Riešenia

Optimalizácia výroby a zavádzanie riešení pre Priemysel 4.0

Najlepšie možné využitie zdrojov na vytvorenie hodnoty pre zákazníka

Rozvoj digitalizácie, masívne zlacňovanie elektronických zariadení a pokrok v spracúvaní a interpretácii dát získaných z procesov spoločne otvorili nové možnosti pre hlbšie pochopenie podstaty fungovania technologických procesov, správania materiálov a ich vzájomnej interakcie.

Preto je oveľa jednoduchšie analyzovať príčiny veľakrát veľmi zložitých problémov, často bez potreby pochopenia ich skutočnej podstaty. Výkon súčasných pracovných staníc umožňuje simuláciu správania procesov za rôznych podmienok a zvolenie najlepšieho dostupného riešenia z hľadiska dôležitých parametrov, ktoré si môže používateľ sám sformulovať.

Zvýšenie efektivity výroby

 • Procesné mapovanie a návrh budúcich efektívnejších procesov (vrátane prípravy na automatizáciu procesov, implementáciu softvérového alebo cloudového riešenia, simulácie kolíznych stavov atď.)
 • Zlepšovanie procesov, Lean Six Sigma, hodnotenie kvality – to všetko s využitím dátovej analytiky a pokročilých zobrazovacích metód na posúdenie skutočného vplyvu zavádzaných opatrení
 • Návrh KPI špecifických pre daný produkt alebo použitú technológiu a sledovanie výkonnosti v reálnom čase vrátane včasného varovania pri neštandardnom priebehu nameraných hodnôt
 • Optimalizácia výrobných nákladov v závislosti od zvolených parametrov optimalizácie

Výrobné plánovanie

 • Plánovanie výroby – priebežné aktualizácie plánu realizácie výroby v závislosti od údajov o aktuálnych požiadavkách, dostupnosti výrobných kapacít, materiálov a ľudských zdrojov, organizačných obmedzení
 • Plánovanie výrobných kapacít – strednodobé a krátkodobé plány vyťaženia kapacít na zabezpečenie plynulosti výroby, ako aj flexibility na kompenzáciu zmien v požiadavkách

Optimalizácia systému riadenia údržby

 • Zhodnotenie stavu údržby a návrhy na jej zlepšenie – optimalizácia systému riadenia a organizácie údržby, nastavenie efektívneho kontrolingu a reportingu, riadenie potreby materiálu a náhradných dielov, podpora zberu a vyhodnocovania dát firemným informačným systémom
 • Zavádzanie preventívnej a prediktívnej údržby – nahradenie reaktívneho prístupu údržby preventívnym alebo prediktívnym modelom na zníženie poruchovosti strojov a súvisiacich nákladov vrátane technického návrhu a implementácie zvoleného riešenia

Zhodnotenie pripravenosti na implementáciu prvkov Priemyslu 4.0

 • Analýza pripravenosti a identifikácia príležitostí na digitalizáciu vrátane návrhu konkrétnych riešení
 • Štúdia uskutočniteľnosti identifikovaných príležitostí a určenie obchodného prípadu

Zhodnotenie pripravenosti na implementáciu prvkov Priemyslu 4.0

 • Rozpracovanie vybraných príležitostí a príprava podkladov pre výberové konanie s dodávateľmi technologických riešení.
 • Podpora pri implementácii a monitoring.