Tjänster

Tjänster för medelstora företag

Utmaningarna är flera. Vilka är dina?

Medelstora företag har en betydande och komplex verksamhet. Oavsett storleken på den internationella verksamheten påverkas medelstora företag som regel av internationell konkurrens. Detta innebär att globalisering, teknologi, miljö, succession av seniora medarbetare och en ny generation på intåg gör att medelstora företag står inför stora utmaningar. Vare sig ni är ett börsnoterat, privatägt eller private equity ägt företag, har vi stor erfarenhet av att hjälpa er med era specifika utmaningar.

Exempel på områden där vi kan hjälpa er är:

Revision

Proaktiv revision identifierar risker och problem så att åtgärder kan göras i tid. Den säkerställer att redovisningen följer gällande regelverk, att komplexa redovisningsfrågor hanteras snabbt och korrekt och att inga överraskningar i den finansiella rapporteringen uppkommer. Revisionen är värdeskapande genom förslag på förbättringsåtgärder inom viktiga områden och en tydlig och relevant kommunikation.

Läs mer om vår tjänst Revision >

Ägarförändring

Vid omstruktureringar i företaget såsom vid ägarförändringar och generationsskiften, är det viktigt att skattefrågorna hanteras på ett fördelaktigt sätt. Vi hjälper er med de strategiska och finansiella frågorna. För detta har vi både lokal kännedom och global närvaro.

Läs mer om våra tjänster Private Company Services >

Företagsbeskattning

Oavsett om er verksamhet berörs av svensk eller internationell skattelagstiftning, är det viktigt att vara uppdaterad med gällande regler och förutsättningar. Det finns många skattefrågor som är viktiga att känna till för att förutse och utvärdera företagets skattemässiga möjligheter och risker.

Läs mer om våra tjänster Företagsbeskattning >

Moms och övriga indirekta skatter

Svenska företag har stor anledning att känna till gällande momsregler för att undvika onödiga extra skatter vid momsredovisningen. EU-medlemskapet innebär extra noggrannhet för hantering av mervärdeskatt på ett fördelaktigt sätt. Fel hantering kan bli onödigt kostsam, rätt redovisning gör att skatteutfallet blir mer fördelaktigt.

Läs mer om våra tjänster Moms och övriga indirekta skatter >

Förvärv

Vid förvärv uppkommer ett antal frågor som är viktiga att besvara för att identifiera framtida möjligheter, definiera rätt strategi och förverkliga mål för förvärvet. Vi hjälper såväl industriella som private equity-investerare med dessa frågor.

Läs mer om våra tjänster M&A >

Värderingar

När det gäller värderingar av verksamheter finns det ofta många och olika åsikter. En oberoende värdering och finansiell analys kan då vara nödvändig. Det kan gälla analys av hela företaget eller rörelsegrenar, aktier, immateriella tillgångar och olika typer av finansiella instrument. Även annan rådgivning såsom juridisk, kan vara nödvändig.

Läs mer om vår tjänst Värderingar >

Rekonstruktioner

Ibland hamnar företaget i svårigheter. Det kan gälla lönsamhetsproblem eller andra finansiella problem. Objektiva och relevanta analyser är då av stor betydelse för att fatta bra beslut. Vi hjälper till med en objektiv situationsanalys för ett bättre resultat.

Läs mer om vår tjänst M&A - Transaction Services >

Verksamhetsstyrning

I dagens dynamiska affärsklimat är snabba förändringar vanliga. Vår erfarenhet inom allt ifrån strategi till styrning och implementering innebär att vi har god inblick i vad som krävs utifrån nya förutsättningar på marknaden.

 

Ekonomistyrning

Företag behöver handlingsutrymme för att planera och förutse framtida utveckling. Vi hjälper er att skapa information om den löpande ekonomiska utvecklingen för att mäta och analysera omsättning och resultat, följa nyckeltal, se eventuella trender och kunna agera i tid.

Läs mer om vår tjänst Integrated Performance Management >

Riskanalys

Många företag har behov av en strukturerad och effektiv metod för riskhantering – Enterprise Risk Management. Det innebär en bättre bedömning av företagets riskhantering och sådana gynnsamma effekter som lägre kapitalkostnader och försäkringskostnader, förbättrade beslutsunderlag och ökad riskmedvetenhet.

Läs mer om våra tjänster Verksamhetsövergripande riskhantering >

Projektstöd i ekonomifunktionen

Såväl manuella som tekniska brister kan orsaka problem inom er ekonomifunktion och innebära betydande och onödiga kostnader. Vi hjälper er att få ändamålsenliga och effektiva affärsprocesser. Rätt åtgärder, analyser och rutiner kan bespara er många onödiga insatser.

Läs mer om våra tjänster Ekonomitjänster >

Tillfälligt kompetens- och resursstöd

Ibland kan interimslösningar inom ekonomiområdet behövas såsom vid plötslig personalomsättning, sjukdom eller föräldraledighet. Eller vid analys, riskbedömning och utvärdering. Vår hjälp gör det möjligt för klienter att fokusera på rätt saker och samtidigt öka sin konkurrenskraft.

Läs mer om våra tjänster Ekonomitjänster >

Redovisningsstöd

Redovisning där intäkter och kostnader kan följas i realtid ger god kontroll över den finansiella situationen och är grunden till en effektiv styrning. Vi ser till att klienter har rätt redovisningsprocesser för detta och har kontroll på regeländringar som påverkar klienten.

Läs mer om våra tjänster Redovisningstjänster >