Poznatky

Posun lehôt na oznamovanie cezhraničných opatrení podľa smernice DAC6

Podľa smernice EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní (tzv. smernica DAC6) má byť v členských štátoch EÚ, vrátane Slovenska, zavedená oznamovacia povinnosť o cezhraničných usporiadaniach s potenciálom agresívneho daňového plánovania a vyhýbania sa daňovej povinnosti.

Nové pravidlá povinného zverejňovania informácií o cezhraničných opatreniach nadobudli účinnosť 1. júla 2020. V nadväznosti na schválenú novelu smernice DAC6 k možnosti posunu lehôt členskými štátmi o 6 mesiacov prijala Slovenská republika odklad v oblasti automatickej výmeny informácií až na začiatok roka 2021.

Odklad lehôt súvisiacich s podaním informácií o oznamovaných cezhraničných opatreniach pre:

  • povinné osoby do 31. 1. 2021,
  • sprostredkovateľov v prípade správy o opatreniach určených pre trh do 30. 4. 2021,
  • príslušné orgány Slovenskej republiky na oznámenie príslušným orgánom členských štátov Európskej únie do 30. 4. 2021 pre opatrenia oznámené orgánom Slovenskej republiky v prvom štvrťroku 2021.

Odklad povinnosti podať informácie o oznamovaných opatreniach, pri ktorých sa prvý úkon pri zavedení oznamovaného opatrenia vykonal od 25. 6. 2018 do 30. 6. 2020, platí do 28. 2. 2021 namiesto pôvodného termínu 31. 8. 2020.

Bolo to užitočné?