Poznatky

Prognóza pre oblasť fúzií a akvizícií v ropnom a plynárenskom priemysle na rok 2022

Zmena pravidiel obchodov v ropnom a plynárenskom priemysle

Takmer dve tretiny vedúcich pracovníkov z ropného a plynárenského priemyslu vyjadrovali veľký optimizmus v súvislosti so strategickými zmenami, ktoré zaviedli ich organizácie v minulom roku. Je do budúcnosti nádej, že dôjde k rozsiahlejším strategickým zmenám a čo nás celkovo čaká v roku 2022? Naša ročná prognóza v oblasti fúzií a akvizícií (M&A) sa podrobnejšie venuje piatim trendom, ktoré by mohli priniesť zmenu v podmienkach obchodov v ropnom a plynárenskom priemysle v nadchádzajúcom roku.

Budeme svedkami rastúceho tempa aj v nasledujúcom roku?

Rok 2021 bol v ropnom a plynárenskom priemysle prekvapením z dvoch hlavných dôvodov: Prvým je, že ceny ropy prekonali aj tie najvyššie prognózy, keď medziročne poskočili o 75 % na úroveň 75 USD za barel. Druhým dôvodom je to, že ropné a plynárenské spoločnosti vykazovali nezvyčajne vysokú kapitálovú disciplínu, keďže napriek prudkému rastu cien kapitálové náklady vzrástli len o 17 %. Tieto dva faktory priniesli zmenu pravidiel v oblasti M&A v ropnom a plynárenskom sektore, kde pred agresívnymi taktickými alebo cyklickými akvizíciami dostali v roku 2021 prednosť zdržanlivé, strategické a environmentálne zamerané nákupy.

V prvej polovici roka 2021 sme zaznamenali najnižšiu úroveň M&A v ropnom a plynárenskom priemysle za ostatných 10 rokov, hoci v druhej polovici roka došlo k určitému oživeniu. Celková hodnota globálnych fúzií a akvizícií v ropnom a plynárenskom priemysle v roku 2021 sa v porovnaní s rokom 2020 zvýšila o miernych 18 % na 269 mld. USD, pričom oživenie v oblasti prieskumu a ťažby, ako aj služieb spojených s ťažbou na ropných poliach kompenzovalo pokles v oblasti distribúcie a spracovania ropy.

Kým predpokladané rekordné peňažné toky ropných a plynárenských spoločností na úrovni 90 USD za barel boli dobrou predzvesťou pre aktivity v oblasti M&A v roku 2022, očakáva sa, že na úroveň aktivít a tempo budú mať vplyv mutácie vírusu COVID-19 a makroekonomické oživenie. Dynamiku fúzií a akvizícií môžu v prvej polovici roka 2022 brzdiť obavy z poklesu dopytu v dôsledku omikronu a s tým súvisiaceho makroekonomického vplyvu – vrátane narušenia dodávateľského reťazca a inflácie. Rastúca zaočkovanosť však môže priniesť silnú druhú polovicu. Popritom bude zrejme aktivity v oblasti M&A naďalej podporovať vyvažovanie portfólií a príležitosti na integráciu energetických aktív.

Stiahnite si našu prognózu pre oblasť fúzií a akvizícií v ropnom a plynárenskom priemysle na rok 2022 a dozviete sa viac.

2022 oil and gas M&A outlook

Päť trendov, ktoré by mohli zmeniť podmienky M&A

Energetická transformácia, ktorá mení pravidlá obchodov v oblasti prieskumu a ťažby

Kombinácia vysokých cien ropy a zrýchľujúcej sa energetickej transformácie znížila hodnotový nesúlad medzi potenciálnymi kupujúcimi a predávajúcimi, vďaka čomu obe strany vyhľadávajú príležitosti na fúzie a akvizície. Okrem toho táto kombinácia umožňuje kupujúcim vyvážiť ekonomiku a životné prostredie získaním aktív s vyššou maržou a zároveň vedie k zvýšeniu tvorby voľných peňažných tokov a iniciatív zohľadňujúcich environmentálne faktory, sociálne faktory a faktory v oblasti správy a riadenia (ESG).

Čoraz väčší počet veľkých ropných a plynárenských spoločností sa bude zrejme zbavovať aktív s vyššími emisiami uhlíka a konsolidovať svoje pozície v oblasti ropy a zemného plynu s cieľom dekarbonizovať svoju činnosť a profitovať z potenciálneho zvyšovania hodnoty vo forme vyšších cien ropy. Regionálni alebo nízkonákladoví výrobcovia uhľovodíkov tak budú zrejme pozorne sledovať ciele v oblasti predaja najvýznamnejších spoločností a konglomerátov.

Väčšie zohľadnenie oblasti ESG pri uzatváraní transakcií

Investície spojené s oblasťou ESG vo výške 1,7 bilióna USD predstavujú približne 10 % aktív globálnych fondov vo všetkých odvetviach. Avšak len 10 % transakcií v ropnom a plynárenskom odvetví v roku 2021 uviedlo ESG ako hlavný dôvod na uzatvorenie obchodu alebo otvorene komunikovalo zohľadnenie ESG faktorov v transakciách zainteresovaným stranám. Jedným z mála príkladov bolo zlúčenie firiem Bonanza Creek a Extraction Oil & Gas, ktoré vytvorili spoločnosť Civitas Resources Inc. – prvého producenta ropy a zemného plynu s nulovou bilanciou emisií skleníkových plynov v Colorade.

Okrem ESG majú na výnosy akcionárov vplyv aj ďalšie faktory ako finančná realizácia transakcie, synergie, spoľahlivosť plánu po transakcii, rýchla integrácia, zhoda kultúr atď. Pri uzatváraní transakcií sa problematika ESG nezaoberá len „E“, t. j.  environmentálnou oblasťou, čo sa spravidla deje, ale rovnako sa zameriava aj na sociálnu oblasť („S“) a oblasť správy a riadenia („G“) ako prejav mimoriadnej spoločenskej zodpovednosti, lokálnej účasti a vytvárania partnerstiev, diverzity vo vedení a pracovnej sile a postupoch dobrého spravovania, ktoré sú rovnako dôležité pri uzatváraní transakcií. V skutočnosti väčšina kupujúcich, ktorí vykazujú vysoké výnosy akcionárov, dosahovala konzistentne dobré výsledky vo všetkých troch kategóriách ESG.

Expanzia do nových energetických podnikov

Veľké ropné a plynárenské spoločnosti využili fúzie a akvizície na zvýšenie obnoviteľnej kapacity o približne 80 GW v rokoch 2018 až 2021, čo predstavuje 9 % celosvetového prírastku obnoviteľnej kapacity v rôznych odvetviach za dané obdobie. Väčšina týchto nákupov predstavovala integrované riešenia v oblasti uchovávania solárnej energie.

Fúzie a akvizície ropných a plynárenských spoločností v oblasti obnoviteľných zdrojov sa však presunuli smerom k veternej energii, najmä na mori, ktorá predstavovala štvrtinu celkovej obnoviteľnej kapacity financovanej ropnými a plynárenskými spoločnosťami v roku 2021. Neustále sa zlepšujúce technológie, klesajúce náklady na veterné turbíny, vyššie úspory z rozsahu a rozširujúci sa zemepisný rozsah veternej energie na mori z nej robia strategický zdroj energie.

Zmena postavenia energetických informačných služieb

Všeobecne menej diskutované energetické informačné služby (EIS) – vrátane databáz, benchmarkov a indexov, analýz a niekoľkých riešení v oblasti energetického manažmentu, inžinierstva a monitorovania – boli v posledných rokoch prostriedkom, ktorý zabezpečil efektívnosť, spoľahlivosť a vyššiu ekologickosť činnosti ropných a plynárenských spoločností.

Napriek svojmu rastúcemu významu tieto služby často znášajú najväčší nápor pri poklese odvetvia, keďže sa zvyčajne pri rozpočtových obmedzeniach redukujú ako prvé. A vo fáze obnovy zvyknú byť medzi poslednými obnovenými službami, vďaka čomu EIS zaostávajú za celkovým odvetvím. Napríklad kým ceny ropy dosiahli v roku 2021 šesťročné maximá, aktivita v oblasti M&A týkajúcich sa EIS zaznamenala druhú najnižšiu úroveň za ostatných šesť rokov.

Zmena záujmu súkromných kapitálových a infraštruktúrnych fondov o ropné a plynárenské spoločnosti

V poslednom desaťročí sa čoraz väčšou investičnou silou v ropných a plynárenských spoločnostiach stali súkromné investičné spoločnosti. Najvýznamnejšie súkromné investičné spoločnosti investovali od roku 2010 do energetického sektora približne 1,1 bil. USD. Pri pohľade na najvýznamnejšie súkromné investičné spoločnosti vo svete bolo približne 80 % ich podielov v energetike od roku 2010 v oblasti ropy, zemného plynu a uhlia; súkromní finančníci boli aktívni na trhu, keď pred niekoľkými rokmi svetové ropné trhy čelili cenovým a dodávateľským otrasom. Zamerali sa na podhodnotené, ale potenciálne ziskové aktíva ropných a plynárenských spoločností a ich cieľom bolo dosahovať zisky počas opätovného rastu cien ropy.

V roku 2020 viedol prepad dopytu a cien k najmenšiemu počtu obchodov v oblasti fosílnych palív zo strany súkromných investičných spoločností a viacero spoločností ťažiacich ropu z bridlíc s podporou súkromných investičných spoločností vyhlásilo bankrot. Zároveň sa investície súkromných investičných spoločností začali rozširovať do obnoviteľných zdrojov energie vzhľadom na nákladovú konkurencieschopnosť projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Fúzie a akvizície v ropnom a plynárenskom priemysle podľa segmentov

Stiahnite si kompletnú prognózu, aby ste sa mohli „zavŕtať“ do týchto trendov
v oblasti fúzií a akvizícií v ropnom a plynárenskom priemysle

Bolo to užitočné?