Poznatky

Technologické trendy na rok 2021

Zvládnite budúcnosť s istotou

Najzaujímavejšie príležitosti prichádzajú vtedy, keď ich nečakáme. V uplynulom roku sme boli svedkami mnohých inšpiratívnych príkladov spoločností, ktoré preukázali odolnosť tým, že rýchlo prehodnotili situáciu a upravili strategické plány tak, aby dokázali úspešne fungovať a prosperovať aj napriek početným zmenám. Mnohí CIO, CEO a ďalší členovia vedenia spoľahlivo riadili spoločnosti počas tejto náročnej etapy a dokázali, že sú schopní rýchlo vrátiť firmu na trajektóriu rastu.

Stiahnite si štúdiu Technologické trendy na rok 2021

Získajte cenný prehľad a podnetné rady pre biznis lídrov a lídrov v oblasti technológií. Zistite, ako môžu nové technológie podporiť kľúčové biznis procesy – od spôsobu, akým ovplyvňujú biznis stratégie, až po modernizáciu hlavných aktív – a pretvoriť dodávateľské reťazce na hodnototvorný prvok. Zoznámte sa
s novými technikami dátovej optimalizácie, ktoré umožňujú naplno využiť potenciál strojového učenia, a zistite, akú revolúciu v architektúre kybernetickej bezpečnosti pri ochrane dát prináša bezpečnostný koncept nulovej dôvery (zero trust). A keďže sa hranica medzi fyzickým a virtuálnym svetom rýchlo stráca, dozviete sa, ako možno technológie využiť na transformáciu pracoviska, sprostredkovanie autentickejšej ľudskej skúsenosti, ako aj na podporu iniciatív
v oblasti rovnocennosti.

Technologické trendy na rok 2021

Viac o deviatich trendoch a makrovplyvoch

1. Obchodná stratégia ovplyvnená technológiami

Zmeny prichádzajú čoraz rýchlejšie a stratégiu nemožno vnímať len ako jednorazové písomné cvičenie. Obchodné a technologické stratégie sa stávajú neoddeliteľnými, keďže v súčasnosti technológie významne ovplyvňujú návrh obchodnej stratégie, jej monitoring aj realizáciu. Dochádza k nárastu digitalizácie firemných produktov a služieb, častokrát dochádza aj k zmene obchodných modelov a spoločnosti skúmajú možnosti, ako sa stať platformami.

 

 2. Revitalizácia hlavných systémov

V prostredí neistoty sa stávajú možnosti nových spôsobov práce a podpora
kľúčových inovácií dôležitejšími ako kedykoľvek predtým. Preto je dôležité, aby
boli kľúčové systémy schopné tieto požiadavky splniť. Inovatívni IT lídri sa v
súčasnosti snažia zavádzať nové postupy a technológie na revitalizáciu
kľúčových aktív vo všetkých odboroch. Toto úsilie sa odráža v agende
najvyššieho vedenia firiem, keďže generálni či finanční riaditelia a členovia
predstavenstiev stále viac vnímajú revitalizáciu kľúčových systémov, ktoré
častokrát využívajú staré technológie, ako nevyhnutný predpoklad na realizáciu
strategickej zmeny. Existuje viac možností revitalizácie kľúčových systémov.
Jednou z nich je aj migrácia na technologicky novú verziu systému ERP,
napr. v prípade SAP na S/4HANA; v prípade revitalizácie custom-built core
systémov ide o modernizáciu architektúry systémov a prechod do cloudu
vrátane prípadného využitia low-code platforiem.

 

3. Transformácia dodávateľských reťazcov

Spoločnosti implementujú celý rad kognitívnych a digitálnych technológií, aby
transformovali vertikálnu silu a nahradili ju integrovanejšími, horizontálnymi
modelmi dodávateľských reťazcov vo všetkých interných útvaroch firmy. Ich
cieľom je zvýšiť agilitu v rámci dodávateľských reťazcov tak, aby v prípade ďalšej vlny disruptívnych udalostí boli schopné rýchlejšie umožniť návrat na zvyčajnú úroveň produktivity.

 

 4. MLOps: industrializácia umelej inteligencie

Aby bolo možné naplno využiť potenciál umelej inteligencie a strojového učenia, musí éra tradičnej umelej inteligencie ustúpiť automatizácii a
industrializácii. Vstúpte do sveta operácií strojového učenia (MLOps), ktorý
aplikuje prístupy DevOps na vývoj a dodávku modelov strojového učenia tak, aby sa zlepšila spolupráca medzi tímami, skrátili sa vývojové cykly a
industrializoval a škáloval sa vývoj a využívanie riešení strojového učenia.

 

 5.Revolúcia strojových dát: „nakŕmte stroj“

Tradičná správa dát mala za cieľ poskytnúť obmedzenú, roztriedenú množinu dát na manažérske rozhodovanie. V súčasnosti však vďaka rýchlemu napredovaniu vývoja musia spoločnosti prehodnotiť správu dát, ich ukladanie a organizáciu tak, aby mohli vyžívať výhody, ktoré poskytujú modely strojového učenia. Na dosahovanie očakávaných prínosov z využívania riešení umelej inteligencie a na zrýchlenie životného cyklu strojového učenia je však potrebné dáta náležite upraviť.

 

 6. Nulová dôvera: nikdy nedôverujte, vždy preverujte

Uplatnenie princípu nulovej dôvery v oblasti kybernetickej bezpečnosti
prispieva k vyriešeniu desaťročia pretrvávajúcich bezpečnostných výziev a
zároveň umožňuje ďalší rozvoj moderných IT postupov (DevSecOps, NoOps, cloud atď.). Prechod na princíp „nulovej dôvery“ si však na strane firiem vyžiada
nemalé investície, okrem iného do automatizácie manuálnych procesov, zlepšenia základnej kybernetickej hygieny, ale aj do organizačných zmien a úpravy požiadaviek na profily kybernetických špecialistov, aby bolo zavedenie kybernetického inžinierstva úspešne realizovateľné.

 

 7. Reštart digitálneho pracoviska

Spoločnosti na celom svete síce presunuli výkon niektorých činností a pracovných stretnutí z fyzického pracoviska do digitálneho priestoru, stále to však predstavuje len zlomok možností, ktoré sa v tejto súvislosti ponúkajú.
Analýza novo dostupných dát generovaných vzdialene pracujúcimi zamestnancami a nástrojmi, ktoré využívajú, ako aj ich vzájomných interakcií, t. j. ich „digitálnej stopy“, umožní významne zefektívniť prácu a zvýšiť produktivitu jednotlivcov, tímov aj celých spoločností.  

 

 8. Individualizácia pre miliardy: digitálna verzus fyzická skúsenosť

Ľudia boli v posledných mesiacoch nútení zvykať si na digitálnu skúsenosť
omnoho rýchlejšie ako kedykoľvek doteraz. Spoločnosti si dnes preto ešte viac uvedomujú potrebu prehodnotiť svoje stratégie, kde a ako investovať do technológií a ako využiť dáta a analytiku na vytvorenie a individualizáciu skúsenosti na mieru zákazníkom s cieľom nájsť optimálnu rovnováhu medzi potrebou digitalizovať tradičnú fyzickú ľudskú skúsenosť a naopak potrebou viac „poľudštiť“ poskytovanú digitálnu skúsenosť.  

 

 9. DEI tech (diverzita, rovnosť, inklúzia): nástroje na zabezpečenie rovnocennosti

Spoločnosti majú k dispozícii čoraz sofistikovanejšie nástroje na podporu svojich
iniciatív v oblasti diverzity, rovnosti a inklúzie. Mnohé z týchto riešení
používajú analytiku s cieľom poskytnúť detailnejšie informácie o takých
oblastiach ako nábor a rozvoj talentu a udržanie zamestnancov. Iné produkty
poskytujú spätnú väzbu alebo koučing pre vedúcich pracovníkov a vedenie. Všetko smeruje k tomu, aby dáta zohrávali významnejšiu úlohu v rozhodovaní a procesoch v oblasti DEI.

Ako sa vyvíjajú technologické trendy: dvanásť rokov štúdie Tech Trends

Chcete sa dozvedieť viac?

Ak máte otázky týkajúce sa technologických trendov na rok 2021 a toho, ako môžu ovplyvniť či napomôcť ďalšiemu rozvoju vašej spoločnosti, obráťte sa na nás. Ďalšie informácie nájdete aj na webovej stránke Deloitte Insights.

Bolo to užitočné?