Novinky

Získajte finančnú pomoc na investície na podporu dekarbonizácie priemyslu

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo dňa 25. novembra 2022 v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu dekarbonizácie priemyslu.

V rámci realizácie projektov je možné podporiť tieto aktivity:

  • inštalovanie a modernizáciu technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov vo výrobnom alebo spracovateľskom procese,
  • opatrenia týkajúce sa zmien technologických postupov za účelom zníženia emisií skleníkových plynov,
  • energetickú efektívnosť v priemyselných zariadeniach, ktoré nestimulujú alebo nepredlžujú používanie zdrojov fosílnych palív a energie.

Podporené budú projekty na celom Slovensku, pričom nie je stanovená minimálna ani maximálna výška poskytovaných prostriedkov mechanizmu na jeden projekt alebo žiadateľa. Celková alokácia prostriedkov na výzvu je 357 343 413 EUR. 

Upozorňujeme, že prijímateľom prostriedkov mechanizmu môžu byť len podniky vykonávajúce priemyselné hospodárske činnosti spadajúce pod prílohu č. 1 zákona o obchodovaní. 

Neviete posúdiť, či môže byť váš projekt oprávnený? V tom prípade neváhajte kontaktovať našich odborníkov, ktorí vám pomôžu identifikovať oprávnené náklady a vypracovať komplexnú dokumentáciu. S prípravou projektu odporúčame začať čím skôr, keďže plánovaná výzva bude otvorená len do 20. januára 2023.

Dátum: 28.11.2022

Bolo to užitočné?