Poznatky

Pomoc v podobe záruk za úvery a bonifikácie úrokov k úverom pre podnikateľov

Aktualizované 2. 6. 2020 - Ministerstvo financií poskytuje prostredníctvom Exportno-importnej banky Slovenskej republiky (Eximbanka) a Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. (SZRB) pomoc s cieľom udržať zamestnanosť a prevádzku mikro, malých a stredných podnikov v podobe záruky za úver poskytnutý bankou a/alebo úhrady úrokov z úveru poskytnutého bankou (bonifikácia úroku).

Ďalšie možnosti úverovej pomoci pripravuje aj spoločnosť Slovak Investment Holding, kde budú môcť o úverovú pomoc žiadať aj veľké podniky.

SZRB spustila nový produkt, prevádzkový úver „PODNIKATEĽ 2020“ od 20. apríla 2020,  Eximbanka začala prijímať žiadosti o „COVID úver“ od 27. apríla 2020. 

Všeobecné podmienky nových zvýhodnených úverových produktov sú nasledovné:

 • max. výška úveru je 50 % obratu za rok 2019 
 • minimálne a maximálne je výška úveru stanovená nasledovne:
  • SZRB: 10 000 EUR - 350 000 EUR
  • Eximbanka: 100 000 EUR - 500 000 EUR
 • žiadateľ musí vykonávať činnosť minimálne jedno (SZRB) resp. dve účtovné obdobia (Eximbanka), pričom Eximbanka špecifikuje, že úver poskytuje podnikateľom, ktorí v rámci svojej činnosti realizujú exportné aktivity
 • doba splatnosti úveru je stanovená na 3 roky
 • odklad splácania istiny a úrokov je 1 rok, následne sa úver bude splácať počas zostávajúcich 2 rokov
 • úroková sadzba úveru je 4,00 % p. a. ako pevne fixovaná sadzba na celé obdobie splatnosti úveru
 • výška záruky Ministerstva financií SR predstavuje 80 % zostatku istiny prevádzkového úveru

Úver môže byť použitý podnikateľmi na nasledovné účely:

 1. financovanie  prevádzkových nákladov súvisiacich s udržaním prevádzky a zamestnanosti,
 2. financovanie   investícii   do   hmotného   a/alebo nehmotného   majetku súvisiacich   s udržaním prevádzky a zamestnanosti,
 3. splatenie  záväzkov  voči  Sociálnej  poisťovni  a/alebo zdravotným poisťovniam.

Úver môže byť poskytnutý bezúročne za splnenia viacerých podmienok:

 • udržanie podnikateľskej činnosti minimálne jeden rok
 • udržanie zamestnanosti
 • neexistencia dlhov na sociálnych a zdravotných odvodoch po lehote splatnosti viac ako 1 mesiac v čase po uplynutí 1 roka

Ďalšou možnosťou úverovej pomoci pre podnikateľov sú úvery poskytované finančnými inštitúciami (banky oprávnené poskytovať úvery v SR) na základe schémy bankových záruk a úrokových dotácií pod názvom "SIH antikorona záruka", ktorá bola spustená zo strany Slovak Investment Holding (SIH)
23. marca 2020. V rámci programu budú poskytnuté záruky slovenským bankám za účelom poskytovania zvýhodnených preklenovacích úverov pre malé a stredné podniky, a za predpokladu udržania zamestnanosti aj z úrokovej dotácie na zníženie úrokových sadzieb. Podniky môžu úverové zdroje použiť
na pokrytie investičných a prevádzkových nákladov za účelom udržania zamestnanosti. Finančné prostriedky na tento program pochádzajú
z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, konkrétne z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a zo štátneho rozpočtu SR
a predpokladaná alokácia je 38 mil. EUR. Pomoc v rámci tohto finančného nástroja je poskytovaná v súlade
s podmienkami de minimis,  pomoc je tak limitovaná výškou 200 000 EUR
pre 1 podnik. Úroková dotácia môže byť poskytnutá až do výšky 4 %. SIH antikorona záruka by mala viesť k novým, maximálne 4-ročným preklenovacím úverom (vrátane 12-mesačného odkladu splátok istiny aj úroku) až do výšky takmer 1,2 mil. EUR na jeden úver.

K 2. júnu 2020 zmluvu s SIH podpísali a poskytujú úverovú pomoc v rámci
programu nasledovné banky: Slovenská sporiteľňa, BKS Bank, Všeobecná úverová banka, UniCredit Bank, Oberbank, ČSOB, OTP Banka a Tatra banka, a.s.. Informácie o bankách, ktoré sa zapojili do finančného nástroja „SIH antikorona záruka“ sú priebežne aktualizované na webovom sídle spoločnosti Slovak Investment Holding.

Spoločnosť Slovak Investment Holding plánuje v prvej polovici júna 2020 spustiť ďalší program finančnej pomoci pre slovenské podniky pod názvom „SIH antikorona záruka 2“, ktorý sa bude riadiť Dočasným rámcom štátnej pomoci schváleným Európskou komisiou. Program bude pozostávať zo záruk vystavených v prospech slovenských bánk na účely poskytovania zvýhodnených preklenovacích úverov malým, stredným, ako aj veľkým podnikom. Úvery
by mali počas prvého roka zahŕňať odklad splátok istiny aj úroku, mali by mať splatnosť 2 až 6 rokov a maximálna výška úveru by mala byť na úrovni 2 mil. EUR. Úverové zdroje sa budú môcť použiť na financovanie prevádzkových
a investičných potrieb v záujme udržania zamestnanosti. Program bude financovaný z dvoch zdrojov. Prvá časť bude financovaná z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) s indikatívnou alokáciou 347 mil. EUR vyhradenou na krytie úverov a druhá časť zo zdrojov štátnych finančných aktív s výškou alokácie podľa potrieb bánk. Pripomienky k podmienkam tohto nového finančného nástroja je možné predkladať do 7. júna 2020.

Dátum: 2. 6. 2020

Bolo to užitočné?