Riešenia

Colné služby

Náklady na clo často predstavujú pre dovozcov významnú položku. Možnosť úspor v tejto oblasti sa však obvykle podceňuje a clo sa považuje za nevyhnutný výdavok spoločnosti. Na základe našich skúseností vieme, že v oblasti ciel existuje významný potenciál možnosti úspor. Nižšie uvádzame hlavné oblasti, na ktoré sa oplatí zamerať.

Sadzobné zatriedenie tovaru

Sadzobné zatriedenie tovaru je kľúčový faktor, ktorý ovplyvňuje výšku cla. Tovar môže byť zatriedený do kódu colného sadzobníka s colnou sadzbou 0 %, ale aj do kódu s colnou sadzbou v desiatkach percent. Preto treba tejto oblasti venovať maximálnu pozornosť. Našim klientom ponúkame previerku sadzobného zatriedenia. Pokiaľ sa identifikuje potenciál na preradenie tovaru do kódu s nižšou colnou sadzbou, legislatíva umožňuje požiadať o retroaktívne vrátenie cla pri dovozoch uskutočnených za posledné tri roky. Pokiaľ sa identifikuje riziko nedoplatku, je možné včasnou nápravou eliminovať riziko uvalenia sankcie zo strany colných úradov.

Ako vám môže pomôcť colné poradenstvo? Prečítajte si príbeh z praxe.

Suspenzia

Pokiaľ vaša spoločnosť dováža na výrobu či spracovanie suroviny (materiál, polotovary, komponenty atď.), ktoré nie sú k dispozícii na trhu EÚ, je možné po splnení určitých podmienok dosiahnuť pozastavenie cla (tzv. suspenziu). Našim klientom ponúkame asistenciu pri overovaní splnenia podmienok na získanie suspenzie a pomoc s prípravou žiadosti. Ak je žiadosť o suspenziu schválená, náklady na dovoznom cle sa v prevažnej väčšine prípadov dostávajú na nulu. Legislatíva naviac umožňuje využívať tiež suspenzie, o ktoré dovozca sám nepožiadal. Je preto dôležité overiť aj túto možnosť, keďže zoznam výrobkov, pre ktoré je už suspenzia schválená, obsahuje niekoľko stoviek položiek a pravidelne sa rozširuje. Navyše, ak bolo zistené, že suspenzia bola v platnosti už v čase dovozu určitého tovaru, možno o pozastavenie cla požiadať retroaktívne, t. j. zaplatené clo by mohlo byť na základe žiadosti vrátené späť.

Pôvod tovaru 

Využívanie colných preferencií pri dovoze tovaru môže byť ďalším zdrojom úspor v oblasti ciel. Na druhej strane nesprávne osvedčenie o preferenčnom pôvode pre vaše vývozy, ako aj pre vaše dodávky tovaru v rámci EÚ môže mať viacero negatívnych dopadov, od penalizácie zo strany colných orgánov až po stratu obchodných partnerov. Treba preto overiť, či tovar, ktorého pôvod osvedčujete, skutočne spĺňa pravidlá pôvodu. Našim klientom poskytujeme nielen poradenstvo v tejto oblasti, ale ponúkame aj praktické školenia na mieru, ktoré pomáhajú zorientovať sa v tejto zložitej problematike a eliminovať prípadné nedostatky pri osvedčovaní pôvodu.

Kontroly vývozu („export controls“)

Kontroly vývozu, tzv. export controls, zahŕňajú najmä medzinárodný obchod s tovarom dvojakého použitia, obchod s vojenským materiálom či medzinárodné sankcie. Odporúčame, aby ste tejto téme venovali náležitú pozornosť. Pred samotným realizovaním vývozu je potrebné včas vyhodnotiť, či daný tovar alebo transakcia podlieha kontrole vývozu, a podniknúť všetky potrebné kroky. Následná náprava možných pochybení býva náročná, pričom súvisiace postihy môžu mať vážne dôsledky pre spoločnosť či jej konateľov.

Ako vám môžeme pomôcť s kontrolami vývozu?

Colná analytika

Na základe ucelených dát o dovozoch a vývozoch za vybrané obdobie, ktoré sa týkajú klienta, vykonávame dátové analýzy. Zdrojom dát je štátna správa. Colná analytika umožňuje klientovi mať 100 % prehľad o obchode s partnermi mimo EÚ a nákladoch na clo podľa jednotlivých dodávateľov a druhov tovaru s prípadným odhalením uvedených možností úspor na cle.

Následné kontroly

Našim klientom pomáhame pri colných kontrolách, ktoré sú zamerané nielen na kontrolu sadzobného zatriedenia dovážaného tovaru, ale aj na problematiku stanovenia colnej hodnoty alebo preukázania pôvodu tovaru. Členovia tímu Deloitte sú expertmi na colnú problematiku, ale aj skúsení právnici. Táto kombinácia odborníkov prispieva k zabezpečeniu vysokej technickej a legislatívnej úrovne všetkých výstupov a odpovedí predkladaných colnej správe počas celého priebehu kontroly, príp. dorubovacieho konania.

Nezáväzná konzultácia a semináre

Ponúkame vám nezáväznú konzultáciu a semináre, ktoré sa týkajú rôznych colných oblastí. Nevypláca sa podceňovať colné konanie. Ak potrebujete poradiť, obráťte sa na nás. Všetko s vami radi prediskutujeme a poskytneme vám asistenciu vo všetkých uvedených oblastiach.

Spojte sa s nami

Elena Hradílková

Elena Hradílková

manažérka | daňové poradenstvo

Elena Hradílková je manažérka na oddelení daňového poradenstva Deloitte na Slovensku. Špecializuje sa na nepriame dane a daň z príjmov právnických osôb. Je licencovaná daňová poradkyňa s dlhoročnými s... Viac

Petra Závalová

Petra Závalová

manažérka | daňové poradenstvo

Petra Závalová je expertka v colnej oblasti s viac než 15-ročnou praxou a rozsiahlymi vedomosťami v oblasti colného práva. V Deloitte pôsobí od marca 2012 a zodpovedá za colné projekty v Českej republ... Viac