Riešenia

Master Data Management

Master Data Management („MDM“) je metóda, ktorá sa používa na definovanie a riadenie kľúčových dát organizácie s cieľom poskytovať spolu s dátovou integráciou jednotný východiskový bod.

Zlá kvalita kmeňových dát môže podnik ovplyvniť niekoľkými spôsobmi. Môže mať vplyv na transparentnosť podnikania, a tým ohroziť efektívne riadenie, alebo môže spomaliť procesy v organizácii, pretože si môže vyžadovať dodatočné manuálne riešenie a kroky navyše. Príčiny zlej kvality dát môžu mať niekoľko vrstiev, interných aj externých, a len ak sú odhalené všetky príčiny nekvalitných kmeňových dát, môžu byť prijaté príslušné opatrenia.

Rámec kvality dát

Rámec kvality dát zaisťuje metodický prístup merania, udržiavanie a zlepšovanie kvality dát. Cieľom rámca kvality dát je:

 • poskytovať koncepciu zabezpečenia vysokej kvality kmeňových dát vďaka meraniu, analyzovaniu a opravovaniu master dát na základe identifikovaných chýb,
 • definovať dimenzie kvality dát a podnikových pravidiel,
 • efektívne riadiť master dáta prostredníctvom jasne definovaných cieľových úrovní dátovej kvality a výkonnosti údržby,
 • merať kvalitu dát a pripravovať správy o kvalite,
 • stanoviť jasné úlohy a povinnosti zabezpečujúce meranie kvality kmeňových dát a proces riadenia kvality dát,
 • umožniť udržateľné čistenie master dát po prvom spustení MDG,
 • poskytovať flexibilný rámec, ktorý rozšíri koncepty o špecifické podnikové pravidlá, ktoré krok za krokom definujú vlastníci informácií.

Päť hlavných konceptov rámca

Rámec je založený na piatich kľúčových konceptoch, ktoré zaisťujú holistický prístup k riadeniu kvality dát:

 1. Proces DQM: Jasne stanovený proces, ktorý zabezpečuje pravidelné merania a riadenie kvality dát a ktorý zahŕňa systémovú podporu reportingu a dátovej analytiky.
 2. Správy: Štruktúrované správy podniku umožňujú identifikovať problémové oblasti kvality dát a poskytujú podporu pri rozhodovaní o opatreniach
  na zlepšenie kvality dát.
 3. Úlohy a povinnosti: Jasne rozdelené úlohy a povinnosti zabezpečujú, že kvalita dát nie je jednorazové úsilie, ale je v organizácii pevne zakotvená.
 4. Podnikové pravidlá: Podnikové pravidlá stanovujú, ako má vyzerať „dobrá“ kvalita dát, a to nielen pri migrácii, ale aj pri prevádzkovom prevedení.
 5. KPI: KPI sú založené na podnikových pravidlách podľa objektu, typu alebo atribútu a mali by byť agregované pre každú dimenziu a stanovovať cieľové úrovne kvality dát.

MDM predstavuje jedno centralizované umiestnenie obsahu metadát a umožňuje vývojárom a užívateľom z biznisu pochopiť pôvod, definície, význam a pravidlá spojené s master dátami.