Новости

Пореске новости

2015. година

Претражите садржај

Уколико желите да добијате наше Пореске вести на имејл пријавите се овде.

Пореске вести, децембар 2015.

Закони о потврђивању Уговора између Републике Србије и Краљевине Норвешке и Уговора између Републике Србије и Републике Казакхстан о избегавању двоструког опорезивања

Закон о потврђивању уговора између Владе Републике Србије и Краљевине Норвешке о избегавању двоструког опорезивања и спречавању пореске евазије у односу на порез на доходак (у даљем тексту Уговор) као и Закон o потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Казакхстан о избегавању двоструког опорезивања и спречавању пореске евазије у односу на порезе на доходак и на имовину објављени су 26. новембра 2015. године („Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 21/2015), и ступили су на снагу 4. децембра 2015.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, новембар 2015.

Закон о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити

Нови Закон о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити објављен је 5. новембра 2015., а ступио је на снагу 13. новембра 2015. године. Примена закона почеће у року од два месеца од дана ступања на снагу.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, новембар 2015.

Објашњење о промени члана 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност у области грађевинарства 

Министарство финансија је донело Објашњење о примени члана 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност у области грађевинарства (у даљем тексту „Објашњење“) које је објављено 19.11.2015. године на интернет страници Министарства финансија.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести

Влада Републике Србије усвојила је 6. октобра 2015. године Уредбу o изменама и допунама Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника која је објављена у Службеном гласнику Републике Србије бр. 84/2015. Уредба ступа на снагу 14. октобра 2015. године.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, септембар 2015.

Влада Републике Србије саставила је Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, који је Народна скупштина Републике Србије усвојила на ванредном заседању 28. септембра 2015. године.

Као основни разлози за измене и допуне Закона о порезу на додату вредност наведени су даље усаглашавање са прописима Европске уније, стварање повољнијих услова за пословање привредних субјеката, спречавање евентуалних злоупотреба, као и обезбеђивања унапређења контроле ПДВ-а од стране Пореске управе.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, јул-август 2015.

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредаба Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на добит правних лица, Закона о пореском поступку и пореској администрацији и Закона о порезу на доходак грађана.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, јун 2015.

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредаба Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на доходак грађана и Закона о акцизама.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, април 2015.

Обавештење о подношењу пријаве за годишњи порез на доходак грађана

Oд 1. априла 2015. године подношење пореских пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана биће искључиво у електронском облику, преко електронског сервиса Пореске управе (е-Порези). Предуслов за подношење пореске пријаве електронским путем је поседовање дигиталног сертификата (тзв. електронски потпис).

Обавештење о подношењу пријаве за порез на добит правних лица

Од 1. априла 2015. године пореска пријава за порез на добит правних лица, осим пореза на добит правних лица по одбитку, се подноси искључиво у електронском облику.

Нова мишљења Министарства финансија

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредаба  Закона о порезу на додату вредност, као и два у вези са применом Закона о рачуноводству и Закона о ревизији од значаја за пореску материју.

Више о томе, прочитајте овде.

Пореске вести, март 2015.

Обавештење о Правилнику о каматним стопама „ван дохвата руке“ (Службени гласник РС бр. 23/2015)

На основу члана 61. став 3. Закона о порезу на добит правних лица, Министарство финансија је усвојило Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом “ван дохвата руке” за 2014. годину. 

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, фебруар 2015.

Правилник о дозволама за рад (Службени гласник РС бр. 136/2014) ступио је на снагу 20.12.2014. године, а циљ овог правилника је ближе уређивање начина издавања, односно продужења дозволе за рад као и начина доказивања испуњености услова и потребни докази за издавање, односно продужење дозволе за рад.

Такође, објављени су подаци о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији исплаћеној у 2014. години, од значаја за утврђивање обавезе подношења пореске пријаве за годишњи порез на доходак грађана за 2014. годину.

Поред тога, у протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија и две одлуке Управног суда који појашњавају примену одредби Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на добит правних лица, као и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурањe.

Више о томе прочитајте овде.

Да ли Вам је ово било корисно?