i długim okresie.

${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

Cały dodatek dostępny jest tutaj.

Czy ta strona była pomocna?