Novinky

Zmeny v oblasti sociálneho poistenia počas trvania krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19

Národná rada SR prijala novelu zákona o sociálnom poistení v súvislosti s ochorením COVID-19 s cieľom zlepšenia finančnej situácie poberateľov nemocenského a ošetrovného a zmiernenia negatívnych finančných vplyvov na zamestnávateľov v súvislosti s ochorením COVID-19. Prinášame Vám prehľad platných legislatívnych opatrení.

Nemocenské 

Zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) a dobrovoľne nemocensky poistená osoba (DNPO), ktorá bude uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie, bude mať nárok na nemocenské vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.  Tzv. nemocenské bude od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti vyplácať Sociálna poisťovňa.

Ošetrovné

Poistenec má nárok na ošetrovné rovnako od prvého dňa, ak sa stará o:

  • dieťa do dovŕšenia 11 rokov veku, resp. do dovŕšenia 18 rokov veku (ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), ak bolo dieťaťu nariadené karanténne opatrenie alebo ak školské zariadenie, ktoré dieťa navštevuje, bolo rozhodnutím príslušného orgánu uzatvorené,
  • ak sa poistenec stará o choré dieťa do 16 rokov veku (je potrebné potvrdenie od lekára),
  • alebo ak sa stará o príbuzného v priamom rade, súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, ak bolo rozhodnutím príslušného orgánu uzatvorené zariadenie, v ktorom sa danej osobe poskytuje sociálna služba.

 Nárok na ošetrovné bude trvať do skončenia potreby ošetrovania/starostlivosti, pričom v tom istom prípade sa v ošetrovaní/starostlivosti môžu poistenci striedať.Nárok na ošetrovné dieťaťa do 11 rokov veku a osoby, ktorej zariadenie sociálnych služieb bolo uzatvorené, sa preukazuje ku koncu mesiaca čestným vyhlásením. 

Zákon bol schválený 25. marca 2020 a nadobudol účinnosť jeho vyhlásením 27. marca 2020. Účinnosť predmetných opatrení je obmedzená na čas trvania krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19, tzn. mimoriadnej situácie, núdzového stavu a výnimočného stavu. 

Všetky relevantné zmeny zverejňuje Sociálna poisťovňa aj na svojej webovej stránke www.socpoist.sk/ustredie-socialnej-poistovne-informuje.

Dátum: 2. 4. 2020

Bolo to užitočné?