Poznatky

COVID-19 a štátna pomoc

Predĺženie platnosti dočasného rámca a navýšenie stropov pomoci

Európska komisia prijala 28. januára 2021 v poradí piatu zmenu Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva („dočasný rámec“ alebo „DR“), t. j. úpravu pravidiel poskytovania štátnej pomoci v dôsledku prepuknutia pandémie COVID-19.

Aktuálna úprava pravidiel je zameraná na tieto oblasti:

  1.  predĺženie platnosti všetkých opatrení dočasného rámca do 31. decembra 2021, keďže platnosť týchto ustanovení mala končiť 30. júna 2021 (v prípade rekapitalizačných opatrení 30. septembra 2021),
  2.  zvýšenie stropov maximálnej výšky pomoci podľa DR na dvojnásobok pôvodne stanovených stropov,
  3.  zvýšenie maximálneho stropu pomoci pre podniky, ktoré boli obzvlášť zasiahnuté krízou, z 3 mil. EUR na 10 mil. EUR,
  4.  umožnenie členským štátom EÚ konvertovať návratné formy pomoci (pôžičky, bankové záruky) na priame granty,
  5.  predĺženie dočasného odstránenia všetkých krajín zo zoznamu krajín s „obchodovateľným rizikom“ v rámci oznámenia o krátkodobom poistení vývozných úverov do 31. decembra 2021.

Zvýšenie maximálnych stropov pomoci poskytnutej v rámci opatrení DR sa týka všetkých sektorov, a to nasledovne: nové stropy vo výške 225 000 EUR
pre spoločnosť aktívnu v primárnej produkcii poľnohospodárskych výrobkov (predtým 100 000 EUR), 270 000 EUR pre spoločnosť aktívnu v sektore rybolovu a akvakultúry (predtým 120 000 EUR) a 1,8 milióna EUR pre spoločnosť aktívnu vo všetkých ostatných odvetviach (predtým 800 000 EUR). Rovnako ako predtým je možné ich kombinovať s pomocou de minimis až do výšky 200 000 EUR pre jednu spoločnosť (do 30 000 EUR pre spoločnosť pôsobiacu v sektore rybolovu a akvakultúry a až do výšky 25 000 EUR pre spoločnosť pôsobiacu
v poľnohospodárskom sektore) počas obdobia troch finančných rokov
za predpokladu splnenia požiadaviek príslušnej pomoci de minimis.

V prípade spoločností, ktoré sú obzvlášť zasiahnuté koronakrízou, pričom
za takéto sa považujú podniky, ktoré zaznamenali najmenej 30 % pokles obratu počas oprávneného obdobia v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019, môže štát prispieť na časť fixných nákladov jednotlivých spoločností, ktoré nepokrývajú svojimi príjmami, v sume do 10 miliónov EUR pre jednu spoločnosť (predtým 3 milióny EUR).

Komisia tiež umožní členským štátom previesť návratné formy pomoci (napr. záruky, pôžičky, návratné zálohy) poskytnuté na základe DR na iné formy pomoci, napríklad na priame granty, ak sú splnené podmienky dočasného rámca. Takáto konverzia nesmie prekročiť vyššie uvedené nové stropy pomoci
a musí sa uskutočniť do 31. decembra 2022.

V nadväznosti na piatu úpravu DR tak členské štáty EÚ môžu pristúpiť k úprave schém pomoci, ktoré doteraz prijali. Možno teda predpokladať, že platnosť existujúcich rámcov poskytovanej pomoci bude predĺžená, a pokiaľ členské štáty na ne alokujú ďalšie finančné zdroje, môže byť tiež navýšený celkový objem poskytnutej pomoci o ďalšie prostriedky. 

Európska komisia prijala dočasný rámec 19. marca 2020 s cieľom uvoľniť legislatívny rámec štátnej pomoci na účely podpory ekonomík členských štátov. DR vo svojich článkoch obsahuje úpravu nasledujúcich opatrení pomoci, ktoré môžu členské štáty poskytnúť a ktoré sa považujú za zlučiteľné s vnútorným trhom Európskej únie: 

3.1. Obmedzené sumy pomoci do výšky 800 000 EUR – zvýšenie na 1 800 000 EUR

3.2. Pomoc vo forme záruk za úvery

3.3. Pomoc vo forme dotovaných úrokových sadzieb na úvery

3.4. Pomoc v podobe záruk a úverov poskytovaných prostredníctvom úverových inštitúcií alebo iných finančných inštitúcií

3.5. Poistenie krátkodobých vývozných úverov

3.6. Pomoc na výskum a vývoj týkajúci sa COVID-19

3.7. Investičná pomoc na infraštruktúru na testovanie a rozširovanie výroby

3.8. Investičná pomoc na výrobu produktov relevantných pre COVID-19

3.9. Pomoc v podobe odkladov platby daní a/alebo príspevkov zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie

3.10. Pomoc v podobe mzdových dotácií pre zamestnancov s cieľom zabrániť prepúšťaniu počas nákazy COVID-19

3.11. Rekapitalizačné opatrenia

3.12. Pomoc vo forme podpory nekrytých fixných nákladov

Dátum: 3. 2. 2021

Bolo to užitočné?