Novinky

Nová povinnosť zverejňovania správy s informáciami o dani z príjmov v registri účtovných závierok

V novembri 2022 schválila Národná rada SR vládny návrh zákona, ktorý okrem iného mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Novela zákona nadväzuje na smernicu EÚ 2021/2101 týkajúcu sa zverejňovania informácií o dani z príjmov určitými zákonom vymedzenými subjektmi (tzv. public country-by-country reporting). Cieľom návrhu zákona je zvýšiť transparentnosť a podporiť spoločenskú zodpovednosť nadnárodných spoločností, ktoré prekročili určitú veľkosť.

V zmysle novely zákona majú nasledujúce subjekty povinnosť vyhotoviť správu s určenými informáciami o dani z príjmov:

  • konečná materská účtovná jednotka, ak v každom z dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich účtovných období jej konsolidované výnosy presiahli sumu 750 000 000 EUR,
  • samostatná účtovná jednotka, ak v každom z dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich účtovných období jej výnosy (resp. čistý obrat) vykázané v jej individuálnej účtovnej závierke presiahli sumu 750 000 000 EUR.

Okrem výšky zaplatených daní má v súlade so smernicou správa s informáciami o dani z príjmov obsahovať aj ďalšie informácie, napr.: 

  • opis činnosti a identifikáciu všetkých subjektov konsolidovanej závierky, 
  • počet zamestnancov, 
  • dosiahnuté finančné ukazovatele – výnosy, aktuálne zisky/straty pred zdanením, kumulované zisky a iné. 

Konkrétne náležitosti správy s informáciami o dani z príjmov, ich usporiadanie a označovanie ustanoví až Ministerstvo financií SR opatrením, ktoré vyhlási oznámením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Dcérske spoločnosti pôsobiace na území Slovenskej republiky budú mať povinnosť zverejňovať v registri účtovných závierok správu s informáciami o dani z príjmov týkajúcu sa ich zahraničného konečného materského subjektu. V prípade, ak by konečný materský subjekt neposkytol dcérskej spoločnosti takúto správu, je dcérska spoločnosť sama povinná vyhotoviť a uložiť do registra účtovných závierok správu v rozsahu informácií, ktoré jej poskytne zahraničný konečný materský subjekt. 

Povinnosť vyhotoviť správu sa vzťahuje aj na mikro a malé dcérske spoločnosti, ak vykonávajú svoju činnosť len na účely vyhýbania sa tejto povinnosti, a ďalej aj na organizačné zložky zahraničného subjektu po splnení zákonom stanovených kritérií.

Výnimku má dcérska spoločnosť, ak je správa vypracovaná zahraničným konečným materským subjektom v zákonom definovanom formáte bezplatne prístupná verejnosti na jej webovom sídle v lehote najneskôr do 12 mesiacov od skončenia účtovného obdobia, za ktoré je táto správa vyhotovená.

Vyššie uvedené povinnosti zverejňovania správ s informáciami o dani z príjmov sa prvýkrát použijú pri ukladaní správ za účtovné obdobie začínajúce sa po 22. júni 2024. 

 

Dátum: 19. 12. 2022

Bolo to užitočné?