Poznatky

COVID-19: Vplyv pandémie na záväzky vyplývajúce zo zmlúv

Čo robiť v prípadoch, keď nemôžete plniť záväzky?

Čo robiť v prípadoch, keď sa v súvislosti so vzniknutou situáciou a opatreniami prijatými proti šíreniu ochorenia COVID-19 stanú Vaše povinnosti zo zmlúv nesplniteľné, prípadne sa možnosť ich splnenia významne zhorší? Pripravili sme pre Vás praktické príklady týkajúce sa pandémie a jej vplyvu na povinnosti vyplývajúce zo zmlúv.

1.    Vstúpil som do zmluvného vzťahu, v zmysle ktorého mám povinnosť dodať tovar zákazníkovi. Môj vlastný dodávateľ je však vzhľadom na logistické problémy v dôsledku šírenia nového koronavírusu v omeškaní s dodaním materiálu. Omeškanie môjho dodávateľa spôsobilo, že ani ja nie som schopný dodať tovar zákazníkovi včas. Mám aj napriek výskytu pandémie povinnosť plniť svoje záväzky?

Výskyt pandémie môže byť v zmysle legislatívy vnímaný ako objektívna prekážka, pre ktorú zmluvná strana nie je schopná dodať zmluvné plnenie, čím sa dostáva do omeškania. Táto objektívna prekážka sa tiež nazýva vyššia moc, force majeure alebo vis major. Vyššia moc samotná nezbavuje žiadnu zo zmluvných strán povinnosti plniť svoje záväzky. Treba však poznamenať, že za určitých podmienok môže vyššia moc zbaviť zmluvnú stranu zodpovednosti za škodu, ktorá je spôsobená omeškaním, a teda neplnením zmluvnej povinnosti v dôsledku nepredvídateľnej a neodvrátiteľnej udalosti (napr. nedodaním alebo oneskoreným dodaním tovaru či služby). Na základe vyššej moci teda nezaniká omeškanie samostatné, môže však dôjsť k zániku zodpovednosti zaň. Treba však pamätať na skutočnosť, že uplatniteľnosť tejto všeobecnej úpravy sa pre jednotlivé zmluvné vzťahy môže líšiť.

Zahraničné spoločnosti poskytujúce svoje služby na našom území môžu omnoho intenzívnejšie pociťovať negatívne dôsledky situácie spôsobenej novým koronavírusom, čo môže viesť k obmedzeniam možností dodávania tovaru, ale aj pohybu ich pracovníkov, a teda dodania služieb, zhotovovania diel, resp. realizácie projektov. Ide najmä o veľké a náročné projekty, ktoré sú často spolufinancované z nenávratných finančných príspevkov. To môže vyvolať ďalšie dôsledky vo vzťahu k poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku, ktoré je potrebné riešiť.

2.    Vstúpil som do zmluvného vzťahu, ale po výskyte nového koronavírusu sa moja pozícia výrazne zhoršila a ustanovenia zmluvy sú pre mňa nevýhodné, keďže nestíham zabezpečiť dodávky včas. Môžem s tým niečo urobiť?

Pokiaľ by v dôsledku výskytu pandémie došlo k zmene okolností, ktorá však nedosahuje intenzitu nemožnosti plnenia záväzku, nezakladá táto zmena vo všeobecnosti dôvod na zánik zmluvy. Ak by ale v dôsledku vzniknutej situácie došlo k zmareniu základného účelu zmluvy, má dotknutá zmluvná strana právo od nej odstúpiť. Aj napriek tomu, že situácia vyvolaná novým koronavírusom je veľmi vážna, má náš právny poriadok všeobecnú tendenciu takúto situáciu zaradiť do kategórie podnikateľského rizika, keďže zmenu hospodárskej alebo trhovej situácie nezaraďuje do kategórie okolností, ktoré maria základný účel zmluvy následkami popísanými vyššie. Posúdenie takejto situácie sa však môže prípad od prípadu potenciálne líšiť, najmä s prihliadnutím na špecifiká danej situácie. V každom prípade existuje možnosť rokovania a dosiahnutia dohody týkajúcej sa úpravy zmluvy medzi zmluvnými stranami vo forme dodatku k zmluve.

Tak ako vo väčšine prípadov bude to opäť záležať na konkrétnom zmluvnom vzťahu a jeho podmienkach. 

3.    Vstúpil som do zmluvného vzťahu, ale v dôsledku pandémie nemôžem svoj záväzok splniť v celom rozsahu, napr. môžem dodať iba časť tovaru. Bude zmluva naďalej platiť a existovať? Čo v prípade, ak plnenie zmluvy nie je nemožné, ale iba sťažené? 

V prípade, ak po uzatvorení zmluvy nastane skutočnosť, kvôli ktorej nie je možné záväzok plniť, povinnosť plniť, a teda aj zmluva (resp. zmluvný záväzok) zaniká. Vo všeobecnosti rovnako platí, že ak sa nemožnosť plnenia týka iba jeho časti, zanikne povinnosť, len pokiaľ ide o túto časť. V tejto súvislosti však treba poznamenať, že druhá zmluvná strana má právo ohľadne zvyšku plnenia od zmluvy odstúpiť. Ak má zvyšné plnenie pre druhú zmluvnú stranu potenciálne reálny hospodársky význam, zmluva vo všeobecnosti v tejto časti platí naďalej. Inak zaniká záväzok v celom rozsahu, teda aj vo zvyšnej časti. Druhá zmluvná strana má vo všeobecnosti právo trvať aj na zvyšku plnenia, musí Vám to však oznámiť.

V prípade, že by sa splnenie záväzku stalo iba obťažnejším  (napr. dodanie tovaru so zvýšenými nákladmi, za sťažených podmienok a pod.), povinnosť plniť sama osebe nezaniká. V individuálnych, opodstatnených a výnimočných prípadoch je teoreticky možné o zániku záväzku hovoriť aj v prípadoch sťaženého plnenia.  

Pandémia spravidla predstavuje iba dočasnú prekážku, po odpadnutí ktorej bude možné záväzok plniť. V súvislosti s pandémiou sa tak zánik záväzku pre nemožnosť plnenia môže primárne týkať časovo obmedzených zmlúv.

4.    Vstúpil som do zmluvného vzťahu so zahraničným subjektom. Existujú v mojej situácii nejaké odchýlky od vyššie uvedeného?

V prípade zmluvných vzťahov so zahraničným prvkom prichádzajú do úvahy aj ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, tzv. Viedenský dohovor alebo CISG. Signatárom daného dohovoru je popri Slovenskej republike ďalších 88 zmluvných štátov vrátane Číny. Ak by Vaša zmluva podliehala CISG, t. j. pokiaľ má druhá zmluvná strana miesto podnikania v štáte, ktorý pristúpil k CISG a jeho aplikovateľnosť nie je vylúčená, budú sa na Vašu zmluvu vzťahovať pravidlá tohto dohovoru. Dohovor upravuje napríklad aj dĺžku trvania vyššej moci, oznamovaciu povinnosť alebo okolnosti vyššej moci na strane subdodávateľa. 

V situácii spôsobenej novým koronavírusom sa však ako najrelevantnejšie javia ustanovenia článku 79, v zmysle ktorého nie je zmluvná strana zodpovedná za nesplnenie akejkoľvek svojej povinnosti, ak preukáže, že toto nesplnenie spôsobila prekážka, ktorá nezávisela od jej vôle a ohľadne ktorej nebolo možné rozumne očakávať, že by s ňou strana v čase uzavretia zmluvy počítala alebo že by túto prekážku alebo jej dôsledky odvrátila alebo prekonala.

Pre viac informácií kontaktujte našich právnych expertov. 

Dátum: 23. 3. 2020

Bolo to užitočné?