Novinky

COVID-19 a štátna pomoc II

Podpora podnikov, ktoré zaznamenali straty, a predĺženie platnosti dočasného rámca

Európska komisia prijala 13. októbra 2020 v poradí štvrtú zmenu Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva („dočasný rámec“ alebo „DR“), čiže úpravu pravidiel poskytovania štátnej pomoci v dôsledku prepuknutia pandémie COVID-19.

Aktuálna úprava pravidiel je zameraná na tieto oblasti:

  1. predĺženie platnosti všetkých opatrení dočasného rámca do 30. júna 2021, keďže platnosť týchto ustanovení mala končiť k 31. decembru 2020,
  2. predĺženie platnosti opatrení zameraných na rekapitalizáciu nefinančných podnikov do 30. septembra 2021,
  3. rozšírenie DR o opatrenia na podporu podnikov, ktoré zaznamenali výrazný pokles obratu,
  4. doplnenie nových možností pre štát, ako ukončiť svoju angažovanosť
    v rekapitalizovaných spoločnostiach. 

Novým opatrením je podpora podnikov, ktoré zaznamenali výrazný pokles obratu. Toto nové opatrenie umožní členským štátom podporiť spoločnosti, ktoré v dôsledku prepuknutia pandémie COVID-19 čelia poklesu obratu počas oprávneného obdobia najmenej o 30 % v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019. Podpora je zameraná na pokrytie časti fixných nákladov prijímateľov pomoci, ktorú ich príjmy nedokážu pokryť, a to až do maximálnej výšky 3 miliónov EUR na podnik. 

Nepokryté fixné náklady sú fixné náklady, ktoré podnikom vzniknú počas oprávneného obdobia, nie sú kryté ziskom (t. j. príjmy znížené o variabilné náklady) počas toho istého obdobia a ktoré nie sú kryté z iných zdrojov, ako napr. poistenie, dočasné opatrenia pomoci v zmysle DR alebo podpora z iných zdrojov. Maximálna výška pomoci predstavuje 70 % nekrytých fixných nákladov pre veľké a stredné podniky a 90 % pre mikro a malé podniky. Straty podnikov sa počas oprávneného obdobia považujú za nekryté fixné náklady. Pomoc
v rámci tohto opatrenia sa môže poskytnúť na základe predpokladaných strát, pričom konečná výška pomoci sa stanoví po uzatvorení finančného roka. Pomoc môže byť poskytnutá vo forme priamych grantov, záruk alebo pôžičiek. Pomoc môže byť poskytovaná na základe schémy štátnej pomoci prijatej členským štátom EÚ, ktorý na ňu alokuje finančné prostriedky napríklad
zo zdrojov štátneho rozpočtu alebo európskych štrukturálnych a investičných fondov.

V rámci aktuálnej úpravy Európska komisia upravila podmienky rekapitalizačných opatrení, najmä pokiaľ ide o ukončenie angažovanosti štátu
v podnikoch, v ktorých bol štát pred rekapitalizáciou akcionárom. Táto úprava umožňuje štátu vystúpiť z vlastného imania týchto podnikov prostredníctvom nezávislého ocenenia. 

Európska komisia plánuje do 30. júna 2021 opätovne preskúmať potrebu ďalšieho predĺženia alebo úpravu dočasného rámca.

Európska komisia prijala dočasný rámec 19. marca 2020 s cieľom uvoľniť legislatívny rámec štátnej pomoci na účely podpory ekonomík členských štátov. DR vo svojich článkoch obsahuje úpravu nasledujúcich opatrení pomoci, ktoré môžu členské štáty poskytnúť a ktoré sa považujú za zlučiteľné s vnútorným trhom Európskej únie: 

3.1. Obmedzené sumy pomoci do výšky 800 000 EUR

3.2. Pomoc vo forme záruk za úvery

3.3. Pomoc vo forme dotovaných úrokových sadzieb na úvery

3.4. Pomoc v podobe záruk a úverov poskytovaných prostredníctvom úverových inštitúcií alebo iných finančných inštitúcií

3.5. Poistenie krátkodobých vývozných úverov

3.6. Pomoc na výskum a vývoj týkajúci sa COVID-19

3.7. Investičná pomoc na infraštruktúru na testovanie a rozširovanie výroby

3.8. Investičná pomoc na výrobu produktov relevantných pre COVID-19

3.9. Pomoc v podobe odkladov platby daní a/alebo príspevkov zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie

3.10. Pomoc v podobe mzdových dotácií pre zamestnancov s cieľom zabrániť prepúšťaniu počas nákazy COVID-19

3.11. Rekapitalizačné opatrenia

Nové: 3.12. Pomoc vo forme podpory nekrytých fixných nákladov

Dátum: 26. 10. 2020

Bolo to užitočné?