Novinky

Nová pomoc pre podniky, ktorým poklesli tržby

Ministerstvo hospodárstva SR notifikovalo novú schému pomoci na podporu podnikov, ktoré v dôsledku pandémie COVID-19 zaznamenali pokles tržieb. Pomoc budú môcť čerpať spoločnosti pôsobiace vo všetkých odvetviach
(s výnimkou primárneho poľnohospodárstva, rybárstva a akvakultúry
a finančného sektora), ktoré v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019 zaznamenali v období od marca 2020 do júna 2021 pokles obratu minimálne
o 30 %. Pomoc bude poskytovaná vo forme priamych grantov a bude pokrývať až 70 % (v prípade mikro a malých spoločností 90 %) fixných nákladov podniku, ktoré nie sú pokryté z výnosov. Celková alokovaná suma na schému predstavuje 100 mil. EUR, pričom pomoc na jeden podnik nesmie presiahnuť 800 000 EUR. Oprávnené na pomoc sú mikro, malé, stredné aj veľké podniky. Pomoc bude poskytovaná na tie fixné náklady podniku, ktoré nie sú kryté ziskom. Zároveň sa zohľadní aj pomoc poskytnutá v rámci iných opatrení riadiacich sa Dočasným rámcom pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva (ďalej len „dočasný rámec“) a iných podporných opatrení. V tejto súvislosti by sme vás radi upozornili na článok „Štátna pomoc – priestor na opatrnosť nielen v čase pandémie,“ ktorý nájdete na našom webe.

Nová schéma pomoci bola notifikovaná v nadväznosti na zatiaľ poslednú,
v poradí štvrtú úpravu dočasného rámca, ktorú prijala Európska komisia
13. októbra 2020.

Dátum: 12. 1. 2021

Bolo to užitočné?