Riešenia

CIO & Executive Program

Program spoločnosti Deloitte pre výkonných riaditeľov IT (CIO) pomáha senior lídrom v oblasti IT čeliť výzvam a zmenám vo fungovaní firmy, útvaru IT a v ich vedúcej manažérskej úlohe a udržať si pri tom potrebný náskok.

Súčasná úloha IT riaditeľa sa prispôsobuje tempu neustále narastajúcich požiadaviek na IT útvary. Nová generácia IT riaditeľov technológie už iba nezavádza, ale skôr transformuje a stáva sa hybnou silou rozvoja firmy prostredníctvom nových technológií.

Vďaka špičkovej znalosti technologických trendov a IT porovnávacích analýz, pomocou programov profesijného rozvoja a špecializovaných laboratórií, ako aj prostredníctvom networkingu v rámci CIO segmentu sa snažíme o adekvátnu informovanosť IT riaditeľov a o to, aby boli pripravení napĺňať súčasné požiadavky a s istotou napredovať.

Celosvetový prieskum názorov riaditeľov IT

Úloha CIO sa mení z tradičného spoľahlivého prevádzkovateľa infraštruktúry na úlohu, ktorá zásadne transformuje biznis, umožňuje ďalší rast firmy a priebežne nastavuje priority agility, škálovateľnosti a inovácie. Celá správa Celosvetový prieskum názorov CIO z roku 2018 (2018 Global CIO Survey) je dostupná na stránkach Deloitte Insights.

Prieskum medzi riaditeľmi IT sme uskutočnili v 48 krajinách. Na základe hĺbkových rozhovorov a online dotazníkov sme získali názory a odpovede od viac ako 1 200 riaditeľov IT v 23 odvetviach. Cieľom bolo porozumieť tomu, aký vplyv majú títo ľudia na tvorbu obchodných hodnôt a na to, čo prinášajú svojim spoločnostiam. Celosvetový prieskum názorov riaditeľov IT 2016 – 2017

Z prieskumu spoločnosti Deloitte vyplýva, že hoci riaditelia IT na celom svete vrátane Slovenska zhodne považujú inovácie a rast za hlavné priority v podnikaní, investície do týchto oblastí sú veľmi obmedzené. Významnejšie investuje do nových technológií iba 15 % z opýtaných riaditeľov IT; 16 % z rozpočtov určených na vývoj IT technológií so zameraním na inovácie a rast podnikania rozhodne nebude stačiť. Prečítajte si viac v našom zhrnutí (vo formáte PDF) alebo si stiahnite celú správu. Prieskum názorov riaditeľov IT – 4. ročník – december 2015

Riaditelia zodpovední za informačné a komunikačné technológie (CIO) uviedli ako hlavné priority v nasledujúcich 12 až 18 mesiacoch rýchlu reakciu na aktuálne potreby v biznise (71 %) a napĺňanie digitálnej stratégie (47 %). Investície do technológií sú strategickou prioritou, no rozpočty na inovácie, ktoré majú riaditelia IT k dispozícii, sú stále veľmi nízke. Z nových technológií a trendov kladú riaditelia IT v súčasnosti väčší dôraz na zavádzanie mobilných aplikácií, privátneho a verejného cloudu, možnosti analytických nástrojov, Big Data a BYOD. Toto sú hlavné závery novej štúdie spoločnosti Deloitte, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 900 riaditeľov IT zo 49 krajín sveta vrátane ČR a Slovenska. Prieskum názorov riaditeľov ICT v ČR a na Slovensku (november 2014)

V poradí druhý prieskum, ktorý spoločnosť Deloitte uskutočnila v priebehu mája a júna 2013, zahŕňal viac ako 700 respondentov v úlohe CIO a vedúcich manažérov IT z rôznych odvetví. Viac ako 70 % respondentov pochádzalo z Európy, z toho tretina zo strednej a východnej Európy (CEE). Celosvetový prieskum tak nadväzuje na štúdiu spoločnosti Deloitte v Českej republike, ktorá sa uskutočnila medzi riaditeľmi oddelení IT koncom predchádzajúceho roka. Prieskum názorov riaditeľov ICT v Európe (2013)

Pre riaditeľov IT bude aj v ďalšom roku hlavnou témou optimalizácia nákladov na ICT. Očakáva sa pokračujúci trend v podobe znižovania ICT výdavkov, čo sa najčastejšie prejaví zastavením investícií a obmedzením čerpania externých služieb. K najväčšiemu poklesu rozpočtu na ICT dôjde v organizáciách vo verejnom sektore a energetike. Najmenší pokles sa naopak očakáva v sektore finančných služieb. Prieskum názorov riaditeľov ICT v ČR (2012)

Spojte sa s nami

Michal Kopanič

Michal Kopanič

vedúci partner | Consulting

Michal Kopanič je vedúci partner oddelenia Consulting Deloitte na Slovensku a zároveň vedie regionálny poradenský tím pre M&A v regióne strednej Európy. Posledných 20 rokov pôsobil na rôznych vedúcich... Viac