Riešenia

IFRS 15 – Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi

Nový štandard upravujúci účtovanie výnosov platí pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2018 a neskôr.

Nahradením takmer kompletných návodov pôvodného štandardu IAS 18 sa nový štandard zameriava na zlepšenie kvantitatívnych a kvalitatívnych požiadaviek na zverejnenia.

IFRS 15 prináša úplne nový model účtovania výnosov, ktorý je založený na prevode kontroly, a líši sa od starého prístupu založeného na prevode rizík a úžitkov.

Základný princíp

Cieľom nového modelu pre vykazovanie výnosov je „zobraziť prevod tovarov alebo služieb zákazníkom v sume, ktorá odráža protiplnenie, na ktoré bude mať účtovná jednotka podľa očakávania nárok výmenou za tieto tovary a služby.“

Dosiahnuť tento základný princíp a určiť kedy a v akej výške sa majú výnosy vykázať pomáha tzv. 5-krokový model vykazovania výnosov, ktorý vytvorila Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB).

5-krokový model vykazovania výnosov

  1. Identifikácia zmluvy so zákazníkom
  2. Identifikácia zmluvných povinností na plnenie
  3. Určenie transakčnej ceny
  4. Priradenie transakčnej ceny k povinnostiam na plnenie
  5. Vykázanie výnosov, keď sú splnené jednotlivé povinnosti na plnenie

Nový model vykazovania výnosov v praxi

V niektorých prípadoch je aplikovanie 5-krokového modelu a vykázanie výnosov na základe nového štandardu jednoznačné. V iných prípadoch budú nové pravidlá do značnej miery vyžadovať uplatnenie úsudku a zvýšia zložitosť účtovania.

Nižšie uvádzame niekoľko príkladov, ktoré môžu vyústiť do komplikácií alebo vyžadovať uplatnenie úsudku:

  • Identifikácia zmluvných plnení
  • Hlavný zodpovedný vs. sprostredkovateľ
  • Účtovanie modifikácií zmluvy
  • Kapitalizácia nákladov na zmluvu
  • Licencie a práva duševného vlastníctva

Naše služby

Posúdenie a previerka správnosti implementácie IFRS 15

Vykonáme previerku kompletnosti a správnosti vykázania výnosov pre hlavné zdroje výnosov, posúdenie relevantných zmluvných ustanovení, produktových balíkov a zákazníckych praktík, a prekontrolovanie správnosti výpočtov a zverejnení v účtovnej závierke.

 

Školenia a odovzdávanie vedomostí

Poskytneme všeobecné aj odvetvovo zamerané školenia pre účtovníkov a finančných profesionálov.

 

Posúdenie nových produktov

Poskytneme podporu pri stanovení účtovania výnosov pri uvedení nových zákazníckych produktov. Naše poradenstvo zameriame na správne vykázanie výnosov, možnosť výberu účtovných politík, zmluvné ustanovenia a finančné vplyvy na ukazovatele výkonnosti (KPI).

Spojte sa s nami

Ján Bobocký

Ján Bobocký

partner | audit a uisťovacie služby

Ján Bobocký pracuje v spoločnosti Deloitte od roku 2000. Má rozsiahle skúsenosti s projektmi v oblasti auditu zameranými na reštrukturalizáciu podnikov, finančné nástroje, zlepšenie kontrolných postup... Viac

Miloš Martončík

Miloš Martončík

partner | audit a uisťovacie služby

Miloš Martončík je partner na oddelení auditu a uisťovacích služieb Deloitte na Slovensku a zodpovedá za vedenie košickej kancelárie Deloitte. Má bohaté vedomosti a skúsenosti so slovenskými aj medzin... Viac