ბიოლოგიური მეცნიერებები და ჯანმრთელობის დაცვა

ბიოლოგიური მეცნიერებებისა და ჯანმრთელობის დაცვის ინდუსტრიული ჯგუფი ეხმარება კლიენტებს გადაწყვიტონ საკითხები, რომლებიც დამახასიათებელია აღნიშნული დარგისთვის. თავისი პროექტების ფარგლებში, დელოიტი შეიმუშავებს ინოვაციურ გადაწყვეტილებებს, რათა დაეხმაროს კლიენტებს ბიზნეს გეგმების განხორციელებაში.