Novinky

Štátna pomoc – priestor na opatrnosť nielen v čase pandémie

Aktuálne dianie negatívne ovplyvnilo finančnú situáciu mnohých podnikov. Projekty aj investície financované zo zdrojov EŠIF (tzv. fondy EÚ) alebo zo štátneho rozpočtu, ktoré boli pripravené na úspech, sa vplyvom tejto nepredvídateľnej a bezprecedentnej situácie mohli ocitnúť v ohrození a riziku.

Možno ste dospeli do situácie, keď presne neviete, či budete schopní zrealizovať projekt naplno a či dodržíte všetky podmienky financovania. Možno len potrebujete istotu, že to, ako projekt realizujete, je v súlade s požiadavkami, a nie vždy jasnými pravidlami financovania. Pravdou je, že rozsah pomoci, ktorá bola spätne vymáhaná poskytovateľmi prostriedkov, je značný. Dôvody nutnosti vrátiť poskytnutú pomoc môžu byť rôzne:

 • zmeny v projekte, kvalitatívnych parametroch dodávok, ktoré neboli vopred komunikované a odsúhlasené poskytovateľom, 
 • nedodržanie lehoty na realizáciu projektu (jeho časti),
 •  nenaplnenie hodnôt merateľných ukazovateľov,
 • pochybenie vo veciach verejného obstarávania,
 • neschopnosť preukázať hospodárnosť a efektívnosť vynaložených prostriedkov,
 • kumulácia pomoci s podporou v rámci iných zdrojov, programov, schém. 

Pomôžeme vám s revíziou plánovaných, prebiehajúcich alebo nedávno ukončených projektov a investícií, ktoré boli podporené z externých zdrojov, ako sú štátny rozpočet alebo EŠIF, nasledovne:

 • posúdime súlad s podmienkami poskytnutia pomoci, plnenie požadovaných ukazovateľov, 
 • vyhodnotíme a upozorníme vás na skutočnosti, ktoré by mohli viesť
  k vráteniu časti alebo dokonca celej výšky poskytnutého príspevku, a
 • navrhneme vám opatrenia, ktoré zmiernia alebo eliminujú možnosť, že
  o poskytnutý príspevok prídete.

Dôležité je tiež poznamenať, že v záujme zmiernenia negatívnych dopadov pandémie COVID-19 vláda SR vypracovala viaceré podporné schémy a mechanizmy, ktoré sú financované či už z fondov EÚ, alebo zo zdrojov štátneho rozpočtu, ktoré môžu podnikatelia v tomto období stále čerpať. Pri poskytovanej pomoci nie je však prijímateľom dostatočne komunikovaná skutočnosť, že kombinovaním rôznych foriem pomoci cez rôzne schémy a podporné programy môže dochádzať k prekročeniu limitov pomoci daných legislatívou o štátnej pomoci, z čoho vyplynie neskoršia povinnosť prijímateľa túto pomoc vrátiť, a to aj s prípadnými úrokmi.

Do kategórie štátnej pomoci, ktorú je potrebné sledovať za určité obdobie kvôli možnej nepovolenej kumulácii, resp. prekročeniu povolených limitov, nepatrí len investičná pomoc poskytnutá vo forme grantu na realizáciu investície
zo štátneho rozpočtu, ale napríklad aj:

 • daňová úľava/odklad platby dane,
 • pomoc z balíka pomoci na boj proti COVID-19 (napr. pomoc zamestnávateľom, ktorí boli povinní zatvoriť prevádzky, alebo im poklesli tržby, resp. udržiavajú pracovné miesta),
 • zvýhodnený (bonifikovaný) úver prostredníctvom komerčnej banky,
 • príspevky na vytvorené pracovné miesta,
 • grant na vzdelávanie zamestnancov,
 • kompenzácie cien elektrickej energie energeticky náročným podnikom,
 • grant na inovatívnu výrobnú technológiu.

Vieme vám pomôcť vyhodnotiť doteraz prijatú pomoc, resp. v kontexte pomoci, o ktorú sa chcete v budúcnosti uchádzať, vyhodnotiť jej súlad s platnou legislatívou a pravidlami štátnej pomoci, identifikovať prípadné nebezpečenstvá vyplývajúce z nepovolenej kumulácie pomoci a prekročenia limitov pomoci a navrhnúť opatrenia, ako tieto skutočnosti eliminovať. 

Dátum: 27. 10. 2020

Bolo to užitočné?