Novinky

Nové environmentálne dane v Európskej únii

Európska komisia predstavila 27. mája 2020 návrh veľkého plánu obnovy „Next Generation EU“ (ďalej len „NGEU“), ktorý bude súčasťou dlhodobého rozpočtu EÚ s krytím vo výške 750 miliárd EUR.

Nové dane

Na pokrytie doteraz najväčšieho stimulačného balíka, aký bol kedy financovaný z rozpočtu EÚ, by mali slúžiť aj novoprijaté fiškálne nástroje. Najdiskutovanejšími opatreniami sú mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach, tzv. „uhlíkové clo“, digitálna daň, transakčná daň, daň za prístup na trh a aj daň z nerecyklovateľných plastov.

Daň z nerecyklovateľných plastov

Od 1. januára 2021 sa na nerecyklovateľné plasty v rámci krajín EÚ uplatňuje daň/poplatok 800 eur za tonu, pričom spôsob plnenia tejto povinnosti ostal
na voľbe jednotlivých členských štátov EÚ. Zatiaľ čo za rok 2021 sa väčšina členských štátov rozhodla pokryť svoj príspevok priamo zo štátneho rozpočtu, je pravdepodobné, že mnohé z nich zavedú novú formu dane z plastových obalových výrobkov. Nové opatrenie by sa mohlo dotknúť najmä spoločností pôsobiacich v oblasti maloobchodu a spotrebného tovaru, chemikálií a obalov, ako aj v iných priemyselných odvetviach, ktoré ako súčasť balenia používajú plasty.

Implementácia na Slovensku

Na Slovensku zatiaľ nehovoríme o dani, pretože aktuálne nezaťažuje podniky ani spotrebiteľov. Slovensko sa rozhodlo splniť túto požiadavku prostredníctvom jednorazového príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške približne 30 mil. eur, čo odhadom predstavuje poplatok za 37 mil. ton nerecyklovateľného plastu. Táto správa je potešujúca najmä pre spoločnosti pôsobiace v obalovom odvetví
na Slovensku, ktoré sa tak zatiaľ pripravujú iba na zálohovanie plastov.

Čo nás čaká

Konkrétny vplyv dane z plastov závisí od spôsobu jej výberu v jednotlivých členských štátoch, resp. od toho, ako sa rozhodnú implementovať ustanovenia smernice. Dôležitou otázkou ostáva, kto bude konečným daňovníkom dane
z plastov – výrobca nerecyklovateľného plastu, spoločnosť používajúca nerecyklovateľný plast v rámci výroby produktov alebo predajca nerecyklovateľného plastu. Len čo štát prenesie túto povinnosť
na podnikateľský sektor, dá sa očakávať následný presun na spotrebiteľa. Otázky sa vynárajú v súvislosti so štatistikou odpadu či diskriminácie plastov
v porovnaní s inými obalovými materiálmi.

Ako nás to ovplyvní

Spoločnosti, na ktoré sa môže vzťahovať zavedenie dane z plastov, by mali posúdiť, do akej miery by mohli byť ovplyvnené ich činnosti. Zaťaženie nebude len fiškálne, ale ide aj o zaťaženie s dodržiavaním novej alebo doteraz nerelevantnej legislatívy (napr. pokiaľ ide legislatívny rámec pre obaly z plastov). Odporúčame zvážiť vplyv na jednotlivé kategórie produktov, ich ceny, hodnotový reťazec či administratívne nároky a daňovo-odvodové povinnosti.

Investičné možnosti, ktoré NGEU prináša, sme priblížili bližšie v našom článku. Naďalej pokračujeme v sledovaní tejto témy a budeme vás informovať o vývoji v tejto oblasti a legislatívnych procesoch na európskej aj vnútroštátnej úrovni. V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať našich odborníkov.

Bolo to užitočné?