Novinky

Novely lex korona

Daňová uznateľnosť výdavkov na testovanie na ochorenie COVID-19, daňový bonus na dieťa a zavedenie nulovej sadzby DPH na predaj respirátorov

Národná rada Slovenskej republiky schválila v uplynulých dňoch dve novely zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 z 2. apríla 2020 (ďalej len „lex korona“). Oba zákony už podpísala prezidentka SR a vyšli v Zbierke zákonov SR pod číslami 47/2021 Z. z. a 57/2021 Z. z.

Prvá novela zákona sa týka zahŕňania COVID pomoci od štátu do hranice príjmov na uplatnenie daňového bonusu a daňovej uznateľnosti výdavkov
na zabezpečenie testovania na ochorenie COVID-19. 


Daňová uznateľnosť nákladov na testovanie na ochorenie COVID-19

Daňovo uznateľné sú výdavky na testovanie zamestnancov, živnostníkov a blízkych osôb žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti. Daňovo uznateľné sú aj náklady na testovanie fyzických osôb, ktoré vykonávajú činnosť pre daňovníka v mieste jeho podnikania. Ide o osoby, ktoré sa v rámci testovania nachádzajú v podniku daňovníka a plnia pokyny prevádzkovateľa podniku podľa jeho zadania a objednávok. Medzi takéto osoby patria aj pracovníci spolupracujúcich
spoločností, ktorí vykonávajú svoju prácu fyzicky na pracoviskách zadávateľov
služieb, ako sú napr. pracovníci externej spoločnosti, ktorí svoju prácu vykonávajú formou poskytovania služieb činnosti logistiky, servisnej činnosti, upratovacej činnosti.

 Ustanovenie o daňovej uznateľnosti výdavkov platí spätne, a teda sa vzťahuje na celé obdobie pandémie od 12. marca 2020. V prípade zabezpečenia testovania zamestnancov a ich blízkych osôb takto poskytnuté nepeňažné plnenie nie je počas obdobia pandémie predmetom dane zamestnanca. V prípade, ak zamestnávateľ už vykonal ročné zúčtovanie za rok 2020 alebo vydal potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2020, môže pripraviť opravné ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo vystaviť opravné potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2020.

 

Zahŕňanie COVID pomoci od štátu do hranice príjmov na uplatnenie daňového bonusu

Pomoc od štátu vo forme vyplácania pandemického nemocenského alebo
ošetrovného, alebo vyplatenia príspevkov v rámci pandemických opatrení prostredníctvom aktívnych opatrení na trhu práce a dotácií pre pracovníkov
v kultúre, ktoré sú oslobodené od dane z príjmov, budú zahŕňané do zákonom určenej hranice zdaniteľných príjmov (šesťnásobok minimálnej mzdy, t. j. 6 x 580 EUR = 3 480 EUR) na účely určenia nároku na daňový bonus na dieťa.
V prípade, ak zamestnávateľ už vykonal ročné zúčtovanie za rok 2020, môže pripraviť opravené ročné zúčtovanie preddavkov z príjmov zo závislej činnosti.

 

Nulová sadzba DPH na respirátory FFP2 a FFP3

Druhou novelou zákona sa zavádza nulová sadzba dane z pridanej hodnoty
na respirátory kategórie FFP2 a FFP3. Cieľom novely je zabezpečiť lepšiu cenovú dostupnosť účinnej ochrany obyvateľstva pred ochorením COVID-19. Opatrenie je platné pre obdobie od 12. februára 2021 (dátum vyhlásenia) do 30. júna 2021 (predĺžené novelou lex korona zo dňa 30. marca 2021 – zákon č. 115/2021 Z. z.). 

Aktualizované: 10. 5. 2021

ENGLISH VERSION

Bolo to užitočné?