Poznatky

Aký vplyv bude mať COVID-19 na pobyt cudzincov na Slovensku? 

Medzi menej rozšírené, avšak o to zásadnejšie dôsledky súčasnej mimoriadnej situácie patrí obmedzenie medzinárodnej dopravy, fungovania cudzineckej polície a s tým spojené vplyvy na prechodné pobyty cudzincov v SR.

Práve tieto problémy má vyriešiť aktuálna novela zákona o pobyte cudzincov, ktorá prináša nasledujúce zmeny:

  1. oprávnenie zdržiavať sa na území SR legálne po uplynutí maximálnej zákonnej lehoty pobytu, a to až do uplynutia 1 mesiaca od skončenia mimoriadnej situácie. Táto zmena sa vzťahuje len na cudzincov, ktorí na územie SR vstúpili legálne, napr. na základe vízového styku,
  2. automatické predĺženie platnosti prechodných a trvalých pobytov, ktorých platnosť uplynula počas trvania mimoriadnej situácie alebo do 1 mesiaca po jej skončení, a to až o 2 mesiace od odvolania mimoriadnej situácie,
  3. uvoľnenie zákonnej podmienky preukázania príjmu/zisku z podnikania pri obnovení prechodného pobytu na účel podnikania za obdobie, počas ktorého trvala mimoriadna situácia – cudzinec priloží čestné vyhlásenie o tom, že jeho podnikateľská činnosť bola touto mimoriadnou situáciou ovplyvnená,
  4. pozastavenie plynutia lehôt, v ktorých má cudzinec plniť povinnosti súvisiace s udelením pobytu, ako napr. odovzdanie dokladu o zdravotnom poistení či lekárskeho posudku,
  5. uvoľnenie pravidla upravujúceho platnosť dokladov, ktoré sa prikladajú k žiadosti o udelenie alebo obnovenie pobytu týkajúce sa ich použiteľnosti v prípade uplynutia lehoty 90 dní – táto výnimka sa však vzťahuje len na doklady, ktoré neboli staršie ako 90 dní k dátumu vyhlásenia mimoriadnej situácie, a zároveň cudzinec od skončenia mimoriadnej situácie do momentu podania žiadosti o pobyt nevycestoval z územia SR. 

Naďalej ostávajú v platnosti ostatné opatrenia v oblasti imigrácie a pohybu cudzincov, ako napr. obmedzenie vstupu na územie SR, pozastavenie prijímania nových žiadostí o udelenie prechodného pobytu či obmedzené úradné hodiny cudzineckej polície.

Pre viac informácií kontaktujte našich právnych expertov.

Dátum: 15. 4. 2020

Bolo to užitočné?