Novinky

Povinnosť potvrdenia údajov o organizačnej zložke: čas sa kráti

Novela Obchodného zákonníka (zákon č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony), ktorá nadobudla účinnosť 1. októbra 2020, zaviedla o. i. povinnosť potvrdenia údajov o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri. Lehota na splnenie tejto povinnosti uplynie 30. septembra 2021.

V zmysle prechodných ustanovení k úpravám zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinných od 1. októbra 2020 sú fyzické osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene zapísanej slovenskej právnickej osoby s organizačnou zložkou, a fyzické osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene zapísanej zahraničnej právnickej osoby so zapísaným podnikom alebo organizačnou zložkou, povinné podať návrh na zápis, ktorým buď potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby, alebo navrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri.

Návrh na potvrdenie zapísaných údajov v obchodnom registri sa podáva na osobitnom tlačive, ktorého vzor ustanovila vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 24/2020 Z. z. Potvrdenie údajov vykonané v zákonnej lehote nepodlieha poplatkovej povinnosti.

Od 1. októbra 2020 tiež došlo k vylúčeniu možnosti podávania listinných návrhov na zápis do obchodného registra. Všetky návrhy na zápisy, a teda aj návrh na potvrdenie zapísaných údajov o podniku, resp. organizačnej zložke podniku sa podávajú výlučne v elektronickej podobe prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk). V prípade, že návrh na zápis, ktorým sa potvrdzujú zapísané údaje, podáva osoba splnomocnená navrhovateľom, je potrebné k návrhu priložiť aj plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa.

Registrový súd je povinný bezodkladne po doručení návrhu na zápis, ktorým sa potvrdzujú zapísané údaje, tieto údaje potvrdiť. Proti tomuto potvrdeniu registrovým súdom nie sú prípustné námietky

Ako bolo spomenuté už v úvode, túto povinnosť je potrebné splniť najneskôr do 30. septembra 2021. Radi by sme upozornili, že v opačnom prípade je nesplnenie povinnosti sankcionované výmazom podnikov zahraničných právnických osôb, organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb, resp. organizačných zložiek podnikov slovenských právnických osôb z obchodného registra.

V prípade, že máte povinnosť podať návrh na potvrdenie zapísaných údajov o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby alebo o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri, neváhajte nás kontaktovať. Náš tím skúsených odborníkov je Vám k dispozícií a pomôže Vám predísť neželaným sankciám.

Bolo to užitočné?