Poznatky

COVID-19 a cudzinci: aké opatrenia zavádza SR v oblasti imigrácie?

Opatrenia prijaté v súvislosti s ochorením COVID-19 nemajú vplyv len na pracovnoprávne či obchodnoprávne aspekty každodenného fungovania spoločností či ich zamestnancov, ale aj na voľný pohyb osôb cez hranice SR či pobyty občanov tzv. tretích krajín (krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska) v SR.

Prinášame Vám preto súhrn opatrení, ktoré budú alebo môžu mať v najbližšej dobe dopad práve na migráciu pracovníkov, pracovné cesty slovenských zamestnancov či pobyt občanov tretích krajín v SR.

Hraničné kontroly a uzávierky

Vstup na územie SR je momentálne umožnený len vybraným osobám, ktorými sú:

  • občania SR,
  • príslušníci tretích krajín s udeleným pobytom v SR,
  • príslušníci tretích krajín, ktorí sú blízkymi osobami občanov SR,
  • príslušníci tretích krajín, ktorí na územie SR pravidelne dochádzajú do zamestnania,
  • príslušníci tretích krajín s udeleným povolením na tzv. malý pohraničný styk (v prípade SR ide predovšetkým o hranicu SR – Ukrajina), a
  • diplomatickým pracovníkom.

Zároveň upozorňujeme, že na vstup na územie SR je možné v súčasnosti využiť len vybrané hraničné prechody a takisto je pozastavená medzinárodná hromadná doprava osôb. Na otvorených hraničných prechodoch taktiež prebiehajú kontroly osôb, vrátane merania telesnej teploty.

 

Karanténa

Pre osoby, ktoré pricestujú na územie SR zo zahraničia (nezávisle na tom, či ide o občanov SR alebo príslušníkov tretích krajín), platí od 13. 3. 2020 povinná 14-dňová domáca karanténa, pričom táto je povinná aj pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti. Za nedodržanie domácej karantény je možné uložiť sankciu vo výške 1659 Eur.

Niektoré kategórie zamestnancov však majú výnimky z povinnej karantény, napríklad pracovníci v medzinárodnej doprave, ošetrovatelia, zdravotníci, či občania SR s trvalým či prechodným pobytom v prihraničných oblastiach v pásme do 30 km od štátnej hranice SR, ktorí dochádzajú na územie SR za prácou.

 

Oddelenia Cudzineckej polície a žiadosti o udelenie pobytu

Všetky oddelenia Cudzineckej polície PZ SR v dôsledku prijatých opatrení až do odvolania pracujú v obmedzenom režime. V rámci tohto obmedzeného režimu došlo predovšetkým k zmene úradných hodín na všetkých oddeleniach Cudzineckej polície, pričom aktuálnymi úradnými hodinami sú dni pondelok, streda a piatok od 8:00 do 13:00.

Ďalším dôsledkom obmedzeného režimu je pozastavenie prijímania akýchkoľvek nových žiadostí o udelenie pobytu. Prijaté na spracovanie budú len žiadosti o obnovenie prechodného pobytu a o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas.

Taktiež sa nevykonávajú registrácie pobytu občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov, v týchto prípadoch postačuje, ak osoby, ktoré prídu na územie SR, zašlú poštou na príslušné oddelenie Cudzineckej polície vyplnený formulár hlásenia pobytu na území SR. Po skončení opatrení by následne tieto osoby mali vykonať registráciu pobytu priamo na príslušnom oddelení.

Cudzinecká polícia taktiež zavádza kontrolu dodržiavania povinnej karantény po príchode na územie SR. Túto kontrolu budú vykonávať pred vstupom do budovy oddelenia a pokiaľ osoba povinnú 14 dňovú karanténu nedodržala, nebude do budovy vpustená.

Navrhnuté opatrenia pamätajú aj na situáciu, kedy by na území SR v dôsledku zrušenia verejnej dopravy uviazol príslušník tretieho štátu dlhšie, ako mu povoľujú jeho víza či bezvízový styk. V takom prípade by mu po osobnej návšteve príslušného oddelenia Cudzineckej polície bola uložená lehota na vycestovanie, avšak s možnosťou jej viacnásobného predlžovania s ohľadom na vývoj situácie v SR.

Pre viac informácií kontaktujte našich právnych expertov.

Dátum: 27. 3. 2020

 
 
Bolo to užitočné?