Poznatky

COVID-19 a štátna pomoc

Opatrenia týkajúce sa rekapitalizácie a podriadeného dlhu

Európska komisia 8. mája 2020 znovu zmenila Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva („dočasný rámec“ alebo „DR“) počas súčasnej krízy spôsobenej ochorením COVID-19. Komisia v dočasnom rámci stanovuje, za akých podmienok budú schválené určité opatrenia štátnej pomoci.

Druhé doplnenie DR obsahuje tieto hlavné zmeny:

 • Nová časť týkajúca sa opatrení na rekapitalizáciu nefinančných podnikov (do 30. júna 2021).
 • Osobitné pravidlá pre podriadený dlh boli vložené do oddielu 3.3 týkajúceho sa pomoci vo forme subvencovania úrokových sadzieb
  z úverov (do 31. decembra 2020).

Ktoré rekapitalizačné opatrenia (nástroje) pokrýva doplnený DR?

 • Kapitálové nástroje (najmä emisia kmeňových alebo prioritných akcií).
 • Hybridné kapitálové nástroje (najmä práva na účasti na zisku, tiché spoločenstvá a konvertibilne zabezpečené, resp. nezabezpečené dlhopisy).

Pomoc vo forme podriadeného dlhu

Dlhové nástroje, ktoré sú podriadené bežným hlavným (senior) veriteľom
v prípade konkurzného konania (resp. platobnej neschopnosti).

Maximálna výška podriadeného dlhu:

 • Dve tretiny ročnej mzdy príjemcu pre veľké podniky alebo celá ročná mzda pre malé a stredné podniky („MSP“).
 • 8,4 % z celkovej sumy obratu príjemcu pre veľké podniky a 12,5 %
  pre MSP v roku 2019.
 • V prípade prekročenia obidvoch limitov sa posudzuje zlučiteľnosť
  podľa pravidiel pre rekapitalizačné opatrenia. 

Podmienky implementácie rekapitalizačných opatrení

Akýkoľvek zásah štátu v oblasti rekapitalizácie spoločnosti prostredníctvom kapitálových alebo hybridných kapitálových nástrojov bude podliehať prísnym podmienkam týkajúcim sa oprávnenosti a vstupu, odmeňovania a zrušenia štátneho podielu. 

Pokiaľ sa účasť štátu nezníži alebo úplne nezruší, uplatňujú sa prísne pravidlá správy, prevencie neprimeraného narušenia hospodárskej súťaže
a odmeňovania.

Pre určité spoločnosti sa vyžaduje stratégia odchodu. Ak odchod nie je aktuálny, musí byť plán reštrukturalizácie schválený Európskou komisiou. 

Rekapitalizácia je opatrením poslednej možnosti. Bez ohľadu na prísne povinnosti a podmienky sa očakáva, že sa bude často využívať na pomoc spoločnostiam, ktoré majú ťažkosti v odvetviach, ktoré sú obzvlášť zasiahnuté krízou spôsobenou ochorením COVID-19. Ide o nástroj, ktorý možno použiť
do 30. júna 2021. Jeho dôsledky však budú pretrvávať oveľa dlhšie.

Dátum: 3. 2. 2021

Bolo to užitočné?