Novinky

Význam smernice DAC7 v praxi

Implementácia smernice EÚ 2021/514 („smernica DAC7“) prináša do slovenského právneho poriadku nové oznamovacie povinnosti pre prevádzkovateľov digitálnych platforiem v EÚ, ale aj mimo nej. Pravidlám však budú podliehať iba transakcie predajcov z EÚ alebo tých, ktorí prenajímajú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v EÚ.

Extrateritoriálny charakter smernice DAC7 súvisí s troma hlavnými cieľmi, ktoré majú byť naplnené jej uplatňovaním: 

  • odstránenie negatívnych ekonomických vplyvov na verejné financie EÚ spôsobených pandémiou COVID-19,
  • posilnenie boja proti daňovým podvodom, daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam,
  • zvýšenie daňovej transparentnosti a uľahčenie automatickej výmeny informácií.

Prevádzkovatelia platformy, ktorých sa tieto povinnosti týkajú, budú povinní oznámiť informácie prostredníctvom elektronického formulára na portáli finančnej správy do 31. januára roku nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bol predávajúci identifikovaný ako predávajúci podliehajúci oznamovaniu. Prvým oznamovacím obdobím je rok 2023 a informácie je potrebné podať do 31. 1. 2024. V prípade, ak boli informácie oznámené iným oznamujúcim prevádzkovateľom platformy, namiesto oznámenia je potrebné podať vyhlásenie, a to v rovnakom termíne.

Tieto povinnosti sa však nevzťahujú na platformy, ktoré uľahčujú výlučne predaj vlastného tovaru, zabezpečujú výlučne spracovávanie platieb, inzerujú alebo presmerujú používateľov na inú platformu.

Na dosiahnutie cieľov smernice DAC7 je nevyhnutné zabezpečiť efektívny kontrolný a sankčný mechanizmus dodržiavania uložených povinností. Smernica DAC7 zavádza nové pravidlá pre oznamujúcich prevádzkovateľov platforiem, ktorí sú povinní hĺbkovo preverovať informácie od predajcov tovarov a služieb. Nedostatočné oznamovanie príjmov dosiahnutých dodávateľmi poskytujúcimi služby alebo predávajúcimi tovar prostredníctvom digitálnej platformy vedie k výpadku daňových príjmov členských štátov. Získané informácie od dodávateľov alebo predajcov je prevádzkovateľ platformy povinný overiť, a to na základe všetkých informácií a dokumentov, ktoré má k dispozícii v rámci svojich záznamov, ako aj s prihliadnutím na verejne dostupné informácie (napr. platnosť DIČ alebo IČ DPH). Napriek tomu, že smernica DAC7 zavádza povinnosť poskytovať úplné a správne informácie zo strany prevádzkovateľov digitálnych platforiem, nedefinuje postup, akým majú byť overené. 

Finančná správa tak bude mať k dispozícii údaje o ľuďoch aj firmách, ktoré predávajú tovary, poskytujú služby alebo prenajímajú nehnuteľnosti prostredníctvom digitálnych platforiem. Platformy ako Airbnb, Booking, Bolt alebo Uber budú poskytovať finančnej správe údaje o svojich predajcoch. Preto je potrebné, aby sa títo predajcovia zaregistrovali na účely platby dane.

Aké sankcie zavádza smernica DAC7 v prípade nesplnenia povinností?

Smernica DAC7 prenecháva úpravu sankčného mechanizmu na jednotlivé členské štáty, ktoré povinnosti smernice DAC7 implementovali do svojich právnych poriadkov. V podmienkach Slovenskej republiky môže správca dane za nesplnenie oznamovacej povinnosti uložiť prevádzkovateľom platformy pokutu až do výšky 10 000 EUR v závislosti od druhu porušenia, a to aj opakovane.

Predajcom, ktorí si nesplnia registračnú povinnosť, hrozí pokuta od 60 EUR do 20 000 EUR s prihliadnutím na závažnosť konania. V prípade nepodania daňového priznania sa pokuta môže vyšplhať až do výšky 16 000 EUR alebo 32 000 EUR, ak daňové priznanie daňovník nepodá ani po výzve správcu dane. Ak daňovník uvedie v daňovom priznaní nižší príjem, než bol skutočne dosiahnutý, pokuta bude vyčíslená percentuálne z rozdielu medzi sumou dane uvedenou v daňovom priznaní a sumou, ktorú mal daňovník skutočne odviesť. 

 

Dátum: 2. 1. 2023

Bolo to užitočné?