Novinky

Ako môžu zamestnávateľom a podnikateľom pomôcť prvé zákonné opatrenia proti pandémii?

Tento týždeň prijala Národná rada SR prvé opatrenia v boji proti ochoreniu COVID-19 na úrovni zákonných predpisov. Všetky príslušné novely boli schválené na návrh vlády SR a ich cieľom je predovšetkým pomôcť zamestnávateľom a podnikateľom v súčasnej nepriaznivej sociálno-ekonomickej situácii.

Akým spôsobom teda môžu prijaté novely odbremeniť spoločnosti a živnostníkov a čo je potrebné urobiť? Nižšie Vám prinášame prehľad vybraných dosiaľ prijatých opatrení.

Dočasná práceneschopnosť a ošetrovanie člena rodiny

Vďaka novele zákona o sociálnom poistení dochádza k výslovnému určeniu, že nárok na nemocenské má osoba aj v prípade, kedy má nariadenú karanténu (napr. povinná karanténa po príchode na územie SR). Zamestnávatelia tak nebudú musieť riešiť problémy so mzdami zamestnancov, ktorí musia takúto karanténu absolvovať – možnosť namiesto poberania nemocenského pracovať v režim Home Office však zostáva zachovaná.

Najzásadnejšia zmena má za cieľ predovšetkým odbremeniť zamestnávateľov od finančnej záťaže súvisiacej s potrebou zamestnancov zostať doma, a to či už v dôsledku vlastnej karantény, alebo v dôsledku starostlivosti o deti. Touto zmenou je úprava nároku na nemocenské a ošetrovné tak, aby nárok na výplatu dávok vznikal už od prvého dňa neprítomnosti v práci a zároveň obe dávky budú hradené od prvého dňa Sociálnou poisťovňou. 

Zamestnávateľ tak v prípadoch súvisiacich s COVID-19, na rozdiel od doterajšej úpravy, nebude mať povinnosť vyplácania náhrady mzdy za prvých 10 dní dočasnej práceneschopnosti. Vyplácanie ošetrovného by taktiež mala Sociálna poisťovňa počas krízovej situácie predlžovať automaticky, nebude však možné ho vyplácať obom rodičom zároveň či na viac detí súčasne.

Podpora zachovania pracovných miest

Novelizáciou zákona o službách zamestnanosti dôjde k definícii nového tzv. aktívneho opatrenia na trhu práce, ktorým budú projekty na podporu udržania pracovných miest v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. Prostredníctvom týchto projektov bude umožnené poskytovanie príspevkov na zachovanie pracovných miest, vrátane pracovných miest „vytvorených“ živnostníkmi v rámci ich vlastnej činnosti. Podpora bude financovaná z Európskeho sociálneho fondu.

Nepriame opatrenia – obmedzenie plynutia lehôt, pozastavenie možnosti výkonu záložného práva, predĺženie lehôt na plnenie povinností zamestnávateľov

Vyššie uvedené opatrenia by mali mať priamy (predovšetkým finančný) dopad na zamestnávateľov a podnikateľov. Súčasťou tohto balíčka sú však aj nepriame opatrenia, teda také, ktoré taktiež môžu mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, nejde však o priame dotácie či inú finančnú podporu.

Opatrenia sú zamerané predovšetkým na oblasť súdnych procesov a exekúcii, kedy dochádza k dočasnému obmedzeniu plynutia vybraných lehôt (napr. premlčacie lehoty v súkromnoprávnych vzťahoch) či k pozastaveniu možnosti začať s výkonom záložného práva. Zároveň nebude dočasne možné pristúpiť k vykonaniu dražby. Všetky tieto opatrenia sú účinné do 30.4.2020, je však možné, že v závislosti na situácii dôjde k ich predĺženiu.

Za účelom zefektívnenia chodu spoločností sa tiež výslovne upravuje možnosť kolektívnych orgánov spoločností počas mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu využiť korešpondenčné hlasovanie či elektronické prostriedky za účelom účasti na zasadnutí orgánu, a to aj v prípadoch, kedy takýto postup interné predpisy príslušnej spoločnosti neupravujú.

V neposlednom rade dochádza k predĺženiu lehôt na plnenie povinností zamestnávateľov v zmysle zákona o službách zamestnanosti, ako napr. povinnosť preukázať plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím alebo iného spôsobu splnenia tejto povinnosti.

Čo ďalej?

Prvý balíček sociálnych a ekonomických opatrení ukazuje snahu novej vlády o riešenie primárneho problému, ktorý pandémia priniesla – nemožnosť zamestnancov vykonávať prácu v dôsledku zatvorenia škôl a povinných karantén. Je možné očakávať, že ďalšie opatrenia, predovšetkým ekonomické, budú pribúdať podľa ďalšieho vývoja situácie.

Pre viac informácií kontaktujte našich právnych expertov.

Dátum 27. 3. 2020

Bolo to užitočné?